CPV: 15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 15000000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37769-WNT "Potraviny, nápoje a príbuzné produkty"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
09:00
Centrum sociálnych služieb NÁDEJ