Obnova a využitie barokového objektu Kačenáreň v Kopčanoch

  Zadávateľ:
Obec Kopčany
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
15.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
14.09.2020
  Dátum zverejnenia:
16.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Kopčany
IČO: 00309613
Kollárova 318, 90848 Kopčany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Bobrík, poverená osoba
Telefón: +421 905571929
Fax: +421 346681128
Email: anton.bobrik@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.kopcany.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4513
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova a využitie barokového objektu Kačenáreň v Kopčanoch
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Riešená stavba - Kačenáreň je situovaná severne od obce Kopčany, mimo jej zastavaného územia, južne cca 300 m od odchytového rybníka (vodnej nádrže) a severovýchodne od kostola sv. Margity Antiochijskej. Kačenáreň je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 11748/0.
Projekt rieši obnovu danej architektúry s návratom k pôvodnej identite historickej štruktúry na základe pamiatkových výskumov. Dotvorenie tohto územia si vyžaduje rozsiahle úpravy s cieľom doriešenia už neexistujúcich častí hospodárskej budovy Kačenárne. Vzhľadom na zásahy do prostredia sa bude v tomto území uplatňovať metóda rehabilitácie a revitalizácie.
Architektúra objektu Kačenárne bude zrealizovaná podľa pôvodných historických podkladov z roku 1750, ktoré sú pôdorysne zhodné s realizovaným zameraním v celom rozsahu. Náväznosť miestností a ich prepojenie tiež rešpektuje pôvodný pôdorys. Obnoveným hlavným vstupom je sprístupnený priechodný priestor vstupnej haly umožňujúci prechod do vnútorného dvora (pitvora). Zo vstupnej haly je vľavo prístupný priestor hygienického zariadenia a priestor kotolne a úpravovne vody čerpanej zo studne. V pravo zo vstupnej haly je prístupný priestor informačného centra. Z vonkajšej dvorovej časti je prístup do priestoru bufetu a prislúchajúceho skladu. Z dvora je schodiskom prístupný priestor podkrovia.
Architektúra nového hospodárskeho objektu vo dvore bude celodrevená. Nachádzajú sa v ňom priestory Hygienických zariadení pre návštevníkov, prekrytá terasa a skladové priestory. Časť podkrovia mimo prekrytej terasy bude slúžiť na skladové priestory. Celý dvor bude doplnený oplotením z tehlového múru, čím sa dvor medzi objektmi uzavrie. Dvor bude sprístupnený dvojkrídlovou drevenou bránou z novovybudovanej prístupovej komunikácie. Tento vstup bude slúžiť aj pre návštevníkov (turistov)
Hospodárska funkcia Kačenárne, súvisiaca s odchytom kačíc nebude prinavrátená. Po obnove a dostavbe areál Kačenárne bude plniť hlavne kultúrno-spoločenskú funkciu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
325 396,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112700-2
45112450-4
45311000-0
45331100-7
45233161-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kopčany, k.ú. KOPČANY, KN-C 3526/2, 3526/1 (KN-E p.č. 3523), súpisné číslo 1151
II.2.4) Opis obstarávania
SO 01 Kačenáreň , zastavaná plocha 180,56 m2
SO 03 Spevnené plochy, celková plocha spevnených plôch 335 m2
SO 05 Žumpa
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
325 396,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 01.02.2021
Dátum ukončenia: 30.09.2022
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z dotačného systému Ministerstva kultúry SR, program Obnovme si svoj dom podprogram 1.6 a vlastných zdrojov obce.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (A)Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) ZVO:
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
(B)Podľa § 32 ods. 2 ZVO uchádzač preukazuje splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) ZVO.
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), e) a f) ZVO a to z dôvodu použitia údajov z ISVS.
(C)Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(D)Podľa § 152 ods. 1 hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
(E)Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
(F)Podľa § 37 ods. 3 ZVO skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(G)Uchádzač môže podľa § 114 ods. 1 ZVO doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením o splnení podmienok účasti, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
(H)Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) ZVO a verejný obstarávateľ ich posúdi v zmysle § 40 a § 152 ods. 4, resp. ods. 5 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť (ďalej len technická/odborná spôsobilosť) uchádzača požadovaná v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO preukazuje uchádzač predložením týchto dokladov:
a)zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;

b)zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ uzná aj referencie prístupné v Zozname referencií vedenom ÚVO, Odkaz na príslušnú referenciu uvedie uchádzač v Zozname uskutočnených stavebných prác.
Uchádzač môže pre vypracovanie zoznamu stavebných prác použiť Vzor E02 Zoznam uskutočnenýchstavebnýchprácuvedenýv elektronickomdokumente
E02_v0_zoznamuskutstavprac.docx v Časti E SP. Tento doklad musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.

Hodnotenie splnenia technickej/odbornej uchádzačov bude založené na posúdení splnenia minimálne požadovaných štandardov, uvedených v Odd. III.1.3 Výzvy na predkladanie ponúk a v Časti A.2 súťažných podkladov. Postup posúdenia splnenia technickej/odbornej spôsobilosti uchádzačov je uvedený v Časti A.1 súťažných podkladov.
Podrobné informácie týkajúce sa podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch v Časti A.2 súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vykonal stavebné práce v kumulatívnej hodnote minimálne 210.000 EUR bez DPH (slovom: dvestodesaťtisíc eur), z toho aspoň jedna zákazka musia byť stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov v hodnote minimálne 100.000 EUR bez DPH (slovom: jednostotisíc eur).
Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB za príslušný kalendárny rok. Za rok 2020 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Odôvodnenie primeranosti podmienky technickej/odbornej spôsobilosti vo vzťahu k predmetu zákazky:
Cieľom verejného obstarávateľa je vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky s prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.10.2020 11:00
Miesto: Obec Kopčany, Obecný úrad Kopčany, Kollárova 318, 908 48 Kopčany.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie v v Časti A.1 článok 27 súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(A)V tomto postupe sa nepoužije elektronická aukcia a verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 v súčinnosti s § 55 ods. 1 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u
uchádzača, ktorý sa v cit. vyhodnotení ponúk umiestnil ako prvý v poradí.
(B)Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný
obstarávateľ oznámi v súlade s § 113 ods. 7 ZVO a v súlade so súťažnými podkladmi.
(C)Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto zákazky postupuje podľa § 20 ZVO. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje prostredníctvom EVO. Webové sídlo informačného systému EVO, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Súťažné podklady sú voľne a bez obmedzení prístupné v systéme EVO na internetovej adrese uvedenej v čl. I.3 tejto Výzvy.
(D)Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu
Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky.
(E)Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
(F)Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača aby v ponuke predložený akýkoľvek naskenovaný doklad predložil aj ako elektronicky dokument so zaručenou konverziou dokladu z listinnej do elektronickej podoby.
(G)Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote súčinnosti pred uzavretím zmluvy originál alebo overenú kópiu poistnej zmluvy, k zmluve na uzavretiu ktorej bude vyzvaný.
(H)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať disponibilné finančné prostriedky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktorých hodnota bez DPH je vyššia
ako predpokladaná hodnota zákazky.
Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.09.2020