„ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
80.109.125,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.05.2021 08:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.03.2021
  Dátum zverejnenia:
22.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Marek Hlavatý
Email: hlavaty.marek@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Hlavná adresa(URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 ZVO; pre túto súťaž vystupuje ako verejný obstarávateľ. Dobrovoľne uplatnený prísnejší postup podľa ZVO.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby v železničnej doprave
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“
Referenčné číslo: 27228/2021/O220
II.1.2) Hlavný kód CPV
45234100-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa".
Predmet zákazky je z dôvodu rôznych zdrojov financovania rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne:
Dielo: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa
Sekcia A: Čadca - Svrčinovec
Sekcia B: Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR
Ide o modernizáciu železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo). Železničná trať Žilina - Čadca je zaradená medzi tranzitné medzinárodné koridory na území SR ako súčasť PAN - európskeho koridoru č. VI. Žilina - Zwardoň - Gdynia a úsek Čadca - št. hranica ČR/SR je prepojením tohto koridoru s koridorom č. 3 v sieti ČD.
Účelom stavby je zmodernizovať jestvujúcu dvojkoľajnú železničnú trať a umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí spĺňať po realizácii požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 350/2010 Z.z., predpisu ŽSR R2, platných technických špecifikácií interoperability a európskej legislatívy. Hlavným účelom stavby je zmodernizovať technickú infraštruktúru pre dosiahnutie parametrov v zmysle európskych dohôd AGC - európska dohoda o železničných magistrálach a AGTC - európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
80 109 125,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45234116-2
45234115-5
45231400-9
45221111-3
45221112-0
45221211-4
45221220-0
45100000-8
45112700-2
45112000-5
45213320-2
45231113-0
45233144-0
45262620-3
45300000-0
45316100-6
45314310-7
45110000-1
45111200-0
71330000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Traťový úsek Čadca - štátna hranica ČR/SR - Začiatok stavby sa viaže na sžkm 281,598 (nžkm 279,435) a koniec stavby je v sžkm 286,535 (nžkm 284,339).
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa".
Predmet zákazky je z dôvodu rôznych zdrojov financovania rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne:
Dielo: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa
Sekcia A: Čadca - Svrčinovec
Sekcia B: Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR
Ide o modernizáciu železničnej trate štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo). Železničná trať Žilina - Čadca je zaradená medzi tranzitné medzinárodné koridory na území SR ako súčasť PAN - európskeho koridoru č. VI. Žilina - Zwardoň - Gdynia a úsek Čadca št. hranica ČR/SR je prepojením tohto koridoru s koridorom č. 3 v sieti ČD.
Účelom stavby je zmodernizovať jestvujúcu dvojkoľajnú železničnú trať a umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí spĺňať po realizácii požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 350/2010 Z.z., predpisu ŽSR R2, platných technických špecifikácií interoperability a európskej legislatívy. Hlavným účelom stavby je zmodernizovať technickú infraštruktúru pre dosiahnutie parametrov v zmysle európskych dohôd AGC - európska dohoda o železničných magistrálach a AGTC - európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy.
Stavba (Dielo) sa skladá z nasledovného funkčného prepojenia ucelenej časti stavby (ďalej len "UČS"):
UČS 08 Traťový úsek Čadca (mimo) - štátna hranica ČR/SR.
Daná UČS je delená na prevádzkové súbory a stavebné objekty.
Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu európskeho železničného koridoru.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí samostatnú kapitolu B. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
80 109 125,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
25
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: - Sekcia A: Dohoda o grante č. INEA/CEF/TRAN/M2019/2106494
- Sekcia B: OPII - PO1 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1) Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 500 000 (päťstotisíc) EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa a/alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača a/alebo
- poskytnutím poistenia záruky.
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa § 46 ods. 9 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia na adresu verejného obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka" a označením názvu reverznej verejnej súťaže a označením"Neotvárať".
Ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej záruky/poistenie záruky v elektronickom formáte dokumentu vydanom pomocou zaručenej konverzie, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú bankovú záruku/poistenie záruky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2) Verejný obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác. Ak uchádzač predloží ponuku, predpokladá sa, že sa pred podaním ponuky sám a na vlastné náklady dokonale oboznámil s miestom realizácie stavebných prác a všetky informácie a výsledky analýz možných rizík zahrnul v predloženej ponuke.
3) Verejný obstarávateľ sa zaoberal ne/vhodnosťou rozdelenia predmetu zákazky na časti. Verejný obstarávateľ neumožňuje vo verejnom obstarávaní predkladanie ponúk na časti, pretože stavebné práce/stavba tvoriaca predmet zákazky predstavuje jeden funkčný, technický celok, ktorého jednotlivé úseky/časti sú funkčne a technologicky prepojené. Verejný obstarávateľ je zároveň toho názoru, že všetky úseky predmetu zákazky zodpovedajú identickej oblasti predmetu činnosti, a to uskutočňovaniu stavebných prác. Z uvedeného dôvodu tak podľa názoru verejného obstarávateľa nedochádza k obmedzeniu hospodárskych subjektov pokiaľ ide o ich možnú účasť vo verejnom obstarávaní. Nevhodnosť deliť zákazku na časti vyplýva aj z povahy obstarávanej stavebnej práce. Jednotlivé úseky tvoriace predmet zákazky z hľadiska funkčného, časového a miestneho, ako aj z hľadiska technických špecifikácií spolu súvisia natoľko, že ich rozdelenie by malo pre verejného obstarávateľa za následok neprimerané komplikácie v súvislosti s koordináciou a organizáciou viacerých dodávateľov pri výkone ich činností na predmetnej stavbe. Takáto koordinácia viacerých dodávateľov by mala zároveň za následok neprimeranú administratívnu záťaž verejného obstarávateľa, pretože verejný obstarávateľ by musel na zabezpečenie koordinácie väčšieho množstva dodávateľov vyčleniť viac svojich zamestnancov zaoberajúcich sa ich koordináciou. Realizácia tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác viacerými dodávateľmi by spôsobila nadmernú technickú náročnosť jej realizácie, čo by malo v konečnom dôsledku vplyv na ekonomickú výhodnosť a hospodárnosť vynaložených prostriedkov. Požadované činnosti na seba nadväzujú a je potrebné, aby aj zodpovednosť za celý predmet zákazky (Dielo) ako nedeliteľný celok niesol jediný subjekt. Podrobnejšie odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti tvorí samostatnú Prílohu č. 9 súťažných podkladov - Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. ZVO) a má v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 ods. 1 ZVO, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať. Verejný obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Verejný obstarávateľ umožňuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať verejnému obstarávateľovi:
-predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO v ponuke alebo
-doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
2. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť nahttps://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.05.2021 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 05.05.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.05.2021 09:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke
č. 5.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Verejný obstarávateľ rozhodol,že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.
2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.
3) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").
4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.
6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky(ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade,ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.Prepočet bude uvedený na samostatnej strane, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.
7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. V takom prípade uchádzač vždy vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel alfa: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IVJED-u. Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie. Formulár JED-u tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.
8) Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia verejnému obstarávateľovi správu z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie,verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.
9) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa doklady a dokumenty uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov.
10) V bode II.2.7) je uvedená doba 25 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa odovzdania prvého staveniska.
11) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.03.2021