Obstarávanie kancelárskeho nábytku

  Zadávateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.105.882,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.11.2021 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.10.2021
  Dátum zverejnenia:
11.10.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50349287
Štefánikova 15, 81105 Bratislava
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Branislav Hudec
Telefón: +421 220928102
Email: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://mirri.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstarávanie kancelárskeho nábytku
Referenčné číslo: 19/2021/DNS
II.1.2) Hlavný kód CPV
39130000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude dodanie kancelárskeho nábytku a to najmä: stoličiek, písacích, pracovných stolov a počítačových stolov; archivačných políc; skríň a knižníc; kartotékových skríň, regálov; pultov; obslužných pultov; záhradného nábytku a interiérových doplnkov (vešiaky, kreslá a taburetky). Predmetom zákazky bude tiež dodanie nábytku do konferenčných miestností, do vstupných hál a recepcií a jedálenských priestorov. Súčasne s dodaním požadovaného tovaru budú poskytované služby ako sú: vyloženie a poskytnutie záruky na dodaný tovar v trvaní podľa konkrétnej špecifikácie zákazky. Využitie ostatných služieb (montáž, odvoz a likvidácia odpadu) bude závisieť od opisu predmetu zákazky konkrétnej čiastkovej výzvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 105 882,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39100000-3
39110000-6
39111000-3
39111100-4
39112000-0
39112100-1
39113000-7
39113100-8
39113500-2
39120000-9
39121000-6
39121100-7
39121200-8
39122000-3
39122200-5
39131000-9
39131100-0
39132000-6
39132100-7
39132200-8
39132300-9
39134000-0
39134100-1
39135000-7
39136000-4
39141000-2
39141100-3
39141200-4
39141300-5
39142000-9
39143122-7
39143210-1
39143310-2
39150000-8
39151000-5
39151100-6
39153000-9
39156000-0
39157000-7
39171000-1
39172000-8
39172100-9
39200000-4
60000000-8
90510000-5
45255400-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude dodanie kancelárskeho nábytku a to najmä: stoličiek, písacích, pracovných stolov a počítačových stolov; archivačných políc; skríň a knižníc; kartotékových skríň, regálov; pultov; obslužných pultov; záhradného nábytku a interiérových doplnkov (vešiaky, kreslá a taburetky). Predmetom zákazky bude tiež dodanie nábytku do konferenčných miestností, do vstupných hál a recepcií a jedálenských priestorov. Súčasne s dodaním požadovaného tovaru budú poskytované služby ako sú: vyloženie a poskytnutie záruky na dodaný tovar v trvaní podľa konkrétnej špecifikácie zákazky. Využitie ostatných služieb (montáž, odvoz a likvidácia odpadu) bude závisieť od opisu predmetu zákazky konkrétnej čiastkovej výzvy. Cieľom zriadenia DNS a zadávania čiastkových zákaziek v DNS je umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t. j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 105 882,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Čiastkové zákazky zadávané v rámci DNS budú financované zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ z operačných programov: Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), Operačný program Technická pomoc (OP TP); Integrovaný regionálny operačný program (IROP); Program cezhraničnej spolupráce (PCS)
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ZVO týkajúce sa osobného postavenia.
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
§ 32 ods. 1 ZVO.
Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e), ktoré záujemca nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).

V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Ak záujemca nepredloží doklad, t.j. výpis z registra trestov záujemcu, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/ uvedených dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html.

Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť (platí pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak záujemca má záujem, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil doklad, ktorým sa predmetná podmienka účasti preukazuje).

Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok účasti osobného postavenia sú v súťažných podkladoch v časti A.2.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Záujemca musí v žiadosti o účasť predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam dodaných tovarov/poskytnutých služieb obsahoval minimálne:
názov a sídlo odberateľa,
kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
predmet plnenia zmluvy/zákazky,
lehota dodania,
cena poskytnutej služby bez DPH celkom za požadované obdobie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Záujemca musí referenciami/zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb preukázať, že v uvedenom období zrealizoval zákazku/zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky zamerané na dodanie kancelárskeho nábytku, a to najmä: stoličiek, písacích, pracovných stolov a počítačových stolov; archivačných políc; skríň a knižníc; kartotékových skríň, regálov; pultov; obslužných pultov; záhradného nábytku a interiérových doplnkov (vešiaky, kreslá a taburetky); nábytku do konferenčných miestností, do vstupných hál a recepcií a jedálenských priestorov a to bez ohľadu na finančný limit zrealizovanej zákazky/zákaziek. Je na zvážení záujemcu, či splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti preukáže jednou alebo viacerými zmluvami/objednávkami, pričom je akceptovateľné, ak predmetom dodávky boli iba niektoré z vyššie uvedených tovarov (súčasťou zákaziek na dodanie tovaru môže, ale nemusí byť aj montáž nábytku).

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: V prípade použitia elektronickej aukcie budú bližšie informácie uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk zadávaných v rámci zriadeného dynamického nákupného systému.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.11.2021 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 30.11.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.1 Dynamický nákupný systém sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429926. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo video návodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/videonavody-5f9.html.

1.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritérium na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia dynamického nákupného systému a zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému, predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií alebo obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

3. Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku.

4. Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému) § 58 - § 61 ZVO. Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

5. Záujemca pri preukazovaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.10.2021