Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave – stavebné práce

  Zadávateľ:
Mesto Stupava
  Predpokladaná hodnota:
535.408,63 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.03.2023 10:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
27.02.2023
  Dátum zverejnenia:
01.03.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Stupava
IČO: 00305081
Hlavná 1/24, 90031 Stupava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: sp@tatratender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4152?cHash=64d07590b476508ec9c6f8aa7d0f93b4
Hlavná adresa(URL): https://www.stupava.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Tatra Tender s.r.o.
IČO: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: sp@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4152?cHash=64d07590b476508ec9c6f8aa7d0f93b4
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.stupava.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave – stavebné práce
Referenčné číslo: 460256
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce: (i) obnova schodísk a záhradné úpravy átria, (ii) obnova existujúcich spevnených plôch a (iii) oplotenie areálu Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava v zmysle Časti B. súťažných podkladov.

2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
535 408,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214210-5
44233000-2
45342000-6
77300000-3
45112700-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava, parc. č. 829/7, katastrálne územie Stupava.
II.2.4) Opis obstarávania
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. týchto súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B.1 Časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov:
(i)obnova schodísk a záhradné úpravy átria, vrátane zhotovenia altánku, nájazdovej rampy pre imobilných a závlahového systému;
(ii)obnova existujúcich spevnených plôch; a
(iii)oplotenia areálu základnej školy.

2. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí (i) projektová dokumentácia vrátane stavebného povolenia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov ako Príloha č. B.1 a (ii) Výkaz výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov ako Príloha č. C.2.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
535 408,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+: NFP302070BSX6
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky má byť z 95 % miery financovaný formou nenávratného finančného príspevku MIRRI SR v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73 pre projekt "Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave, kód projektu v ITMS2014+: NFP302070BSX6 a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
2.1Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
2.2Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
Upozornenie: Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 zák. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z IS verejnej správy podľa osobitného predpisu.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia môžu byť predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením v súlade s bodom 3 Časti D. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené v Časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov a podrobnosti k podmienkam účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v Časti D. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.03.2023 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami, resp. uchádzačmi postupovať v súlade s ust. § 20 ZVO prostredníctvom elektronickej platformy v zmysle § 13 ZVO, konkrétne prostredníctvom informačného systému Elektronického verejného obstarávania dostupnom cez webové sídlo http://www.uvo.gov.sk. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

3. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO.

4. Verejný obstarávateľ v súvislosti Jednotným európskym dokumentom obmedzuje informácie požadované na
preukázanie splnenia podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s
odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

6. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11 ods. 1 ZVO.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je (i) zeleným verejným obstarávaním, (ii) obstarávanie inovácií ani (iii) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

8.Verejný obstarávateľ bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 ZVO a súvisiacich ustanoveniach ZVO voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.02.2023