Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
2.807.020,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.10.2020 11:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.08.2020
  Dátum zverejnenia:
02.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová
Telefón: +421 248264207
Email: katarina.vancova@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): https://bratislavskykraj.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Referenčné číslo: 06939/2020/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
39100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka a montáž nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) najmä v rozsahu skupiny 391 a kategórie 33192.

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka a montáž najmä: nábytok, sedadlá, stoličky, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, archivačné systémy, nábytok pre domácnosť, kuchynský nábytok, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, nábytok do kúpeľne, nábytok pre knižnice, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, školský nábytok, laboratórny nábytok a zdravotnícky nábytok v rozsahu skupiny 391 a kategórie 33192.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného dynamického nákupného systému.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 807 020,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39110000-6
39120000-9
39130000-2
39140000-5
39150000-8
39160000-1
39170000-4
39180000-7
33192000-2
45420000-7
90500000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti .
Miesta dodania alebo plnenia sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka a montáž nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) najmä v rozsahu skupiny 391 a kategórie 33192.

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka a montáž najmä: nábytok, sedadlá, stoličky, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, archivačné systémy, nábytok pre domácnosť, kuchynský nábytok, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, nábytok do kúpeľne, nábytok pre knižnice, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, školský nábytok, laboratórny nábytok a zdravotnícky nábytok v rozsahu skupiny 391 a kategórie 33192.

Súčasne s dodaním požadovaného tovaru budú poskytované nevyhnutné súvisiace služby, a to dodanie a vyloženie tovaru na mieste/ v priestoroch podľa požiadaviek kupujúceho, montáž, záruka na dodaný tovar v trvaní podľa konkrétnej špecifikácie zákazky a odvoz a likvidácia odpadu separovaným spôsobom.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného dynamického nákupného systému.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 807 020,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: Pod pojmom obnova obstarávania rozumieme vyhlásenie konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk po
zriadení dynamického nákupného systému.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Verejnému obstarávateľovi nie sú známe čísla projektov, budú doplnené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO").

Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o VO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi záujemcovia podľa § 55 ods. 1 zákona o VO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO (výpis z registra trestov fyzickej osoby) uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú a podpísanú prílohu č. 5 (ak sa uplatňuje) súťažných podkladov za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy právnických osôb z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač doklady za právnickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO vo svojej ponuke, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 7 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vyžaduje sa splnenie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO.

Splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o VO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi záujemcovia podľa § 55 ods. 1 zákona o VO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO preukazuje záujemca predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (bánk), v ktorej (v ktorých) má záujemca vedený účet (vedené účty) o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, ktoré (ktorý) musí obsahovať informáciu o tom, že záujemca nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia, alebo v súvislosti s exekučným konaním) alebo exekúcie. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov, resp. na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu. Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v európskom Vestníku. K vyjadreniu banky (bánk) alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y. Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v súlade s § 33 ods. 2 zákona o VO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vyžaduje sa splnenie finančného a ekonomického postavenia podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO.

Splnenie podmienok týkajúcich sa účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o VO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi záujemcovia podľa § 55 ods. 1 zákona o VO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO preukazuje záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- zoznam min. 1 dodávky tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením jednotlivých cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade ak odberateľom nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona zoznam dodávok tovaru bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:
- názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu jeho sídla alebo miesto podnikania,
- názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesto podnikania,
- názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého musí vyplývať, že zákazka bola rovnakého alebo podobného charakteru,
- zmluvnú cenu bez DPH,
- skutočne uhradenú cenu bez DPH,
- zmluvnú lehotu dodania tovaru,
- meno a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa, pre overenie si uvedených informácií.

Verejný obstarávateľ bude považovať za rovnaký alebo obdobný charakter dodávku tovaru, ktorá je zaradená podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) najmä v rozsahu skupiny 391 a kategórie 33192.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona o VO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Konkrétne zmluvné podmienky budú predmetom každej zákazky osobitne.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 01.10.2020 11:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 21.12.2020
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.) Verejný obstarávateľ vystupuje v predmetnom verejnom obstarávaní ako centrálna obstarávacia organizácia v
zmysle § 15 zákona o VO pre seba a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

2.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426515. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/videonavody-5f9.html.

3.) Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len "výzva") v rámci vytvoreného dynamického nákupného systému podľa § 58 - § 61 zákona o VO.
Výzvu bude zasielať všetkým zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

4.) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426515, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

5.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po zriadení dynamického nákupného systému a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažúcej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.

6.) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

7.) Verejný obstarávateľ vylúči v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO záujemcu alebo uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušajúcu hospodársku súťaž. Dôvodným podozrením sa rozumie najmä zistenie, ak sa pri porovnaní doručených ponúk opakujú v rovnakých slovách a výrazoch gramatické chyby alebo sa zistí spoločný koeficient prepočítania jednotkových cien.

8.) Uchádzač/záujemca počas trvania procesu verejného obstarávania predchádza konfliktu záujmov v zmysle § 23 zákona o VO.

9.) Pri nákupe nábytku sa môže uplatňovať v opise predmetu zákazky (v konkrétnych výzvach) environmentálne hľadisko, t.j. predmet zákazky môže obsahovať taký aspekt, ktorý znižuje alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, služieb alebo stavebných prác na životné prostredie počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, znižuje emisie skleníkových plynov, podporuje adaptáciu na zmenu klímy a podporuje udržateľný rozvoj.

10.) Verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.08.2020