Revitalizácia športoviska Pionierska

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  Predpokladaná hodnota:
366.666,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00603317
Junácka 1, 83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kerestúr
Telefón: +421 249253380
Fax: +421 244258840
Email: juraj.kerestur@banm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8221
Hlavná adresa(URL): https://www.banm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Tatra Tender s.r.o.
IČO: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: gabriela.heribanova@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430791
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.banm.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia športoviska Pionierska
Referenčné číslo: 4665/2021/DEN/02428
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je revitalizácia existujúceho športoviska Pionierska podľa podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B.1 Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
366 666,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236110-4
45212200-8
45112700-2
77315000-1
77310000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava - Nové Mesto, športovisko pri ZŠ Sibírska, parc. č. 11820/2.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce revitalizácia športoviska Pionierska podľa projektovej dokumentácie spracovanej architektonickým ateliérom MODULOR Architecture s.r.o.

Revitalizácia športoviska zahŕňa revitalizáciu a znovuobnovenie športových plôch, zelene a existujúceho prisluchajúceho vybavenia na Pionierskej ulici, v blízkosti objektu Centra voľného času.

Stavba svojím osadením rešpektuje existujúcu zástavbu bytových domov v lokalite MČ Nové Mesto, okres Bratislava III. Navrhovaná revitalizácia športoviska na Pionierskej je navrhovaná ako mestský vnútroblokový priestor v duchu mestského športoviska a s ohľadom na túto myšlienku sú vyberané aj jednotlivé povrchové úpravy športových plôch, verejný mobiliár, sadové úpravy i celkový koncept tohto priestoru. Návrh športových úprav jednotlivých povrchov bežeckého oválu, jednotlivých ihrísk, zelene, altánku i ostatného designu je zrejmý z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Je riešený taktiež nový vstup do areálu vrátane celkovej obnovy pôvodného oplotenia.

OBJEKTOVÁ SKLADBA NAVRHOVANEJ STAVBY :
S.O. 01 - Revitalizácia Športoviska Pionierska - architektonicko stavebné riešenie
S.O. 02 - vodovodná prípojka
S.O. 03 sadové úpravy
S.O. 04 mobiliár, detské prvky, work-out
S.O. 05 - pergoly

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí (i) Projektová dokumentácia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov ako Príloha č. B.1 a (ii) Výkaz výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov ako Príloha č. C.2.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
366 666,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude z časti 50 % financovaný zo štátneho rozpočtu a z časti 50 % z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom možno predbežne nahradiť:

1.1 Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO (ďalej ako JED),
1.2 čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. A.2 týchto súťažných podkladov.

2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

3. Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

4. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
4.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
4.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

5. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 4.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

6. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

7. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

8. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v Časti D. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, t.j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 8.000 EUR (slovom osemtisíc tisíc EUR). Zábezpeku je možné zložiť formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, predložením bankovej záruky alebo predložením poistenia záruky. Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom systému EVO. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu Verejného obstarávania.

3. Verejný obstarávateľ za účelom bezproblémovej elektronickej komunikácie odporúča záujemcom oboznámiť sa s príručkou používateľa systému EVO (záujemca/uchádzač) a príručkou k funkcionalitám webového sídla úradu zverejnenými na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

4. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Podrobnosti sú uvedené v časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 6 ZVO.

6. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je a) zeleným verejným obstarávaním, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

8.Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnocovanie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.03.2021