„Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“

  Zadávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Predpokladaná hodnota:
192.048,75 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.06.2021 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.05.2021
  Dátum zverejnenia:
28.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
IČO: 00157716
Tr. Andreja Hlinku 1, 94974 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Kudročová
Telefón: +421 376408060
Email: lkudrocova@ukf.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ukf.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/269
Hlavná adresa(URL): http://www.ukf.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“
Referenčné číslo: PZ 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45300000-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s terénnymi úpravami, výstavbou nových komunikačných plôch, sadovými úpravami, výstavbou objektov malej architektúry, rekonštrukciou existujúcich chodníkov v areáli ŠD Zobor ako aj s doplnením vonkajšieho osvetlenia. Jedná sa o revitalizáciu nevyužitej plochy bývalých tenisových kurtov na oddychovú zónu pre ubytovaných študentov, s doplnením nových a rekonštrukciou jestvujúcich komunikácií. Práce budú realizované v areáli ŠD UKF Zobor na Dražovskej 2, Nitra a budú realizované počas bežnej prevádzky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
192 048,75 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112700-2
45233161-5
45316100-6
77310000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Študentský domov Zobor UKF v Nitre, Dražovská 2, 949 01 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s terénnymi úpravami, výstavbou nových komunikačných plôch, sadovými úpravami, výstavbou objektov malej architektúry, rekonštrukciou existujúcich chodníkov v areáli ŠD Zobor ako aj s doplnením vonkajšieho osvetlenia. Jedná sa o revitalizáciu nevyužitej plochy bývalých tenisových kurtov na oddychovú zónu pre ubytovaných študentov, s doplnením nových a rekonštrukciou jestvujúcich komunikácií. Práce budú realizované v areáli ŠD UKF Zobor na Dražovskej 2, Nitra a budú realizované počas bežnej prevádzky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
192 048,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 ZVO predložením dokladov podľa písm a) až h).

Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) ZVO platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy. V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods.1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:
a) predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo
b) doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.
Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) ZVO z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 ZVO. V súlade s § 187 ods.7 ZVO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia JEDom v zmysle § 39 ods.1 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 ZVO.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
§ 33 ods. 1 písmeno a):
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača:
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- bežný účet uchádzača v každej banke alebo pobočke zahraničnej banky nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.
Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Súčasťou dokladov bude čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, uchádzač musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písmeno e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písmeno a) až h) a ods. 7 ZVO.
Verejný obstarávateľ bude uplatňovať § 33 ods. 4 ZVO v súvislosti so stanovenými podmienkami účasti podľa § 33 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ požaduje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie rovnakého alebo podobného predmetu zákazky.
Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) s minimálnym rozpočtovým nákladom 190.000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty.
§ 34 ods. 1 písm. g) Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť dokladom a údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
1. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej ako stavbyvedúci) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Preukáže pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktorá spĺňa odborné predpoklady na výkon funkcie revízneho technika, alebo predloží záväzný písomný prísľub tejto fyzickej osoby, že v prípade plnenia zákazky uzavrie s uchádzačom pracovnoprávny vzťah, alebo ju preukáže prostredníctvom využitia kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO.
Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:
- Platné osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre inžinierske stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho úradne overená kópia),
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú aktívnu odbornú prax min. 5 rokov.
2. Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za plnenie zmluvy v časti elektroinštalačné práce má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Uchádzač preukáže pracovnoprávny vzťah s fyzickou osobou - nepodnikateľom, ktorá spĺňa odborné predpoklady na výkon funkcie revízneho technika, alebo predloží záväzný písomný prísľub tejto fyzickej osoby, že v prípade plnenia zákazky uzavrie s uchádzačom pracovnoprávny vzťah, alebo ju preukáže prostredníctvom využitia kapacít inej osoby podľa ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO.
Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:
- Platné osvedčenie s odborným zameraním pre vykonávanie činnosti revízneho technika pre vyhradené elektrické technické zariadenia v zmysle Zákona č. § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., alebo ekvivalentný doklad;
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú aktívnu odbornú prax min. 5 rokov.
§ 34 ods. 1 písm. l) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
§ 34 ods. 3 Uchádzač v prípade, že nedisponuje vlastnými kapacitami, môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Podrobný rozpis techn. a odbor. spôsobilosti sa nachádza v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.06.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.06.2021 11:00
Miesto: Verejný obstarávateľ umožní on-line účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch predmetnej zákazky.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. V súlade s § 56 ods. 12 ZVO bude verejný obstarávateľ požadovať od úspešného uchádzača na účely riadneho plnenia zmluvy o dielo poskytnutie súčinnosti.

3. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky.

4.V prípade, ak uchádzač použije JED, je povinný ho vyplniť v súlade so ZVO.

5. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO ver. 18.00. Pravidlá pre doručovanie informácií (žiadosti, ponuky, návrhy a iné): odoslanie danej informácie sa považuje za okamih doručenia.

6. Uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva o dielo a jeho subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy zapísaní v Registri partnerov verejného sektora v súlade s platnou legislatívou.

7. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo Výzve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

8. Verejné obstarávanie nie je zamerané na sociálne aspekty.

9.Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávanie inovácií.

10. Súťažné podklady a sprievodná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu budú uverejnené v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/269, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.

11. V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tejto Výzve alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred podľa § 48 ZVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov tak, že vysvetlenie zverejní na svojom profile v rámci tejto zákazky : http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/269.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.05.2021