Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou

  Zadávateľ:
Mesto Vranov nad Topľou
  Predpokladaná hodnota:
1.405.645,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.04.2021
  Dátum zverejnenia:
27.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Vranov nad Topľou
IČO: 00332933
Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Kónya, prednosta
Telefón: +421 574422551
Fax: +421 574422929
Email: imrich.konya@vranov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6463
Hlavná adresa(URL): https://www.vranov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
IVOMOS s.r.o.
IČO: 53471369
Ovocinárska 1489/37 , 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Moravčík
Telefón: +421 905867168
Email: moravcik.ivo@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Územná samospráva.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou
Referenčné číslo: PFI/VO/1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212225-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s prekrytím ihriska, ktoré sa nachádza v areáli základnej školy Lúčna. Jestvujúce futbalové ihrisko s umelou trávou má rozmery cca 50 x 60 m. Navrhovaným prekrytím ihriska sa umožní jeho celoročné využitie. Ihrisko bude využívané hlavne žiakmi školy v rámci výučbového procesu.

Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 405 645,90 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71000000-8
71240000-2
71242000-6
45112400-9
45112700-2
45112723-9
45236110-4
45212221-1
45223000-6
45223100-7
45223500-1
45223800-4
45262420-1
45260000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou, parcely č. 2995/60, 2995/61, 2995/54, 2995/62
II.2.4) Opis obstarávania
Základná škola je situovaná na okraji sídliska Lúčna. Objekt je napojený na jestvujúce komunikácie areálu školy. Realizácia stavby je podmienená obmedzeným prístupom na existujúcu hraciu plochu ihriska. Do existujúcej hracej plochy obvod zakladania a konštrukcia prestrešenia haly musí zasahovať minimálne. Počas celej doby výstavby nie je možné vchádzať na hraciu plochu s mechanizmami. Pred začatím stavebných prác bude nutné odkryť časť umelej trávnatej plochy po obvode ihriska (cca na šírku 3,0 m). Súčasne bude nutné rozobrať montované betónové oplotenie po obvode JZ a SZ časti parcely 2995/62. Navrhované prekrytie ihriska je pôdorysne obdĺžnikového tvaru. Pre výrobu nosnej oceľovej konštrukcie prestrešenia haly s ohľadom na jej statiku je základnou podmienkou vypracovať výrobnú (dielenskú) dokumentáciu, v ktorej sa navrhnú, presné tvary jednotlivých prvkov segmentov konštrukcie a ich detaily v spájaní. Montáž oceľovej konštrukcie následne je nutné vykonať z miest mimo hraciu plochu pomocou mobilných žeriavov. Presvetlenie haly bude kombináciou denného svetla a umelého osvetlenia. Vetranie haly bude nútené. Fasáda je navrhnutá zo sendvičových panelov. Opláštenie strechy tvoria tepelnoizolačné dosky. Športový povrch hracej plochy tvorí jestvujúci terén, na ktorom je uložená umelá tráva. K stavbe je pričlenená sanitárna bunka kontajnerového typu s WC pre mužov a ženy. Z hľadiska funkčného využitia bude priestor haly slúžiť len pre športové aktivity žiakov.

Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Lehota výstavby v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 405 645,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 210
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky je spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní.

2. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f) tohto zákona.

3. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

4. Verejný obstarávateľ je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov z informačných systémov verejnej správy uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike. Uchádzač je povinný na tento účel predložiť údaje pre vyžiadanie tohto výpisu verejnému obstarávateľovi podľa zákona o registri trestov.

5. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

6. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

7. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

8. Uchádzač môže preukázať splnenie určených podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejného obstarávanie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

9. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie uchádzača v zozname hospodárskych subjektov, v prípade ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f), ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

10. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné prác alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

11. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov a táto nepredloží doklady týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

12. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

13. Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávania, t. j. písomne požiadať o predloženie dokladov nahradených JED alebo čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO

2. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Uchádzač predloží:
1. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov vo forme prehľadu s uvedením mena a priezviska, prípadne titulu týchto osôb, údajov o vzdelaní alebo odbornej kvalifikácie resp. odbornej praxe.
2. Autorizačné osvedčenie pre výkon činnosti autorizovaného architekta pre kategóriu: Komplexné architektonické a inžinierske stavby a súvisiace poradenstvo alebo autorizačné osvedčenie inžiniera /autorizačné osvedčenie stavebného inžiniera pre: konštrukcie pozemných stavieb a konštrukcie inžinierskych stavieb, vydané podľa zák. č. 138/1992 Zb. v
znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenia vydané v krajine Európskej únie.
3. Autorizačné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti Inžinier pre statiku stavieb podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ.
4. Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním: Pozemné stavby vydané podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine EÚ.
5. Životopis stavbyvedúceho kvôli preukázaniu vzťahu tejto osoby s uchádzačom.

Osvedčenia musí byť predložené ako fotokópia dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo vydané.

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 ZVO jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe.

Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávania, t.j. písomne požiadať o predloženie dokladov nahradených JED alebo čestným vyhlásením.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
Do zoznamu musí byť zahrnutá aspoň jedna stavba súvisiaca s montážou oceľových konštrukcií objektov hál v zmluvnej cene viac ako 1 000 000 EUR bez DPH.
Uchádzač k uvedenej stavbe priloží referencie. Verejný obstarávateľ uzná aj referenciu na stavbu, ktorej časť bola uskutočnená v období predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania za predpokladu, že uchádzač preukáže plnenie v požadovanom finančnom objeme v období predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.05.2021 09:30
Miesto: Kancelária IVOMOS s.r.o., Cintorínska 1493/15 Žilina -Trnové.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, na vyššie uvedenom mieste. Oprávnené osoby: uchádzač (fyzické osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), resp. splnomocnený zástupca uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky sa uskutočňuje elektronicky cez portál EVO na www.evo.gov.sk
a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť zo strany záujemcov je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať.

Hospodársky subjekt musí mať vytvorené konto pre prihlásenie sa do IS EVO. Presný postup pre vytvorenie konta a prihlásenie sa do IS EVO je zachytený v príručke k funkcionalitám webového sídla úradu v časti registrácia hospodárskeho subjektu ako aj medzi video návodmi na linku: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html. Podrobnejšie návody na používanie IS EVO obsahujú príručky zverejnené na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/prirucky-5f7.html. Komunikácia a výmena informácií v predmetnom verejnom obstarávaní bude prebiehať výhradne elektronicky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, prostredníctvom IS EVO v aktuálnej verzii ku dňu vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Za moment doručenia písomnosti medzi verejným obstarávateľom, uchádzačom alebo záujemcom, s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt sa považuje dátum odoslania písomnosti cez IS EVO.

2. Súťažné poklady sú verejne prístupné a zverejnené v profile verejného obstarávateľa zriadenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

3. Lehota viazanosti ponúk sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť. Verejný obstarávateľ oznámi predĺženie lehoty uchádzačom písomne.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk v prípade neobvykle vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť verejné obstarávanie podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky (t.j. predpokladanú hodnotu zákazky).

5. Verejný obstarávateľ sprístupni JED uverejnením profile verejného obstarávateľa zriadenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

6. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje požadované informácie o podmienkach účasti v časti IV. JED na vyplnenie Globálneho údaju o podmienkach účasti.

7. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené inak. Predkladajú sa výlučne v elektronickej forme cez systém EVO.

8. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR. Všetky ceny uvádzané v ponukách uchádzačov žiadame uviesť aj v elektronickej forme v *.xls formáte alebo ekvivalente na dve desatinné miesta.

9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2021