Zlepšovanie kvality bývania v obci Pavlovce nad Uhom, ulica Kukov – 1. etapa

  Zadávateľ:
Obec Pavlovce nad Uhom
  Predpokladaná hodnota:
588.903,47 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.03.2021
  Dátum zverejnenia:
17.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Pavlovce nad Uhom
IČO: 00325589
Kostolné námestie 1, 07214 Pavlovce nad Uhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Anton Kocela
Telefón: +421 566494202
Fax: +421 566494536
Email: starosta@pavlovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5778
Hlavná adresa(URL): https://www.pavlovce.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zlepšovanie kvality bývania v obci Pavlovce nad Uhom, ulica Kukov – 1. etapa
Referenčné číslo: WYP/01/2021-Pn/Uhom-Kukov I.
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom riešenia je obytná skupina prenajímateľných rodinných domov pozostávajúca z troch sekcií A, B, C po 3-och stavbách RD v radovej zástavbe v počte A 6 bj., B 7 bj., C - 6 b.j. Predmetom zákazky v 1. etape sú sekcia A a B. Jeden RD bude pozostávať z dvoch (troch) bytových jednotiek o rozlohe do 60 m typ a a 50 m - typ b.

Súbor stavieb pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

S01 - S03 Rodinné domy typ a a S04 - S06 Rodinné domy typ b
SO 01-01 SO 01-06 Rodinný dom - hlavný stavebný objekt
SO 02-01 SO 02-06 Prístrešok vedľajší stavebný objekt
SO 03-01 Elektrická prípojka súčasť projektu SO 01
SO 04-01 Vodovodná prípojka
SO 05-01 SO 05-02 Kanalizačná prípojka
SO 06-01 Telekomunikačná prípojka súčasť projektu Telekom
SO 07 Oplotenie a terénne úpravy
SO 07-01 Oplotenie výšky 1,5 m
SO 07-02 Oplotenie výšky 0,5 m
SO 07-03 Chodník s povrchom mlátu
SO 07-04 Chodník s povrchom betónovej dlažby
SO 07-05 Spevnená plocha pod automobil zatrávňovacie tvárnice

Dispozícia objektov bola navrhnutá podľa požiadaviek OP ĽZ - Ministerstva vnútra SR (operačný program - Ľudské zdroje).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
588 903,47 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45300000-0
45310000-3
45233161-5
45342000-6
45112700-2
45231600-1
45232410-9
45220000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekty budú postavené na obecných pozemkoch v k.ú. obce Pavlovce nad Uhom, č.p. 361/5-10.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je navrhovaná obytná skupina rodinných domov RD v radovej zástavbe v počte A - 6 bj., B - 7 bj., C - 6 b.j. Predmetom obstarávania sú teda v 1. etape sekcia A a B, spolu 13 b.j. - v 6 rodinných dvojdomoch a jednom dome. Úžitková plocha bytovej jednotky typu a je 59,96 m, úžitková plocha bytovej jednotky typu b je 49,40 m.

Domy sú prízemné. Steny budov sú murované, strechy sú šikmé s drevenou nosnou konštrukciou. Obvodové steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou z minerálnej vlny na stenách medzi domami a polystyrénom ostatné steny.

Vstup do b.j. bude v ťažisku dispozície domu, z ktorého bude prístup cez zádverie do obývacej izby s kuchyňou a jedálňou, ako aj do kúpeľne s WC. Nočná časť bude oddelená a orientovaná do záhrady. Nad vstupom do budovy bude markíza slúžiaca dvom b.j.

Domy budú napojené prípojkami na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrický kábel v priestore ulice. Splaškové vody z každej b.j. budú odtekať do verejnej kanalizácie a to kanalizačnými prípojkami cez jestvujúce šachty. Napojenie na prívod pitnej vody so základnými zariadeniami pre varenie, prípravu pitnej vody a inštaláciou zdravotechnických zariadení na osobnú hygienu a odvedenie odpadových vôd s inštaláciou splachovacieho záchoda bude riešené pre každú b.j. samostatne. Pre prípravu TÚV bude v kúpeľni elektrický ohrievač objemu 100 litrov. Domy budú vykurované tuhým palivom sporák na drevo, ktorý bude slúžiť aj na varenie.

Parcely rodinných domov budú usporiadané pozdĺž obslužných komunikácií. Prístup k dvojici domov bude spevneným chodníkom dotiahnutým k prístrešku na drevo v záhrade. Oplotenie bude uzatvárať záhradnú časť sekcie a alebo sekcie b a prístup do nej bude bráničkou za vstupnou podestou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
588 903,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2: Výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania
II.2.14) Doplňujúce informácie
Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 ZVO.
III.1.1.2) Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
III.1.1.3) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.1.4) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.1.5) Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.1.6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.7) Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED") alebo čestným vyhlásením, v ktorom uchádzač vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 Výzvy na predkladanie ponúk.
Odporúčame uchádzačom alebo záujemcom, aby si vzor formulára JED-u vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, stiahli z webového sídla ÚVO: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1093/jed-formular.rtf.Uchádzač alebo záujemca môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk. Alebo môže využiť súbor poskytovaný ako súčasť dokumentov na profile verejného obstarávateľa: Dokumenty zákazky.
III.1.1.8) Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie daňového úradu a colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
- výkaz ziskov a strát za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti;
- výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré sú tieto údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti;
Obdobím posledných troch hospodárskych rokov sa rozumejú tri ukončené hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
Požadovaná forma dokumentov:
- overené príslušným správcom dane alebo audítorom,
alebo
- overené správcom Registra účtovných závierok,
alebo
- informácia o prístupe k dokladom v Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 33 ods. 1, písm. d)
Požaduje sa, aby celkový obrat za posledné tri hospodárske roky bol min.1 000 000,00 EUR.
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b):
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
§ 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35:
opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
§ 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36:
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač predloží zoznam a potvrdenia uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (bytové budovy podľa klasifikácie stavieb), uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, v kumulatívnej súhrnnej hodnote rovnakej alebo vyššej ako predpokladaná hodnota zákazky. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
k § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35
- Platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti stavebníctvo,
- Platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 v oblasti stavebníctvo.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
k § 34 ods. 1 písm. h)
- platný certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 13:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ZVO. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk v systéme EVO. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 15 000,00 Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.2) K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme EVO. Súťažné podklady budú dostupné v Profile verejného obstarávateľa (ďalej "Profil") pod adresou uvedenou v ods. I.3 Výzvy na predkladanie ponúk.
VI.3.3) Žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
VI.3.3.1) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii prostredníctvom systému IS EVO. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a/alebo v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO. Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne sprístupní záujemcom prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Vysvetlenie na predložené otázky nájdu záujemcovia v profile verejného obstarávateľa v časti Dokumenty zákazky.
VI.3.3.2) Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk.
VI.3.4) V postupe zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ uplatňuje § 112 ods. 6 ZVO (druhá veta) t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.3.5) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO vo forme naskenovaného dokumentu vo formáte pdf. Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe, uchádzač ich predloží v elektronickej podobe.
VI.3.6) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, dokumentov a iných dôkazov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.3.8) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
a) zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
b) kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP.
VI.3.9) Predmetné verejné obstarávanie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
Verejný obstarávateľ, v zmysle § 42 ods. 12 ZVO, aplikuje v predmetnom verejnom obstarávaní sociálny aspekt. Požiadavka je podrobnejšie definovaná v súťažných podkladoch (časť D).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.03.2021