CPV: 15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15000000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36791 - MST Dodávka potravín (2024)
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Mesto Michalovce