Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
  Predpokladaná hodnota:
350.000.941,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.12.2023 12:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.09.2023
  Dátum zverejnenia:
04.10.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00165549
Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Bartoš
Telefón: +421 232333431
Email: peter.bartos@r-p.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.fnspfdr.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/483391
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47544/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Referenčné číslo: 2813/2023/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215140-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Verejný obstarávateľ zamýšľa realizovať projekt, prostredníctvom ktorého zabezpečí komplexnú projektovú prípravu a realizáciu komplexnej rekonštrukcie a dostavby areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica formou Design and Build, pri zachovaní štandardov a objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas realizácie projektu. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica bude nemocnicou s prepracovanou logistikou, s vysoko efektívnou prevádzkou a prepracovaným manažmentom pacienta. Predmetom zákazky bude vyhotovenie diela tak, ako bude definované v zmluve o dielo a v súťažných podkladoch, najmä návrh a vypracovanie príslušnej dokumentácie, výkon inžinierskych činností a autorského dozoru, vykonanie stavebných prác, dodanie technologických zariadení a realizácia súvisiacich plnení.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky, vrátane opcie definovanej v podčlánku 13.9 Osobitných zmluvných podmienok (Zväzok 2 Obchodné podmienky súťažných podkladov), je uvedená vo Zväzku 3 Požiadavky Objednávateľa súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
350 000 941,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112000-5
45112700-2
45000000-7
45215141-7
45215142-4
45215143-1
45215144-8
71320000-7
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto uskutočňovania predmetu zákazky sa nachádza v areáli FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica na námestí Ludvíka Svobodu č. 1, v kat. úz. Banská Bystrica (801062).
II.2.4) Opis obstarávania:
Verejný obstarávateľ zamýšľa realizovať projekt, prostredníctvom ktorého zabezpečí komplexnú projektovú prípravu a realizáciu komplexnej rekonštrukcie a dostavby areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica formou Design and Build, pri zachovaní štandardov a objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas realizácie projektu. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica bude nemocnicou s prepracovanou logistikou, s vysoko efektívnou prevádzkou a prepracovaným manažmentom pacienta. Predmetom zákazky bude vyhotovenie diela tak, ako bude definované v zmluve o dielo a v súťažných podkladoch, najmä návrh a vypracovanie príslušnej dokumentácie, výkon inžinierskych činností a autorského dozoru, vykonanie stavebných prác, parciálne dodanie technologických zariadení a realizácia súvisiacich plnení.

Účelom navrhovanej verejnej práce je výstavba nemocnice s napojením na jestvujúce nemocničné bloky a revitalizácia dotknutého územia stavbou. Umiestnenie verejnej práce v tomto území má vybudovať v strednodobom horizonte nemocnicu s funkčným dizajnom, ktorá bude mať charakter excelentného klinického pracoviska, efektívne zvládnuté podporné procesy vrátane logistiky pacientov a zamestnancov, čím zlepší prístup k zdravotnej starostlivosti.

Budova svojím významom zásadne ovplyvní a podmieni potenciálny rozvoj celého územia. V rámci riešenia projektu sú zahrnuté aj investície na zabezpečenie technickej infraštruktúry v území v súlade s UPN mesta Banská Bystrica. V predmetnom území sa nachádzajú stavby a objekty, ktoré je potrebné asanovať resp. rekonštruovať.

Základným cieľom verejnej práce je vybudovať v strednodobom horizonte nemocnicu s plnofunkčným dizajnom, ktorá bude mať charakter excelentného pracoviska, v ktorom budú implementované nové štandardy v zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a vo výskumno-vývojových aktivitách. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica má všetky predpoklady pre vytvorenie nemocnice tohto typu, ktorá bude adekvátne a rýchlo reagovať na neustále sa meniace požiadavky na poskytovanie zdravotníckych služieb. FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica bude, v súlade s celosvetovým trendom, pracoviskom s unikátnym dizajnom, prepracovanou logistikou pacientov, zamestnancov, materiálu, najmodernejšími postupmi, a sofistikovanou IT infraštruktúrou (smart riešenia), pri rešpektovaní základných hodnôt klienta/pacienta a s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky, vrátane opcie definovanej v podčlánku 13.9 Osobitných zmluvných podmienok (Zväzok 2 Obchodné podmienky súťažných podkladov), je uvedená vo Zväzku 3 Požiadavky Objednávateľa súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
350 000 941,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
68
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ (Objednávateľ) si vyhradzuje právo uplatniť si u Zhotoviteľa právo na budúce plnenie v zmysle ustanovenia § 289 a nasl. Obchodného zákonníka , ktorého predmetom budú projekčné práce, inžinierske činnosti a stavebné práce na stavebnom objekte SO 804 Heliport, tak ako je špecifikované v článkoch 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.3, 3.4 a 3.5 Požiadaviek Objednávateľa (Zväzok 3 Súťažných podkladov).
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný aj z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Názov komponentu: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: Investícia 2_Nová sieť nemocníc výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty v celom rozsahu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré jednotným európskym dokumentom nahradil. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.6 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

1.7 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na zhotovenie požadovaného predmetu zákazky tvorí Zväzok 2 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.12.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.12.2023 13:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie (bližšie pozri článok 28.časti 1.1 Zväzku 1 súťažných podkladov).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com.
2) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.
3) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme JOSEPHINE, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.
4) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku: 500 000 € (slovom: päťstotisíc eur), bližšie uvedené v
súťažných podkladoch.
5) Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, bližšie informácie sú v
súťažných podkladoch.
6) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZoVO. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.
7) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť kapacity inej osoby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
9) Podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZoVO (tzv. super reverzná verejná súťaž) vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (tzv. super reverz).
10) Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
11) Aplikácia sociálneho hľadiska: Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní určil osobitnú podmienku v Zmluve o dielo (Zväzok 2 Obchodné podmienky súťažných podkladov) týkajúcu sa sociálnych aspektov.
12) Zelené verejné obstarávanie: Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienky zeleného verejného obstarávania najmä požiadavkou rešpektovať a dodržiavať Metodickú príručku Ministerstva životného prostredia SR (POŽIADAVKY SPOJENÉ S PRINCÍPOM VÝRAZNE NENARUŠIŤ uvedené v Článku 5 tejto príručky) a taktiež Požiadavky spojené s princípom výrazne nenarušiť Ministerstva dopravy SR (postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a dodržiavať "podmienku" recyklácie stavebného odpadu ako zákonnú povinnosť dodávateľa stavebných prác). Bližšie informácie sú uvedené v Zväzku 3 Požiadavky Objednávateľa súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.09.2023