ZsNH Vnútorné vybavenie Vily K

  Zadávateľ:
Vila K
  Predpokladaná hodnota:
33.380,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 12:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.05.2023
  Dátum zverejnenia:
22.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Vila K
IČO: 52683834
Kmeťkova 325/25, 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Peter Stodola
Telefón: +421 907611229
Email: obstaravanie@vilak.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 8 ZVO

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ZsNH Vnútorné vybavenie Vily K
Referenčné číslo: ZsNH 01/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
39100000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Interiérové vybavenie bude zhotovené podľa nábytkovej dokumentácie a stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre.
Popis navrhovaného riešenia je uvedený v sprievodnej dokumentácii, ktorá je súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
33 380,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39143100-7
39150000-8
45421000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vila K, Kmeťkova 22, 949 01 Nitra, kat. územie Nitra Staré Mesto, parc. č. 1736 a 1737
II.2.4) Opis obstarávania
Podľa Zmluvy a sprievodnej dokumentácie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
33 380,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov projektu CLT01012 Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (akronym: VILA KULTURA) financovaného z Programu FM EHP a štátneho rozpočtu SR

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač je oprávnený vykonávať činnosť v predmete zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať požadovaný doklad. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov ŽR SR alebo OR SR.
Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.
Uchádzačovi nesmie byť uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie. Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí prostredníctvom Registra osôb so zákazom - https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html
Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písmeno e) a f) alebo ak u neho existujú dôvody vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písmeno f).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. a) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia dodávok. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
Verejný obstarávateľ požaduje za minimálnu požadovanú úroveň zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. referenčné obdobie rovnakého alebo podobného predmetu zákazky s minimálnym rozpočtovým nákladom 30.000 € bez DPH
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa zmluvy o dielo

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Dodávateľ bude povinný a zároveň sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám.
Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto VO, bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona o VO.

Komunikácia a výmena informácií medzi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní, informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO, uverejňovania informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa a vrátane komunikácie pri revíznych postupoch. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému EVO verzia 18.0 (ďalej len IS EVO) dostupného na http://evo.gov.sk, ktorý zabezpečí trvale zachytenie ich obsahu.

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme cez informačný systém elektronického verejného obstarávania IS EVO spôsobom zadefinovaným v príručke pre Záujemcu/uchádzača, ktorá je dostupná na linku: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. Predložiť ponuku môže iba registrovaný záujemca pre príslušnú zákazku. Záujemcovia o zákazku sa registrujú sami do príslušnej zákazky zverejnenej v profile verejného obstarávateľa. V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.05.2023