ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
27.781.004,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.08.2021 08:08

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.07.2021
  Dátum zverejnenia:
19.07.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kubáni Jurigová
Telefón: +421 220292892
Email: kubanijurigova.jana@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2
Referenčné číslo: 32264/2020/O220
II.1.2) Hlavný kód CPV
45234116-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo,
rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2".
2.2. Obsahovou náplňou stavby je komplexná rekonštrukcia traťových koľají č.1 a č.2 v úseku trate Nové Zámky -
Palárikovo, nástupíšť na zastávke Ľudovítov a súvisiacej infraštruktúry.
2.3. Účelom stavby je dosiahnutie týchto technicko-prevádzkových parametrov:
- traťová rýchlosť sa zvýši na 140 km/h,
- jestvujúce obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie typu UAB s úpravou vonkajších prvkov, vyvolanou
komplexnou rekonštrukciou žel. zvršku a spodku,
- dodržaná jestvujúca zábrzdná vzdialenosť 1000 m,
- jestvujúce PZZ 2. kat. typu AŽD 71 v km 139,083 bude nahradené novým 3. kat. PZS 3Z - reléovým s elektronickými prvkami a celými závorami, väzba na oddielové návestidlá UAB, výpočet spúšťania PZS realizovaný pre v = 140 km/h, priecestná úprava celogumovými panelmi, odvodnenie pod priecestím trativodmi,
- osová vzdialenosť koľají na šírej trati 4,10 m,
- sklonové pomery s max. sklonom do 2,5 promile, smerové pomery vyhovujúce v=160 km/h,
- nový materiál žel. zvršku koľajnice tvaru 60E2 na betónových podvaloch pre systém upevnenia W14 s rozdelením u, bezpodkladnicovým pružným upevnením W14, hrúbka koľajového lôžka 350 mm, na železničnom moste min. zdvih nivelety (hr. lôžka min. 241 mm) na výhybkových betónových podvaloch, na moste podpodvalové podložky,
- žel. spodok únosnosť 50 MPa na pláni telesa žel. spodku, šíra trať - pláň telesa žel. spodku v šírke 3,20 m a sklone 5%, sklon podkladnej vrstvy 5 %, sklon svahu 1:1,5,
- nové nástupište zast. Ľudovítov o dĺžke 200 m, výške 550 mm a šírke 3,5 m situované symetricky od priecestia smer Palárikovo, cestujúci (aj imobilní) s prístupom bezpečne pred závorou PZZ, úprava prístrešku pri koľ. č. 1, vytvorenie plochy pre budúce osadenie pri koľ. č. 2, smerové tabule a tabule s označením konca zastávky, nové osvetlenie nástupišťa výbojkové, sklopné 12 m stožiare, ovládanie automaticky fotobunkou,
- káblová plastová chráničková trasa pri koľ. č. 1, multikanál pri prechode nástupišťom a priecestím,
- výmena výstroja dráhy,
- izolácia nosnej konštrukcie žel. mosta v km 143,696, sanácia krídel, oprava krytov dilatačných spár medzi nosníkmi, úprava trhlín,
- komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia pre rýchlosť 160 km/h, typová zostava S,
- preložka kabelizácie 6 kV v dotknutých úsekoch medzi TS,
- preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO,
- preložky kabelizácie zab. zariadenia.
2.4. Cieľom stavby je dosiahnutie normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku, dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. V rámci stavby bude riešená aj rekonštrukcia TV a ukoľajnenia, rekonštrukcia zastávky Ľudovítov (nástupištia, plochy pre cestujúcich, vonkajšie osvetlenie), rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 139,083 (PZZ a priecestná konštrukcia). V celom úseku bude riešené aj odstránenie náletovej zelene ohrozujúcej bezpečnosť dopravy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
27 781 004,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45311000-0
45316100-6
45234115-5
45232150-8
45232400-6
45232130-2
45112700-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: úsek trate Nové Zámky - Palárikovo
II.2.4) Opis obstarávania
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo,
rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2".
2.2. Obsahovou náplňou stavby je komplexná rekonštrukcia traťových koľají č.1 a č.2 v úseku trate Nové Zámky -
Palárikovo, nástupíšť na zastávke Ľudovítov a súvisiacej infraštruktúry.
2.3. Účelom stavby je dosiahnutie týchto technicko-prevádzkových parametrov:
- traťová rýchlosť sa zvýši na 140 km/h,
- jestvujúce obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie typu UAB s úpravou vonkajších prvkov, vyvolanou
komplexnou rekonštrukciou žel. zvršku a spodku,
- dodržaná jestvujúca zábrzdná vzdialenosť 1000 m,
- jestvujúce PZZ 2. kat. typu AŽD 71 v km 139,083 bude nahradené novým 3. kat. PZS 3Z - reléovým s elektronickými prvkami a celými závorami, väzba na oddielové návestidlá UAB, výpočet spúšťania PZS realizovaný pre v = 140 km/h, priecestná úprava celogumovými panelmi, odvodnenie pod priecestím trativodmi,
- osová vzdialenosť koľají na šírej trati 4,10 m,
- sklonové pomery s max. sklonom do 2,5 promile, smerové pomery vyhovujúce v=160 km/h,
- nový materiál žel. zvršku koľajnice tvaru 60E2 na betónových podvaloch pre systém upevnenia W14 s rozdelením u, bezpodkladnicovým pružným upevnením W14, hrúbka koľajového lôžka 350 mm, na železničnom moste min. zdvih nivelety (hr. lôžka min. 241 mm) na výhybkových betónových podvaloch, na moste podpodvalové podložky,
- žel. spodok únosnosť 50 MPa na pláni telesa žel. spodku, šíra trať - pláň telesa žel. spodku v šírke 3,20 m a sklone 5%, sklon podkladnej vrstvy 5 %, sklon svahu 1:1,5,
- nové nástupište zast. Ľudovítov o dĺžke 200 m, výške 550 mm a šírke 3,5 m situované symetricky od priecestia smer Palárikovo, cestujúci (aj imobilní) s prístupom bezpečne pred závorou PZZ, úprava prístrešku pri koľ. č. 1, vytvorenie plochy pre budúce osadenie pri koľ. č. 2, smerové tabule a tabule s označením konca zastávky, nové osvetlenie nástupišťa výbojkové, sklopné 12 m stožiare, ovládanie automaticky fotobunkou,
- káblová plastová chráničková trasa pri koľ. č. 1, multikanál pri prechode nástupišťom a priecestím,
- výmena výstroja dráhy,
- izolácia nosnej konštrukcie žel. mosta v km 143,696, sanácia krídel, oprava krytov dilatačných spár medzi nosníkmi, úprava trhlín,
- komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia pre rýchlosť 160 km/h, typová zostava S,
- preložka kabelizácie 6 kV v dotknutých úsekoch medzi TS,
- preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO,
- preložky kabelizácie zab. zariadenia.
2.4. Cieľom stavby je dosiahnutie normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku, dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. V rámci stavby bude riešená aj rekonštrukcia TV a ukoľajnenia, rekonštrukcia zastávky Ľudovítov (nástupištia, plochy pre cestujúcich, vonkajšie osvetlenie), rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 139,083 (PZZ a priecestná konštrukcia). V celom úseku bude riešené aj odstránenie náletovej zelene ohrozujúcej bezpečnosť dopravy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 781 004,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII 2014-2020, Prioritná os 5, projekt: ŽST Nové Zámky ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2
II.2.14) Doplňujúce informácie
1) Obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 500 000 (päťstotisíc) EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa a/alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača a/alebo
- poskytnutím poistenia záruky.
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa §
46 ods. 9 ZVO, obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky najneskôr v
lehote na predkladanie ponúk na adresu obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor
investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka", označením
názvu reverznej verejnej súťaže a označením "Neotvárať". Ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej
záruky/poistenia záruky v elektronickom formáte dokumentu vydanom pomocou zaručenej konverzie, tak obstarávateľ
akceptuje aj takto vydanú bankovú záruku/poistenie záruky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2) Obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. ZVO) a má v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 ods. 1 ZVO, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať. Obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Obstarávateľ umožňuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať obstarávateľovi:
- predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO v ponuke alebo
- doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
2. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e je možné nájsť na
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO,
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

K bodu III.1.2) tohto oznámenia uvádzame, že ekonomické a finančné postavenie požaduje obstarávateľ
preukázať v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.
K bodu III.1.3) tohto oznámenia uvádzame, že technickú a odbornú spôsobilosť požaduje obstarávateľ
preukázať v zmysle § 34 ods. 1. písm. b), g) a j) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.08.2021 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.08.2021 09:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č. 3.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Obstarávateľ rozhodol, že po
vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení
poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí
podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.
2) Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom
(slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom
obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.
3) Obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému
elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").
4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Obstarávateľ
nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým
podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.
6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s
prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.
7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. V takom prípade uchádzač vždy vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u.
Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie. Formulár JED-u tvorí samostatnú
oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.
8) Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia obstarávateľovi výsledky
z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie
princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie,
obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.
9) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obstarávateľa doklady a dokumenty uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov.
10) V bode II.2.7) je uvedená doba 10 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa odovzdania
prvého staveniska.
11) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2021