Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok

  Zadávateľ:
Horská záchranná služba
  Predpokladaná hodnota:
3.336.390,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.10.2021
  Dátum zverejnenia:
28.10.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Horská záchranná služba
IČO: 37879693
Horný Smokovec 52, 06201 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hrivnáčiková
Telefón: +421 527877736
Email: ahrivnacikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450
Hlavná adresa(URL): http://www.hzs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna rozpočtová organizácia podľa §7 ods. 1) písm. d) zákona č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Horská záchrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok
Referenčné číslo: V202195
II.1.2) Hlavný kód CPV
45216123-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je vykonanie/uskutočnenie/realizácia stavebných prác na stavbe Multifunkčné
vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok, s miestom plnenia Liptovský Hrádok (okres Liptovský Mikuláš,
katastrálne územie Liptovský Hrádok), parcela registra "C", č. 1039/7, evidované na liste vlastníctva č.213, v areáli
Horskej záchrannej služby. Stavba bude napojená na existujúcu miestnu komunikáciu (ul. Dr. J. Gašperíka) a existujúce inžinierske siete (ďalej aj len stavba). Predmetná stavba bude slúžiť ako výcvikové stredisko pre horských záchranárov.
Vybudovanie multifunkčného vysokošpecializovaného pracoviska zabezpečí vytvorenie priestorov pre overovanie a
zdokonaľovanie vlastných metodických postupov a to vo všetkých oblastiach záchrannej činnosti. Vytvorené simulované prostredie umožní nácvik a trénovanie techník a postupov, ktoré sa vykonávajú v extrémnych podmienkach, a to najmä v oblasti pozemnej záchrannej činnosti, lavínovej záchrannej činnosti, rekonštrukcie a zisťovania príčin nehôd simuláciou reálnych podmienok.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane
neoceneného výkazu výmer na MULTIFUNKČNÉ VYSOKOŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKO LIPTOVSKÝ HRÁDOK, s umiestnením: ulica Dr. J. Gašperíka, 598, 033 01 Liptovský Hrádok, zhotovenej projektantom SLOVHOLDING, a.s., Kpt. Nálepku 4, 937 01 Želiezovce - Ing. Ján Hlina, autorizovaný stavebný inžinier, ktorá je prílohou č. 1.A Projektová
dokumentácia súťažných podkladov. Neocenený výkaz výmer z predmetnej projektovej dokumentácii je prílohou č. 3
súťažných podkladov.
Predmetom tejto zákazky nie je "Vybavenie cvičiska (žeriavová dráha s maketou vrtuľníka; model lanovej dráhy -1x
kabína a 1x sedačka; lezecká stena; prvky jaskynného systému; sklápacia stena), ako aj NÁHRADNÝ ZDROJ", a to podľa vyššie v tomto bode výzvy uvedenej projektovej dokumentácii.
Podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 336 390,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45231300-8
45231400-9
45232150-8
45112700-2
45112400-9
45262311-4
45300000-0
45310000-3
45321000-3
45331000-6
45330000-9
45332000-3
45233160-8
45223500-1
45223210-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ul. Dr. J. Gašperíka, súp. č. 598, 033 01 Liptovský Hrádok.
II.2.4) Opis obstarávania
STAVBA BUDE ČLENENÁ NA STAVEBNÉ OBJEKTY realizované v rámci tejto zákazky:
SO 01 - JESTVUJÚCE ADMINISTRATÍVNO-VÝSKUMNÉ CENTRUM STAVEBNÉ ÚPRAVY
SO 02 - MULTIFUNKČNÉ VYSOKOŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKO LIPTOVSKÝ HRÁDOK - NOVOSTAVBA
SO 03 - ROZŠÍRENIE ELEKTRICKEJ SIETE
SO 04 - ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE
SO 05 - ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE
SO 06 - SPOJOVACÍ MOSTÍK
SO 07 - ROZŠÍRENIE DÁTOVEJ SIETE
SO 08 - SADOVÉ ÚPRAVY
SO 09 - SPEVNENÉ PLOCHY
A PREVÁDZKOVÝ SÚBOR
PS 02 - OCHRANA OBJEKTU
Podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 336 390,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS2014+310031T948
II.2.14) Doplňujúce informácie
Pedmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EŠIF -Operačný program Kvalita životného prostredia s názvom projektu Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby, prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov, ako aj z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon/ZVO). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 3 ZVO. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO musí uchádzač preukázať, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Upozornenie! Od 01.12.2019 bola rozšírená podmienka účasti podľa §32 ods. 1 písm. c) ZVO nasledovne: nemá
evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Táto podmienka účasti sa preukazuje doloženým potvrdením príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace. V zmysle uvedeného uchádzač, ktorý preukazuje splnenie podmienok účasti zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) môže splnenie podmienky účasti, že nemá nedoplatky voči colnému úradu preukázať:
-predložením potvrdenia miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace alebo
-zabezpečením aktualizácie v ZHS, v ktorom bude zapísané doplnené potvrdenie miestne príslušného colného úradu, že nemá evidované nedoplatky voči colnému úradu. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ZVO jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestných vyhlásení podľa § 114 ods. 1 ZVO.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi (V.Ob.) účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4
ZVO.
Uchádzač zapísaný v ZHS podľa platného ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady
podľa § 32 ods. 2 ZVO. V.Ob. uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do ZHS podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. V.Ob. príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
V.Ob. v súlade s § 32 ods. 3 ZVO uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné
správy, uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorý nie je zapísaný v ZHS a ktorého
údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný verejnému
obstarávateľovi predkladať doklady:
- výpis z registra trestov uchádzača, všetkých osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a
ods. 2 písm. c) ZVO,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky; výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, resp. iný
doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a ods. 2 písm. e) ZVO, pokiaľ je uchádzač zapísaný v Registri právnických osôb a
podnikateľov.
Ďalšie informácie, t.j. príp. aj údaje, kt. je uchádzač povinný predložiť V.Ob. k preukazovaniu splnenia podmienok účasti osobného postavenia sú uvedené najme v prílohe č. 5 Podmienky účasti súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti:
2.1 § 34 ods. 1 písm. b) zákona,
2.2 § 34 ods. 1 písm. g) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v predmetných súťažných podkladoch (v prílohe č. 5 Podmienky účasti).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ v čl.XI Záverečné ustanovenia, v bodoch 1 a 2 určil odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy o dielo, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania.
V bode II.2.7 Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody je uvedená maximálna lehota uskutočnenia predmetu zákazky v súlade so Zmluvou, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 11:00
Miesto: Komisia podľa SP otvorí ponuky elektronicky na mieste, t.j. v rámci systému EKS. Miestom on-line sprístupn.
ponúk je webová adresa https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1980. Prostr. funkcionality EKS sa online
sprístupnia ponuky všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom
komunikácie v čase podľa bodu IV.2.7) tejto výzvy v súlade so zákonom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Podrobnejšie uvedené v bode 25 Otváranie ponúk v predmetných SP (súťažných podkladoch).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP). Systém Elektronické obstarávanie/Systém EO použitý na zadávanie tejto zákazky je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: https://eo.eks.sk/. Verejný obstarávateľ (V.Ob.) uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii.
Priamy odkaz: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
2. Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1980 a na adrese
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429715 . Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na internetovú adresu https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1980 je tiež zverejnený v PROFILE V.Ob. na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V.Ob. odporúča uchádzačom počas celého trvania tohto verejného obstarávania priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil V.Ob., adresa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8450, resp. http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/
detail/dokumenty/429715
3. Komunikačným jazykom v tomto verejnom obstarávaní je slovenský jazyk.
4. Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez
akéhokoľvek nároku voči V.Ob..
5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, V.Ob.
bezodkladne oznámi v súlade s predmetnými SP najneskôr 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
6. Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 6 SP.
7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci
členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy o dielo a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy o dielo. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa
vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy o dielo uzatvorila a predložila V.Ob. zmluvu, v ktorej budú
jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj
skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči V.Ob. spoločne a nerozdielne.
8. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 70 000,00 Eur. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v SP.
9. V.Ob. vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia Zmluvy o dielo predložil údaje, doklady a
dokumenty podľa bodu 36.4 SP.
10.Obhliadka miesta dodania/uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční v súlade s bodom 24 SP. V súvislosti s
uvedeným V.Ob. odporúča záujemcom sledovať Elektronickú tabuľu a PROFIL V.Ob. podľa bodu 2 , VI.3) Doplňujúce informácie tejto výzvy na predkladanie ponúk.
11. Predmetná podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska je reverzou podlimitnou zákazkou, teda aplikuje sa § 112 ods. 6 prvá veta zákona.
12. Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie je: c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.10.2021