CPV: 15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15000000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zabezpečenie potravín pre UVZ UK Richňava (ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, ostatné potraviny)
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava