Prístavba ZŠ

  Zadávateľ:
Mesto Sládkovičovo
  Predpokladaná hodnota:
278.902,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 13:05

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.04.2021
  Dátum zverejnenia:
12.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Szabó
Telefón: +421 317840961
Email: primator@sladkovicovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4250
Hlavná adresa(URL): http://www.sladkovicovo.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prístavba ZŠ
Referenčné číslo: 20210406_Prístavba ZŠ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA34-8 - Rozšírenie
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce sú zamerané na prístavbu ZŠ k existujúcemu objektu v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
Projektová dokumentácia vo svojom obsahu pojednáva návrh prístavby základnej školy k existujúcim stavebným objektom (jedáleň, telocvičňa). Predmetná prístavba je navrhovaná ako jednopodlažná stavba bez suterénu. Pôdorysný tvar navrhovaného objektu je obdĺžnik rozmerov 37,23 x 9,20 m. Tvar strešnej konštrukcie je obdĺžnikový jednoplášťová nepochôdzna plochá strecha. Maximálna výška stavby od upraveného terénu je +4,150 m. Objekt prístavby základnej školy je navrhovaný ako murovaná stavba z keramických tehál Porotherm hrúbky 375 mm, ktorý sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom z polystyrénu hrúbky 100 mm. Základové konštrukcie sú navrhované ako základové pásy vystužené betonárskou výstužou podľa statického návrhu. Stropná / strešná nosná konštrukcia je navrhnutá z filigránového stropu, na ktorý sa následne zhotovia vrstvy jednoplášťovej plochej strechy. Odvod dažďových vôd je na terén mimo základové konštrukcie.
Podrobnejšie viď príloha súťažných podkladov - projektová dokumentácia zverejnená v profile zákazky.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko stavba v zmysle projektovej dokumentácie nie je delená na
prevádzkové súbory a tvorí funkčný a logický celok. Rozdelenie predmetu zákazky na viaceré samostatné časti by
znamenalo zásadné ohrozenie funkčnosti diela a rozdielne lehoty uskutočnenia, ktoré môže predlžovať celkovú lehotu
výstavby. Vzhľadom na zabezpečenie nadväznosti technologických postupov stavebných prác a jednoznačne
definovateľnej zodpovednosti a záruky za dielo je nevyhnutné, aby bol predmet zákazky obstaraný a realizovaný ako
jeden celok. Záujemca je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
278 902,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214210-5
45300000-0
45223100-7
45223110-0
45310000-3
45332400-7
45331000-6
45332000-3
45312311-0
45112700-2
45112000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stavba sa nachádza v zastavanej časti mesta Sládkovičovo v areáli spojenej školy, v katastrálnom území mesta Sládkovičovo, na parcele číslo 677/1, listom vlastníctva č.: 1705.
II.2.4) Opis obstarávania
Členenie stavby:
Navrhovaná prístavba je členená do jedného stavebného objektu: SO 01 Prístavba ZŠ
Predmetná navrhovaná prístavba nebude členená do prevádzkových súborov.

Členenie PD:

1Prípravné a búracie práce
2Stavebná časť
3Zdravotechnika
4Ústredné vykurovanie
5NN prípojka
6Silnoprúdová elektroinštalácia
7Bleskozvod a uzemnenie

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí opis predmetu zákazky - prílohu č.1 súťažných podkladov, vrátane nenaceneného výkazu výmer príloha č.2B.
V prípade ak v opise predmetu zákazky, týkajúcej sa projektovej dokumentácie alebo inej sprievodnej dokumentácie súťažných podkladov nachádzajú konkrétne názvy výrobkov, výrobných postupov, obchodných označení, patentov, typov, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, uchádzač/záujemca je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 zákona, oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného výrobku, ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické parametre, funkciu a účel v rovnakej alebo vyššej kvalite. Ekvivalentnosť v rámci parametrov, funkciu a účel jednotlivých položiek v rámci výkazu výmer, preukáže uchádzač výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi podľa bodu 16.10 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
278 902,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka v zmysle § 46 zákona.
Zábezpeka je stanovená: vo výške 3 000,00 EUR slovom: ( tritisíc eur).
Podrobné vymedzenie ustanovení vzťahujúcich sa k zábezpeke, sa nachádza v článku 15 súťažných podkladov
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok
účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podľa § 32 ods. 3 zákona: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 2 nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e)
zákona, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nadväzujúc aj na všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019 Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré bolo zverejnené dňom
22.11.2019:https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke
usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2522, pričom nepredloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona nie je možné sankcionovať vylúčením uchádzača.
Podľa § 32 ods. 4 zákona: ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 5 zákona: ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Podľa § 32 ods. 6 zákona: konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
Podľa § 32 ods. 7 zákona: uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
V súlade s MU č.1-2020 k § 32ods_1-covid19:
Na hospodárske subjekty spĺňajúce predpoklady protikrízovej legislatívy v oblasti sociálneho poistenia, zdravotného
poistenia a úhrady daní sa bude hľadieť tak, že spĺňajú aj podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. b) a c) zákona o hospodárskych subjektov.
Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne. Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov vo formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi, alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy - zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie:
Dokladu o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác na výkon činnosti
stavbyvedúceho, t.j. osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné
zameranie pozemné stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ uzná ekvivalentný doklad vydaný členskými štátmi.
b) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie: dokladu preukazujúceho skutočnosť, že uchádzač má k dispozícii technické zariadenie - autožeriav s min. nosnosťou 10 ton, ktorý je nevyhnutný v rámci realizácie stavebných prác.
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponúk, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Túto skutočnosť uchádzač môže preukázať písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo čestným vyhlásením uchádzača, v ktorom uvedie, že počas plnenia predmetu zákazky bude disponovať osobou zodpovednou za riadenie stavebných prác, ktorej doklad na výkon činnosti stavbyvedúceho predkladá.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní;
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, uvedených podľa bodu 16.3 a) týchto súťažných podkladov, pokiaľ príslušný doklad/dokument nie je vydávaný/vyhotovený výlučne v elektronickej forme, resp. nie je určené inak.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:
k bodu III.1.3) výzvy podľa bodu a)
preukázanie odbornej spôsobilosti uchádzača plniť stanovený predmet zákazky v zmysle Stavebného zákona SR
podľa § 44 - Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb znie:
(1) Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci )
k bodu III.1.3) výzvy podľa bodu b)
Preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača plniť stanovený predmet zákazky v súlade s požadovaným technologickým postupom realizácie stavebných prác.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel.
2. Úspešný uchádzač je povinný v čase podpísania zmluvy o dielo predložiť okrem iného aj overenú kópiu poistnej zmluvy o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 13:15
Miesto: Na adrese sídla verejného obstarávateľa, uvedené v oddieli I.1).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejné otváranie ponúk na predmet zákazky v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní, vykoná komisia na otváranie/vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom na adrese verejného obstarávateľa prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk v systéme EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodov III.1.1) a III.1.3 výzvy )môže uchádzač predbežne nahradiť čestným vyhlásením alebo prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie ( ďalej len jednotný európsky dokument ) v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré predloží v rámci svojej ponuky, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorí sa umiestnil na prvom mieste v poradí, podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase po vyhodnotení ponúk na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa, a to spôsobom stanoveným v bode 16 súťažných podkladov.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami/uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona prostredníctvom rozhrania portálu EVO v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
3. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Metodika postupu na používanie systému EVO je uvedená na portáli UVO https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo5f6.html.
4. Príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebným
minimálnym technickým vybavením je: pripojenie na internet; internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS
Internet Explorer ver. 7 bez zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť, najnovšie verzie prehliadačov; -
inštalačná podpora jazyka Java min. ver. 1.6 integrovaná s integrovaným prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v
počítači mať nainštalovanú iba jednu podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť; - v internetovom prehliadači nastavený jazyk slovenčina; - Adobe Acrobat Reader DC.
5. Súťažné podklady budú poskytnuté / sprístupnené záujemcom na portáli EVO, neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca v systéme EVO bezplatne na stránke: www.uvo.gov.sk, resp. z profilu verejného obstarávateľa t.j. v
elektronickom úložisku zriadeného ÚVO podľa § 43 ods. 2 zákona na: http://www.uvo.gov.sk/profily, verejný
obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
6. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
7. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/ jednotnyeuropskydokument-
%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html. JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, taktiež bude zverejnený v profile zákazky.
8. Úspešný uchádzač ( aj subdodávatelia) je povinný mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
9. Úspešný uchádzač je povinný predložiť zoznam navrhovaných subdodávateľov ku schváleniu a uviesť najneskôr v čase jej uzavretia údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podiel, druh a rozsah činností, ktoré budú pri plnení tejto Zmluvy zabezpečovať
10. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky tvorí prílohu č. 4 súťažných podkladov Návrh zmluvy o dielo. Prílohy zmluvy podľa súťažných podkladov sa vyžadujú predložiť v čase pred podpisom zmluvy po vyzvaní verejným obstarávateľom v rámci IS EVO.
11. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.04.2021