CPV: 09310000-5 Elektrická energia

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 09310000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výzva č. 03 - Dodávka elektrickej energie (01júl2023 až 31dec2023) pre Hlavné mesto SR Bratislava a jej organizácie na rok 2023
Dynamický nákupný systém
05.06.2023
09:00
Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava