Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
361.944,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2021 09:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.01.2021
  Dátum zverejnenia:
11.01.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Komendová
Telefón: +421 220462418
Email: denisa.komendova@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Stavebné práce pre projekt Detský domov Holíč
Referenčné číslo: 12733/2021-M_ORVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215215-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba dvoch rodinných domov v oplotenom areáli pre UPSVR na účely Detského domova Holíč. Prvá novostavba je v lokalite Ul. Budovateľská, druhá novostavba je v lokalite Ul. Gagarínová. Podrobné špecifikácie diela sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
361 944,90 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44112400-2
45310000-3
44221000-5
45321000-3
45112700-2
45223200-8
45232460-4
45255400-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Detský domov Holíč, rodinné domy postavené na pozemku reg. C p. č. 3371 v k. ú. Holíč, LV č. 2089 pre Ul. Budovateľskú aj Ul. Gagarinovú.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba dvoch rodinných domov v oplotenom areáli pre UPSVR na účely Detského domova Holíč. Prvá novostavba je v lokalite Ul. Budovateľská, druhá novostavba je v lokalite Ul. Gagarinová. Navrhované objekty sú samostatne stojace, prízemné, murované, bez podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, zastrešené šikmou valbovou strešnou konštrukciou, so strešnou krytinou škridlovou, zo škridiel pálených alebo betónových dvojdrážkových. Rodinné domy sú riešené dispozične z miestností: obytných (zo štyroch izieb spální, obývacej izby s jedálňou, kuchyne), ostatných (predsiene so zdrojom vykurovania, WC s výlevkou, skladu komory, skladu odkladacieho priestoru pracovných pomôcok a miestnosti pracovne personálu sociálno výchovného zariadenia, technickej miestnosti) a vonkajších (vstupného priestoru závetria a priestoru krytej terasy). Podrobné špecifikácie diela sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
361 944,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP302021M740,Operačný program 302000-Integrovaný regionálny operačný program
II.2.14) Doplňujúce informácie
OP302000-IROP,šp.cieľ:2.1.1Podporiť prechod poskyt.sociál.služieb a zabezp.výkonu opatrení SPODaSK v zariad. z inštituc.formy na komunit. a podporiť rozvoj služieb starostl. o dieťa do 3 r. veku na komunit. úrovni na základe ZoPNFP. VOB neposkyt.preddavok ani záloh.platbu.VOB si vyhradzuje právo zrušiť VO v prípade, ak ponuka úspeš.uchádzača prevyšuje schvál.finanč.možnosti prefinanc. z fondov EÚ.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO, vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
2.podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO, prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/ý ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.
K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a, resp. ekvivalentný/é doklad/y.

K bodu 2.: Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v predmete zákazky, pričom požadovaný obrat v predmete zákazky (stavebné práce v oblasti pozemných stavieb) musí byť spolu za posledné tri hospodárske roky, súhrnne minimálne vo výške 700 000,- Eur bez DPH, alebo ich ekvivalent v cudzej mene a čestné vyhlásenie o finančnom obrate v oblasti, ktorej predmet činnosti sa týka, podložené preskúmateľnými dôkaznými prostriedkami o uskutočnení stavebných prác, napríklad kópie zmlúv, faktúry a podobne.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO, opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač predloží: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služieb.
3.podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO, uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
4.podľa § 34 ods. 1 písm. i) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
5.podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1.: Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality v oblasti stavebných prác v zmysle požiadaviek EN ISO 9001, respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v súlade s § 35 ZVO.

K bodu 2.: Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb podľa § 45 ods. 1 písm. b) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie).
Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu EÚ, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti.
Stavbyvedúci musí mať minimálne päť rokov praxe vo funkcií stavbyvedúceho, uvedené sa preukazuje predložením verifikovaného životopisu stavbyvedúceho s uvedením vzdelania, praxe s názvom, sídlom organizácie kde bola prax realizovaná a kontaktné údaje osoby u ktorej je možné prax overiť.

K bodu 3.: Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva v oblasti stavebných prác v zmysle požiadaviek EN ISO 14001, respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v súlade s § 36 ZVO.

K bodu 4.: Uchádzač predloží požadované údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, napr. vo forme písomného vyhlásenia uchádzača ktoré musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním úradne splnomocnenou osobou.

K bodu 5.: Uchádzač v ponuke uvedie podiel, plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, a predmety subdodávok.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy o dielo predloží verejnému obstarávateľovi potvrdenie o poistení za škody podnikateľa, ktoré vzniknú v dôsledku výkonu stavebných prác. Minimálna výška poistenia bude 363 000,00 EUR na jednu poistnú udalosť. Na požiadanie verejného obstarávateľa je úspešný uchádzač povinný predložiť platnú poistnú zmluvu a doklad o zaplatení poistného v termíne pred podpisom zmluvy o dielo.
2. Na zodpovedajúce plnenie predmetu zákazky úspešný uchádzač sa zaväzuje zložiť pred podpisom zmluvy výkonovú záruku vo výške 5 % zo zmluvnej ceny za dielo na účet objednávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 súťažných podkladov Zmluva o dielo.
3.Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke preukázal vlastníctvo certifikátu OHSAS 18001 Systémy
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Verejný obstarávateľ uzná aj predloženie ekvivalentného dokladu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2021 09:30
Miesto: EN Evoservis, MPSVR SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: OP bude v súl. §52 ZVO verejné. OP sa v zmysle §20 ods.11 ZVO
vykon. v IS Evoservis, a to sprístupnením ponúk komisií, vlož. UEZ čl. komisie.Tento IS uplynutím LPP automaticky
zverejní inf. v zmysle §52 ods.6 ZVO(obch. mená, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov uchádzačov a ich NPK, kt. sa dajú vyjadriť číslicou) uch., kt. predložili ponuku a im vygeneruje zápisnicu/protokol z OP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.MPSVR SR ako COO obstaráva predmet zákazky pre ÚPSVAR SR v systéme el. VO EVOSERVIS. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v systéme EVOSERVIS. Doručenie prostredníctvom el. nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektron.adresu adresáta/adresátov dátovej správy v el. nástroji. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v syst. EVOSERVIS sa zaregistruje do systému na adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/, prípadne na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre komunikáciu s VOB, preberanie zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie el. ponúk v systéme EVOSERVIS. Registrovaný uchádzač v systéme EVOSERVIS sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do sys používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácií. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile PREHĽAD ZÁKAZIEK po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať el. v zmysle §49 ods.1 písm. a) ZVO. Predloženie el. ponuky sa bude potvrdzovať uznávanou elektronickou značkou (UEZ). Bližšie informácie o používaní UEZ sú uvedené v SP. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s VOB priamo v systéme EVOSERVIS cez kom. rozhranie v zmysle časti A. SP. Bližšie inform. sú uvedené v SP.
2.V el. podanej ponuke sa predkladajú nasken.kópie orig. dokladov. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží originály požadovaných dokladov alebo úradne overené kópie orig.dokladov.
3.VOB požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 10 000 EUR. Podrobné inform. spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v SP.
4.Podlim.zákazka bez využitia elektron.trhoviska sa realizuje postupom podľa § 112 druhá veta ods. 6 ZVO.
5.Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude fin. z fondov EÚ, objednávateľ uzavrie ZoD s úspešným uchádzačom výhradne po schválení procesu VO, a schválení fin. predmetu zákazky RO IROP.
6.VOB si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak RO IROP po vykonaní administr.kontroly nepostúpi zákazku na ďalšie financovanie z fondov EÚ.
7.VOB si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena na dodanie predmetu zákazky presiahne vyčlenený fin.limit VOB.
8.Upresnenie k bodu II.2.7) tohto oznámenia: Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody Zhotoviteľ odovzdá dielo v zmysle Zmluvy o dielo v termíne do 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
9.MPSVR SR ako COO obstaráva predmet zákazky pre ÚPSVR SR, ktorý je oprávnený žiadateľom o NFP pre DeD.
10. Úspešný uchádzač pred podpisom ZoD predloží VOB:
- úradne osvedčenú kópiu oprávnenia na činnosť podľa § 15 zákona č. 124/2006 o BOZP a o zmene a doplnené niektorých zákonov (ďalej len zákona o BOZP), resp. preukaz, osvedčenie a doklad podľa § 16 zákona o BOZP, na preukázanie oprávnenia vykonávať činnosti na vyhr. tech. zariadeniach podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v rozsahu:- montáž, opravu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky el. zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu ZoD,- montáž, opravu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu ZoD. VOB uzná aj predloženie ekvivalentného dokladu. VOB požaduje, aby uchádzač v ponuke preukázal vlastníctvo certifikátu OHSAS 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. VOB uzná aj ekvivalentný doklad
11.Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukáz.splnenia podmienok účasti určené VOB Jednotným európskym dokumentom (JED). VOB povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
12.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VOB na preukáz.splnenia podmienok účasti aj čest.vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO.
13.Toto VO je zelené obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.01.2021