Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa

  Zadávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
24.115.891,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2020 12:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.07.2020
  Dátum zverejnenia:
24.07.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31701914
Bardejovská 6, 04329 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vratislav Šindler, PhD.
Telefón: +421 556407491
Fax: +421 556226400
Email: vratislav.sindler@dpmk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dpmk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Dopravné služby vo verejnom záujme
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa
Referenčné číslo: 4268/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, so sídlom v Košiciach (ďalej DPMK) zabezpečuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu v Košiciach. Svoje služby poskytuje nielen obyvateľom mesta Košice, ale aj cestujúcim z prímestských častí. K 30.092019 disponovala vozovým parkom s počtom 98 električiek. Električková doprava tvorí jednu z hlavných zložiek verejnej dopravy v meste. Medzi významné trate patria tieto úseky: trasa k železničnej stanici Košice, trasa pozdĺž Triedy SNP na sídlisku Západ, trasa na sídlisku Nad Jazerom, električková trať spájajúca intravilán mesta Košice s U.S. Steel v mestskej časti Šaca. Dopravná sieť verejnej hromadnej dopravy predstavovala u električkovej dopravy celkove 33,7 km. Na tejto sieti bolo 49 električkových zastávok. Centrum električkovej dopravy je električkové depo, resp. električkový areál, na Bardejovskej ulici. Tento areál bol postavený v 60-tych rokoch, keď sa v Košiciach rozširovala električková doprava z centra aj do ostatných mestských častí. Areál nebol od tej doby zásadne rekonštruovaný, vždy sa jednalo len o riešenie akútnych problémov v konkrétnych prevádzkach. Areál nebol koncepčne modernizovaný. Z pohľadu užívateľského je areál morálne opotrebovaný a zastaraný. To sa týka jednak koľajovej časti, ako aj stavebného, či technologického vybavenia jednotlivých prevádzok. Technologické vybavenie dielní je pôvodné zo šesťdesiatych rokov minulého storočia, pre nové električky je teda nevyhovujúce. Nevyhovujúca je aj dĺžka kanálov pre prístup k podvozkom v dielni ťažkých opráv, ktoré sú stavané pre štandardné 15 metrové sólo električky. Električky dlhšie ako 15 m nie je možno zdvihnúť na štandardných zdvihákoch, pri údržbe sa preto musí improvizovať v priestoroch iného zamerania (klampiarska dielňa, výpravná hala a podobne). V súvislosti s modernizáciou električkového vozového parku boli dodané vozidlá dlhšie, než používané vozidlá (15 m). Keďže dĺžka vozidla je limitujúcim faktorom pre väčšinu prevádzok v rámci areálu DPMK, nové vozidlá si vyžadujú úpravy v týchto prevádzkach. Z dôvodu zmeny vozového parku je nutné vybudovať novú halu ťažkých opráv s technológiou (II. etapa), umývač električiek s potrebnou infraštruktúrou a zrekonštruovať halu dennej údržby. Z koľajovej časti je nutné vybudovať koľajové napojenie nových objektov a zmodernizovať hlavné koľaje prejazdného okruhu vo vozovni s koľajovými vetveniami, ktoré sú najviac zaťažované a tým aj opotrebované. K tomu je nutné zmodernizovať prislúchajúcu infraštruktúra (trakčné vedenie, odvodnenie, osvetlenie, elektrické rozvody...). V rámci modernizácie sa zrekonštruuje aj výpravná hala, kde je zastrešených 8 odstavných koľají a vybuduje sa zastrešenie nad ďalšími 7 odstavnými koľajami, ktoré sú v súčasnosti nekryté. Tiež sa zmodernizujú výhybky v areáli a vybuduje nová koľajová spojka v oblúku pred vstupom do vozovne na Bardejovskej ulici (I. etapa).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
24 115 891,94 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45213350-1
45234126-5
45100000-8
45110000-1
45112000-5
45112700-2
45213350-1
45234126-5
45234127-2
71320000-7
45223110-0
45231112-3
45223210-1
45300000-0
45310000-3
45315100-9
45262310-7
45262500-6
45330000-9
45421110-8
45431000-7
34946110-4
34946223-9
60000000-8
42414000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
V časti 1 budú realizované stavebné práce koľajiska, súvisiacich spevnených plôch a potrebnej infraštruktúry, konkrétne pojde o modernizáciu koľajového zvršku a spodku, výhybiek, trakčného vedenia, napájacích a spätných káblov, vonkajšieho osvetlenia, ovládania a ohrevu výhybiek, mazníkov, hlavných napájacích rozvodov, zásobovanie elektrickou energiou, prípojky 22kV, doplnenie novej kioskovej trafostanice, modernizáciu haly denného ošetrenia, modernizáciu haly umývača a modernizácia pôvodného prestrešenia výpravnej haly a dobudovanie prestrešenia nad ďalšie výpravné koľaje električkovej dopravy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
23 613 560,19 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
22
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra
Časť: 2
II.2.1) Názov
Modernizácia údržbovej základne - dielenské vybavenie
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71320000-7
45223110-0
45231112-3
45300000-0
45310000-3
45315100-9
45330000-9
43800000-1
42414000-1
60000000-8
42995100-8
51514000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
V časti 2 bude realizovaná modernizácia technického vybavenia a zariadenia haly denného ošetrenia, haly umývača.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
502 331,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
22
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude realizovaný v rámci kohézneho fondu, OP Integrovaná infraštruktúra
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní sú podmienky zverejnené v Súťažných podkladoch dostupných na profile verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. S úspešným uchádzačom bude pre každú časť podpísaná zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka, vzor zmluvy je prílohou č.6 týchto SP
2.Uchádzač musí mať právoplatný zápis do registra partnerov verejného sektora
3. Predloženie aktualizovaného zoznamu subdodávateľov podľa bodu 32.2 súťažných podkladov
4. Predloženie poistnej zmluvy za zodpovednosti za škodu;
5. Preukázanie finančným prostriedkom, ktoré sú určené pre zaistenie finančných tokov po dobu trvania zmluvy/zákazky.
5.1 Min. výška pre časť 1: 7 000 000,00 Eur,
5.2 Min. výška pre časť 2: celková cena za predmet zákazky.
Presný opis podmienok je uvedený v súťažných podmienkach.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.09.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.09.2020 09:00
Miesto: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk podľa § 52 ZVO je verejné. Zúčastniť sa na otváraní ponúk môžu uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač je zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie. Podmienky otvárania platia pre obe časti predmetu zákazky.
Presný opis podmienok je uvedený v súťažných podmienkach.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
2)Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s verejným obstarávateľom je možné po prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3)Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.
4)Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
5) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške:
Pre 1.časť Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie, vo výške 480 000,00 € (štyristoosemdesiattisíc EUR)
Pre2.časť Modernizácia údržbovej základne - dielenské vybavenie vo výške - 20 000,00 € (dvadsaťtisíc EUR)
Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.
6) V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g).
7) Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
8) Táto nadlimitná zákazka sa zadáva postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO.
9) Uchádzač predkladá svoju ponuky samostatne na jednotlivé časti predmetu zákazky. Počet časti na ktoré sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku nie je obmedzená.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.07.2020