Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach

  Zadávateľ:
Mesto Trenčianske Teplice
  Predpokladaná hodnota:
423.077,26 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
M.R.Štefánika 4, 91451 Trenčianske Teplice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Mičega, Tel. 032/655 6713, 032/655 6718, 0918/329762, e-mail: milos.micega@teplice.sk - za opis predmetu zákazky. JUDr. Katarína Mrázová, tel.: 0905/834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com – za VO
Telefón: +421 326556713
Fax: +421 326598427
Email: milos.micega@teplice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700
Hlavná adresa(URL): https://www.teplice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy (vrátane plnenia úloh pri prenesenom výkone štátnej správy).
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach
Referenčné číslo: VO 347/BVDS/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach a to v zmysle projektovej dokumentácie pre SP vypracovanej projektovým a inžinierskym ateliérom PIA STAMAT, s.r.o. Olbrachtova 20/912, Trenčín, z 12/2020, zák. č.: 70-0537-20, arc. č: A 070/2020.
Projekt rieši statickú dopravu v mestskej časti na sídlisku Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach. Súčasné parkovacie státia a jestvujúca jednosmerná komunikácia sprístupňujúca parkovacie miesta, ktoré sú v zlom technickom stave a svojou veľkosťou nezodpovedajú normovým požiadavkám. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši rozšírenie statickej dopravy vybudovaním nových a rekonštrukciou jestvujúcich parkovísk v uvedenej lokalite. Parkoviská sú situované pozdĺž železničnej /električkovej/ trate a naproti bytových domov č. 77 až 89 a pozdĺž jednosmernej miestnej komunikácie. V nadväznosti na parkoviská je prístupová jednosmerná komunikácia rozšírená na požadovanú šírku a po ľavej strane cesty v smere jazdy je navrhovaná rekonštrukcia priľahlého chodníka pred bytovými domami. Dažďová voda z existujúcich spevnených plôch pre parkovanie, nie je odvedená do kanalizácie. Počas dažďov sú kaluže vody z dôvodu nerovnosti povrchov, spádovania a chýbajúcej dažďovej kanalizácie. Z týchto dôvodov a z dôvodu bezpečnosti cestnej dopravy je navrhnutá rekonštrukcia týchto parkovacích státí a priľahlej jednosmernej komunikácie. Súčasťou rekonštrukcie je úprava chodníka šírky 1,80 m, ktorý vedie súbežne s komunikáciou po ľavej strane cesty. V rámci úprav budú vybudované nové plochy pre smetné nádoby. Prevedie sa doplnenie trvalého dopravného značenia. Po rekonštrukcií komunikácie, parkoviska a chodníka sa prevedie úprava terénu okolo parkovísk a chodníkov trávnaté plochy.
Členenie stavby na stavebné objekty:
1.1 Architektonické a stavebné riešenie
1.2 Dažďová kanalizácia
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej dokumentácie ďalej v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia, PD alebo projekt), ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Pre určenie ponukovej ceny je potrebné naceniť zákazku tak, ako je uvedené vo výkaze výmer (t.z. pre určenie rozsahu diela je prioritný výkaz-výmer).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
423 077,26 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112700-2
45233161-5
45432112-2
45233142-6
45330000-9
45332000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Trenčianske Teplice, štvrť Slovenského národného povstania, k.ú. Trenčianske Teplice parc. č. 687/1.
Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii k tejto zákazke.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach a to v zmysle projektovej dokumentácie pre SP vypracovanej projektovým a inžinierskym ateliérom PIA STAMAT, s.r.o. Olbrachtova 20/912, Trenčín, z 12/2020, zák. č.: 70-0537-20, arc. č: A 070/2020.
Projekt rieši statickú dopravu v mestskej časti na sídlisku Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach. Súčasné parkovacie státia a jestvujúca jednosmerná komunikácia sprístupňujúca parkovacie miesta, ktoré sú v zlom technickom stave a svojou veľkosťou nezodpovedajú normovým požiadavkám. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši rozšírenie statickej dopravy vybudovaním nových a rekonštrukciou jestvujúcich parkovísk v uvedenej lokalite. Parkoviská sú situované pozdĺž železničnej /električkovej/ trate a naproti bytových domov č. 77 až 89 a pozdĺž jednosmernej miestnej komunikácie. V nadväznosti na parkoviská je prístupová jednosmerná komunikácia rozšírená na požadovanú šírku a po ľavej strane cesty v smere jazdy je navrhovaná rekonštrukcia priľahlého chodníka pred bytovými domami. Dažďová voda z existujúcich spevnených plôch pre parkovanie, nie je odvedená do kanalizácie. Počas dažďov sú kaluže vody z dôvodu nerovnosti povrchov, spádovania a chýbajúcej dažďovej kanalizácie. Z týchto dôvodov a z dôvodu bezpečnosti cestnej dopravy je navrhnutá rekonštrukcia týchto parkovacích státí a priľahlej jednosmernej komunikácie. Súčasťou rekonštrukcie je úprava chodníka šírky 1,80 m, ktorý vedie súbežne s komunikáciou po ľavej strane cesty. V rámci úprav budú vybudované nové plochy pre smetné nádoby. Prevedie sa doplnenie trvalého dopravného značenia. Po rekonštrukcií komunikácie, parkoviska a chodníka sa prevedie úprava terénu okolo parkovísk a chodníkov trávnaté plochy.
Členenie stavby na stavebné objekty:
1.1 Architektonické a stavebné riešenie
1.2 Dažďová kanalizácia
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej dokumentácie ďalej v texte označovaná aj len ako: projektová dokumentácia, PD alebo projekt), ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Pre určenie ponukovej ceny je potrebné naceniť zákazku tak, ako je uvedené vo výkaze výmer (t.z. pre určenie rozsahu diela je prioritný výkaz-výmer).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
423 077,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431318) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11432/summary).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431318) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11432/summary).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je stanovená v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431318) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11432/summary).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431318) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11432/summary).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je stanovená v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4700 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431318) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11432/summary).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržiavať Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. a to najmä, nie však výlučne § 44
ods. 1 zákona, tzn. že vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorým je odborne spôsobilá osoba s odborným zameraním zodpovedajúcim predmetu Zmluvy, ktorá má príslušné platné oprávnenie v zmysle platných právnych predpisov. Objednávateľ má právo za týmto účelom kedykoľvek počas plnenia predmetu Zmluvy požiadať Zhotoviteľa, o preukázanie, či disponuje stavbyvedúcim s príslušným platným oprávnením v zmysle platných právnych predpisov.
Ďalšie podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch - najmä v návrhu zmluvy
(napr. o záruke, fakturácii atď.).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 15:30
Miesto: Mesto Trenčianske Teplice, Mestský úrad,
Sídlo: Ul. gen. M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika.
Poschodie: 1. podlažie
Miestnosť: č. dv. 209 zasadacia miestnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri otváraní ponúk bude umožnená účasť všetkým uchádzačom,
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa otvárania môže zúčastniť osobne, prostredníctvom
osoby oprávnenej konať za uchádzača v zmysle právne relevantného dokladu napríklad výpisu z obchodného registra
alebo prostredníctvom osoby, ktorú štatutárny zástupca uchádzača písomne splnomocnil na tento úkon.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 11.000,- €. Podrobnosti o spôsobe jej zloženia a preukázania sú uvedené v
súťažných podkladoch. 2. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia medzi verejným
obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku . Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi (ak nie v súťažných podkladoch uvedené inak). 3. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte .pdf v profile verejného obstarávateľa tu: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431318 a súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady) sa budú nachádzať aj v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe (verejný obstarávateľ zverejní vo svojom profile link na tieto dokumenty).4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11432/summary. Pokiaľ sa hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov, pokiaľ nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. 5. Verejný obstarávateľ na základe § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 6 Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti). 6. V bode II.2.7) (Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody) je uvedená lehota v dňoch. Tento údaj je však potrebné objasniť na tomto mieste, keďže sa to nedá, vzhľadom k prednastaveniu tohto formulára urobiť v bode II.2.7 nasledovne: Odovzdanie/prevzatie staveniska: Najneskôr do 15 dní po dni, v ktorom bude zhotoviteľovi doručená výzva na prevzatie staveniska. Verejný obstarávateľ zašle výzvu na prevzatie staveniska uchádzačovi do 15 dní po tom, ako nadobudne účinnosť zmluva medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, ktorá bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky. Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods.2 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník v platnom znení) až deň nasledujúci po kumulatívnom splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
1.zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka a
2.v rozpočte Mesta Trenčianske Teplice budú vyčlenené finančné prostriedky Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach v rozsahu potrebnom na financovanie tejto zákazky.
V prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť do 1 roka odo dňa jej uzavretia, tak zmluva zaniká.
Začatie prác: V deň odovzdania staveniska. Kompletné ukončenie prác a odovzdanie diela (lehota výstavby):Najneskôr v lehote do 150 kalendárnych dní po dni odovzdania staveniska.
Verejný obstarávateľ uvádza, že si vyhradzuje právo v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO vylúčiť uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Ďalšie skutočnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.03.2021