CPV: 15110000-2 Mäso

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15110000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18053-MST Mrazené a chladené výrobky
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
09:30
Technická univerzita v Košiciach