ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
7.494.287,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.11.2021 08:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.10.2021
  Dátum zverejnenia:
14.10.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marek Hlavatý
Email: hlavaty.marek@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Referenčné číslo: 32123/2020/O220
II.1.2) Hlavný kód CPV
45234100-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20".

Účelom stavby je:
- komplexná rekonštrukcia výhybiek č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 a prípojných koľajových polí vrátane úprav na železničnom zvršku a spodku,
- rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 151,389,
- vybudovanie elektrického ohrevu na rekonštruovaných výhybkách č. 14 - 20 a na jestvujúcich výhybkách č. 1 - 8,
- zrušenie výhybiek č. 11 a 12 a ich nahradenie koľajovým poľom,
- vybudovanie nového staničného zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie typu elektronické stavadlo,
- osadenie nových prestavníkov na výhybky č. 1 - 8 a 13 - 20,
- zriadenie pomocných stavadiel na oboch zhlaviach,
- vybudovanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie typu automatické hradlo (AH2000) bez oddielových návestidiel v medzistaničných úsekoch Pribeta - Dvory nad Žitavou a Dvory nad Žitavou - Nové Zámky,
- doplnenie vchodových návestidiel a predzvestí z nesprávnych koľají (v ŽST Dvory nad Žitavou a ŽST Pribeta v medzistaničnom úseku Pribeta - Dvory nad Žitavou),
rekonštrukcia priecestného zabezpečovacieho zariadenia v žkm 151,389 a v žkm 152,250 z 1. kategórie na 3. kategóriu,
- vybudovanie novej káblovej chráničkovej trasy pre zabezpečovacie zariadenie, oznamovacie zariadenie a EOV,
- úprava trakčného vedenia z dôvodu rekonštrukcie výhybiek,
- zriadenie nových elektrických prípojok,
- výstavba novej transformovne a náhradného zdroja elektrickej energie,
- zriadenie novej miestnej kabelizácie,
- rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia stanice,
- odstránenie pôvodných stavadiel.

Cieľom stavby je zlepšenie stavu infraštruktúry na ramene Štúrovo - Bratislava hlavná stanica za použitia nových štandardných prvkov v sieti ŽSR. Rekonštrukciou a doplnením infraštruktúry sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita železničnej dopravy a pohybu cestujúcich a verejnosti.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 494 287,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45234116-2
45234115-5
45231400-9
45221211-4
45221220-0
45100000-8
45112700-2
45112000-5
45213320-2
45231113-0
45233144-0
45262620-3
45300000-0
45316100-6
45314310-7
45110000-1
45111200-0
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: ŽST Dvory nad Žitavou, ŽST Nové Zámky, ŽST Pribeta
medzistaničný úsek Dvory nad Žitavou - Nové Zámky
medzistaničný úsek Pribeta - Dvory nad Žitavou
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20".

Účelom stavby je:
- komplexná rekonštrukcia výhybiek č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 a prípojných koľajových polí vrátane úprav na železničnom zvršku a spodku,
- rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 151,389,
- vybudovanie elektrického ohrevu na rekonštruovaných výhybkách č. 14 - 20 a na jestvujúcich výhybkách č. 1 - 8,
- zrušenie výhybiek č. 11 a 12 a ich nahradenie koľajovým poľom,
- vybudovanie nového staničného zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie typu elektronické stavadlo,
- osadenie nových prestavníkov na výhybky č. 1 - 8 a 13 - 20,
- zriadenie pomocných stavadiel na oboch zhlaviach,
- vybudovanie nového traťového zabezpečovacieho zariadenia 3. kategórie typu automatické hradlo (AH2000) bez oddielových návestidiel v medzistaničných úsekoch Pribeta - Dvory nad Žitavou a Dvory nad Žitavou - Nové Zámky,
- doplnenie vchodových návestidiel a predzvestí z nesprávnych koľají (v ŽST Dvory nad Žitavou a ŽST Pribeta v medzistaničnom úseku Pribeta - Dvory nad Žitavou),
rekonštrukcia priecestného zabezpečovacieho zariadenia v žkm 151,389 a v žkm 152,250 z 1. kategórie na 3. kategóriu,
- vybudovanie novej káblovej chráničkovej trasy pre zabezpečovacie zariadenie, oznamovacie zariadenie a EOV,
- úprava trakčného vedenia z dôvodu rekonštrukcie výhybiek,
- zriadenie nových elektrických prípojok,
- výstavba novej transformovne a náhradného zdroja elektrickej energie,
- zriadenie novej miestnej kabelizácie,
- rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia stanice,
- odstránenie pôvodných stavadiel.

Cieľom stavby je zlepšenie stavu infraštruktúry na ramene Štúrovo - Bratislava hlavná stanica za použitia nových štandardných prvkov v sieti ŽSR. Rekonštrukciou a doplnením infraštruktúry sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita železničnej dopravy a pohybu cestujúcich a verejnosti.

Stavba nie je rozdelená do etáp. Stavba (Dielo) je delená na prevádzkové súbory a stavebné objekty, ktoré sú základnými prvkami celej stavby a ďalej sa delia na profesijné odbory.

Stavba má charakter rekonštrukcie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu európskeho železničného koridoru. ŽST Dvory nad Žitavou leží v žkm 151,854 trate č. 120A Szob HU - Štúrovo - Bratislava hlavná stanica podľa TTP. Priľahlé medzistaničné úseky k ŽST Dvory nad Žitavou sú:
-Pribeta - Dvory nad Žitavou,
-Dvory nad Žitavou - Nové Zámky.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí samostatnú kapitolu B. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 494 287,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII - PO5 - ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 -20
II.2.14) Doplňujúce informácie
1) Obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 100 000 (jednostotisíc) EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa a/alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača a/alebo
- poskytnutím poistenia záruky.
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa § 46 ods. 9 ZVO, obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky
najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia na adresu obstarávateľa
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v
samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka" a označením názvu reverznej verejnej súťaže a
označením "Neotvárať".
Ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej záruky/poistenie záruky v elektronickom formáte dokumentu
vydanom pomocou zaručenej konverzie, tak obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú bankovú záruku/poistenie
záruky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2) Obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. ZVO) a má v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 ods. 1 ZVO, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať. Obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Obstarávateľ umožňuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať obstarávateľovi:
-predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO v ponuke alebo
-doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018
Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
2. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp.
podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť nahttps://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

K bodu III.1.2) tohto oznámenia uvádzame, že ekonomické a finančné postavenie požaduje obstarávateľ preukázať v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.
K bodu III.1.3) tohto oznámenia uvádzame, že technickú a odbornú spôsobilosť požaduje obstarávateľ preukázať v zmysle § 34 ods. 1. písm. b), g) a j) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.11.2021 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.11.2021 09:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke
č. 3.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Obstarávateľ rozhodol, že
po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení
poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí
podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.
2) Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom
(slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.
3) Obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému
elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").
4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania
týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne
mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným
elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.
6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s
prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej
banky(ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V
prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.
7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. V takom prípade uchádzač vždy vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IVJED-u. Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie. Formulár JED-u tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.
8) Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia obstarávateľovi výsledky z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie
princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie, obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.
9) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy obstarávateľa doklady a dokumenty uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov.
10) V bode II.2.7) je uvedená doba 10 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa odovzdania
prvého staveniska.
11) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.10.2021