Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Tomášikova - Jurajov Dvor

  Zadávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
10.543.295,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.05.2023 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.04.2023
  Dátum zverejnenia:
02.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pokojný
Telefón: +421 259501427
Fax: +421 259501300
Email: pokojny.vladimir@dpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484?cHash=e350835dd2dc2b520ab1a283a3248fe9
Hlavná adresa(URL): www.dpb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Tomášikova - Jurajov Dvor
Referenčné číslo: NL 03/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je modernizácia električkovej trate v úseku Tomášikova Jurajov Dvor, spolu s modernizáciou zastávok a s osadením prístreškov pre cestujúcich verejnej hromadnej dopravy. Technické parametre jednotlivých prístreškov s ich umiestnením na jednotlivých nástupištiach sú určené v projektovej dokumentácii (situácii a technickej správe), ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Zhotoviteľ si pred realizáciou dá spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá musí byť spracovaná autorizovaným projektantom.
Podrobný opis predmetu zákazky a špecifikácia diela je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov: Opis predmetu zákazky
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
10 543 295,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45100000-8
45111200-0
45111000-8
45112000-5
45112700-2
45213320-2
45234116-2
45231400-9
45233226-9
50220000-3
34946110-4
34946223-9
71351000-3
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava Vajnorská ulica: úsek Tomášikova - Jurajov Dvor
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je modernizácia električkovej trate v úseku Tomášikova Jurajov Dvor, spolu s modernizáciou zastávok a s osadením prístreškov pre cestujúcich verejnej hromadnej dopravy. Technické parametre jednotlivých prístreškov s ich umiestnením na jednotlivých nástupištiach sú určené v projektovej dokumentácii (situácii a technickej správe), ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Zhotoviteľ si pred realizáciou dá spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá musí byť spracovaná autorizovaným projektantom.
Podrobný opis predmetu zákazky a špecifikácia diela je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov: Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 543 295,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Operačný program Slovensko 2021 - 2027

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Obstarávateľ uplatňuje podmienky účasti, a to podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 1 písm. b), g) a j) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.05.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2023 10:30
Miesto: Elektronicky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém VO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkých uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Nejde o verejné obstarávanie so sociálnym a environmentálnym aspektom.
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického
verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne
prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO.
Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania
týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484?cHash=e350835dd2dc2b520ab1a283a3248fe9). Obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
4. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) zákona, teda vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk..
5. Obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 300.000,00 Eur. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
6. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.
7. Obstarávateľ je oprávnený doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
8. Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Obstarávateľ v zmysle § 56 ods. 12 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpiť k uzavretiu zmluvy s úspešným
uchádzačom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní.
10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo a je oprávnený zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak mu nebude schválený
finančný príspevok z EÚ fondov.
11. Obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania neuskutočnil trhové konzultácie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.04.2023