Vajcia veľkosť "L"

  Zadávateľ:
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik)
  Predpokladaná hodnota:
1.750,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.05.2021
  Dátum zverejnenia:
05.05.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik)
IČO: 00648710
Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Krausková
Telefón: +421 465120817
Email: monika.krauskova@csspravno.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Rozpočtová organizácia TSK
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vajcia veľkosť "L"
Referenčné číslo: 3
II.1.2) Hlavný kód CPV
03142500-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávateľa je nákup a dodávky vajíčok veľkosti L pre CSS-Bôrik, Nitrianske Pravno. Presná špecifikácia mrazeného tovaru je v prílohy súťažné podklady.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 750,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.05.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.05.2021