Výkopové a zemné práce III.

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
40.567.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2021 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.12.2020
  Dátum zverejnenia:
23.12.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Kráľovič Peter
Telefón: +421 917771891
Email: peter.kralovic@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsdis.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výkopové a zemné práce III.
Referenčné číslo: 2020-US-20-PK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45112000-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je uskutočňovanie výkopových a zemných prác
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
40 567 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
časť 1: Výkopové a zemné práce III. - Bratislava I.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112400-9
45112500-0
45112700-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: región Bratislava I
II.2.4) Opis obstarávania
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN,
- výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a
kioskových TS
- povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov,
- pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN,
vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek,
- zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby,
- zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- demolačné práce stavebných konštrukcií,
- pomocné stavebné práce
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 364 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
časť 2: Výkopové a zemné práce III. - Bratislava II.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112400-9
45112500-0
45112700-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: región Bratislava II
II.2.4) Opis obstarávania
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN,
- výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a
kioskových TS
- povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov,
- pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN,
vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek,
- zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby,
- zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- demolačné práce stavebných konštrukcií,
- pomocné stavebné práce
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 602 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
časť 3: Výkopové a zemné práce III. - Dunajská Streda
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112400-9
45112500-0
45112700-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: región Dunajská Streda
II.2.4) Opis obstarávania
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN,
- výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a
kioskových TS
- povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov,
- pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN,
vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek,
- zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby,
- zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- demolačné práce stavebných konštrukcií,
- pomocné stavebné práce
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 121 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
časť 4: Výkopové a zemné práce III. - Trnava
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112400-9
45112500-0
45112700-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: región Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN,
- výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a
kioskových TS
- povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov,
- pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN,
vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek,
- zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby,
- zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- demolačné práce stavebných konštrukcií,
- pomocné stavebné práce
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 293 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
časť 5: Výkopové a zemné práce III. - Nitra
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112400-9
45112500-0
45112700-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: región Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN,
- výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a
kioskových TS
- povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov,
- pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN,
vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek,
- zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby,
- zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- demolačné práce stavebných konštrukcií,
- pomocné stavebné práce
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 727 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
časť 6: Výkopové a zemné práce III. - Trenčín
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112400-9
45112500-0
45112700-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: región Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN,
- výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a
kioskových TS
- povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov,
- pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN,
vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek,
- zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby,
- zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- demolačné práce stavebných konštrukcií,
- pomocné stavebné práce
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 076 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
časť 7: Výkopové a zemné práce III. - Partizánske
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112400-9
45112500-0
45112700-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: región Partizánske
II.2.4) Opis obstarávania
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN,
- výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a
kioskových TS
- povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov,
- pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN,
vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek,
- zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby,
- zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- demolačné práce stavebných konštrukcií,
- pomocné stavebné práce
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 384 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Existencia kvalifikačného systému Výkopové a zemné práce. ZSD na obstaranie predmetu zákazky použije postup užšej súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) využijúc ustanovenie § 90 ods. 3 zákona, t.j. uchádzači na predmet zákazky sa vyberú len z kvalifikovaných dodávateľov z kvalifikačného systému Výkopové a zemné práce, ktorí predložili do lehoty podľa IV.2.2) písomnú žiadosť o účasť.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Výkopové a zemné
práce, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod č. 2014/S 074-128643 zo dňa 15.04.2014 (korigendum pod č.
2017/S 133-272904 zo dňa 14.07.2017) a zároveň aj vo Vestníku verejného obstarávania č. 74/2014 zo dňa 15.04.2014 pod. č. 5811 -KSP (redakčná oprava 10111-IOX publikovaná vo Vestníku č. 139/2017 dňa 17.07.2017).
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov,
ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie
ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Výkopové a zemné
práce, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod č. 2014/S 074-128643 zo dňa 15.04.2014 (korigendum pod č.
2017/S 133-272904 zo dňa 14.07.2017) a zároveň aj vo Vestníku verejného obstarávania č. 74/2014 zo dňa 15.04.2014 pod. č. 5811 -KSP (redakčná oprava 10111-IOX publikovaná vo Vestníku č. 139/2017 dňa 17.07.2017).
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov,
ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie
ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Výkopové a zemné
práce, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod č. 2014/S 074-128643 zo dňa 15.04.2014 (korigendum pod č.
2017/S 133-272904 zo dňa 14.07.2017) a zároveň aj vo Vestníku verejného obstarávania č. 74/2014 zo dňa 15.04.2014 pod. č. 5811 -KSP (redakčná oprava 10111-IOX publikovaná vo Vestníku č. 139/2017 dňa 17.07.2017).
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov,
ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie
ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s.
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Objektívne kritériá pre výber obmedzeného počtu záujemcov: Existencia
Kvalifikačného systému Výkopové a zemné práce, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod č. 2014/S 074-128643 zo dňa 15.04.2014 (korigendum pod č. 2017/S 133-272904 zo dňa 14.07.2017) a zároveň aj vo Vestníku verejného obstarávania č. 74/2014 zo dňa 15.04.2014 pod. č. 5811 -KSP (redakčná oprava 10111-IOX publikovaná vo Vestníku č.139/2017 dňa 17.07.2017).
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov,
ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie
ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 5 000,00 EUR na každú časť zákazky. Spôsob zloženia zábezpeky je detailne popísaný v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj lídra) skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby
skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s
platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.01.2021 10:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 21.01.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky podrobnejšie informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk, podmienok účasti, požiadaviek na
predmet zákazky, spôsobu predkladania a náležitosti ponuky a ďalšie informácie budú uvedené a bližšie špecifikované v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.
2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.
3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky a ak ceny položiek/položky úspešného uchádzača po elektronickej aukcii budú vyššie ako ceny položiek/položky z ktorých sa vypočítala predpokladaná hodnota zákazky.
4. ZSD bude pri komunikácií v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders.
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa pomocou tlačidla
Registrovať cez DP na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po
zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
5. ZSD si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku.
6. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
7. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1147. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.
8. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle §40 ods. 6 písm. g) zákona ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodárku súťaž.
9. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
10. Pravidlá neuvedené v tomto oznámení a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom
obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.12.2020