Potraviny

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
  Predpokladaná hodnota:
1.033.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.05.2023
  Dátum zverejnenia:
16.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Martin
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00365327
Kollárova 2, 03659 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľudmila Balková / Ing. Monika Klobušická
Telefón: +421 434203824 / 434203597
Email: ludmila.balkova@unm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.unm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Potraviny
Referenčné číslo: 11/DNS/OVO/03/23/Ba
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný.
Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV:
15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky
15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
03142500-3 Vajcia
33692300-0-Enterálna výživa
33692200-9-Produkty parenterálnej výživy
15884000-8 Dojčenská výživa
15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15612500-6 Pekárske výrobky
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15500000-3 Mliečne výrobky
15332100-5 Spracované ovocie
15331000-7 Spracovaná zelenina
15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky
15331170-9 Mrazená zelenina
15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
Konkretny rozsah predmetu zakazky, podrobna specifikacia a požadovaná definícia jednotlivých položiek predmetu zákazky, miesto dodania, lehota dodania, ako aj ostatne doplnujuce informacie budu sucastou jednotlivych vyziev v ramci zriadeneho DNS, ktore budu zaslane vsetkym kvalifikovanym zaujemcom prostrednictvom systemu JOSEPHINE.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 033 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15310000-4
15300000-1
03142500-3
33692300-0
33692200-9
15884000-8
15810000-9
15612500-6
15100000-9
15500000-3
15332100-5
15331000-7
15896000-5
15331170-9
15800000-6
15890000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný.
Rozsah verejného obstarávania hlavný kód CPV:
15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky
15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
03142500-3 Vajcia
33692300-0-Enterálna výživa
33692200-9-Produkty parenterálnej výživy
15884000-8 Dojčenská výživa
15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15612500-6 Pekárske výrobky
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15500000-3 Mliečne výrobky
15332100-5 Spracované ovocie
15331000-7 Spracovaná zelenina
15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky
15331170-9 Mrazená zelenina
15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
Konkretny rozsah predmetu zakazky, podrobna specifikacia a požadovaná definícia jednotlivých položiek predmetu zákazky, miesto dodania, lehota dodania, ako aj ostatne doplnujuce informacie budu sucastou jednotlivych vyziev v ramci zriadeneho DNS, ktore budu zaslane vsetkym kvalifikovanym zaujemcom prostrednictvom systemu JOSEPHINE.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 033 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Žiadosť o účasť môže podať len hospodársky subjekt, ktorý spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1 písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) - f) zakona o verejnom obstaravani nasledovnymi dokladmi:
k bodu a): vypisom z registra trestov nie starsim ako tri mesiace za pravnicku osobu (alebo fyzicku osobu - podnikatela), a sucasne vypisom z registra trestov za osoby, ktore su statutarnymi organmi záujemcu, clenmi statutarnych organov záujemcu, členmi dozorných orgánov záujemcu a prokuristami záujemcu,
bodu b): potvrdenim zdravotnych poistovni a Socialnej poistovne nie starsim ako tri mesiace,
k bodu c): potvrdenim miestne prislusneho danoveho uradu a miestne prislusneho colneho uradu nie starsim ako tri mesiace,
k bodu d): potvrdenim prislusneho sudu nie starsim ako 3 mesiace,
k bodu e): dokladom o opravneni dodavat tovar, ktory zodpoveda predmetu zakazky,
k bodu f): cestnym vyhlasenim.
Nakoľko verejný obstarávateľ nie je orgán verejnej správy, záujemca musí predložiť všetky vyššie uvedené dokumenty nakoľko verejný obstarávateľ nemá prístup v rámci databáz verejnej správy a nevie si splnenie podmienok účasti v nich preveriť.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Záujemca, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov a jeho zápis je platný podľa zákona o verejnom obstarávaní, nemusí v žiadosti o účasť predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu zapísaných skutočností.
Záujemca moze predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok účasti Jednotnym europskym dokumentom (JED) podla § 39 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu dynamického nákupného systému.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie, a to v závislosti od obstarávaných tovarov. Túto informáciu verejný obstarávateľ vždy zverejní vo výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému - DNS bude zriadený na obdobie 12 mesiacov odo dňa zriadenia.
2.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, prevádzkovaného na elektronickej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami.
2.2 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania bude verejným obstarávateľom zverejnené na záložke "Dokumenty" predmetného DNS alebo predmetnej zákazky.
V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE, kde budú všetky informácie vždy k dispozícii.
2.3 Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.
2.4 Žiadosť o účasť musí byť verejnému obstarávateľovi predložená elektronicky do systému JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41214/summary (záložka "Ponuky a žiadosti").
2.5 Predkladanie žiadostí o účasť je umožnené iba autentifikovaným záujemcom (podmienka vyplývajúca z § 20 zákona o verejnom obstarávaní).
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu dynamického nákupného systému.
3. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že vzhľadom na povahu DNS je predpoklad, že jednotlivé konkrétne obstarávania budú zadávané postupne, v rôznom rozsahu a podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa. Konkrétne obstarávania teda budú v nižšej hodnote ako je predpokladaná hodnota zákazky DNS a bude tak umožnená účasť aj malých a stredných podnikov. Rozdelenie predmetu zákazky sa tak bude realizovať priamo v už vytvorenom dynamickom nákupnom systéme, nerozdelenie predmetu zákazky vzhľadom na charakter predmetu zákazky je v tomto konkrétnom prípade v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti, nediskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže. Predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodať viacero dodávateľov na trhu, ktorými môžu byť aj malé a stredné podniky.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, v prípade, že to bude považovať za potrebné, rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, že cena nebude jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk. Túto informáciu verejný obstarávateľ vždy zverejní vo výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.
Bližšie informácie budú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch k výzve.
5. Žiadosť o účasť môže predložiť aj skupina dodávateľov. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k zriadeniu DNS.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.05.2023