Čistenie hraničného pruhu na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.197.072,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.02.2023
  Dátum zverejnenia:
27.02.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Somorovská
Telefón: +421 2250944529
Fax: +421 250944008
Email: veronika.somorovska@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/458047
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37631/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Čistenie hraničného pruhu na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici
Referenčné číslo: ID 37631
II.1.2) Hlavný kód CPV
77314000-4
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je odstránenie ruderálneho porastu na neudržiavaných pozemkoch, odstránenie náletovej vegetácie, ojedinele aj padnutých stromov z hraničného pruhu na vonkajšej schengenskej hranici s Ukrajinou a porastu na kruhových plochách okolo hraničných stĺpov osadených na slovenskom brehu hraničných vôd.

Bližší opis predmetu zákazky je predovšetkým v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" a č. 1A "Mapa čistenia hraníc SK-UA" súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 197 072,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77314100-5
45112700-2
45112710-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovensko-ukrajinská hranica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je odstránenie ruderálneho porastu na neudržiavaných pozemkoch, odstránenie náletovej vegetácie, ojedinele aj padnutých stromov z hraničného pruhu na vonkajšej schengenskej hranici s Ukrajinou a porastu na kruhových plochách okolo hraničných stĺpov osadených na slovenskom brehu hraničných vôd.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 197 072,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky sa uskutoční na vytypovaných úsekoch konkrétnej štátnej hranice. Dostupnosť terénnym vozidlom, resp. pochôdzkou. Doba obhliadky v teréne: 1 - 3 hod.

Slovensko-ukrajinská štátna hranica - miesto stretnutia:
Sídlo oddelenia hraničnej kontroly Ubľa (v smere od centra obce Ubľa k štátnej hranici, cca 1,2 km pred hraničným priechodom na ľavej strane vo svahu) termín: 08. 03. 2023 o 10:00

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta poskytnutia predmetu zákazky musia najneskôr do 07.03.2023 do 12:00 ohlásiť svoj záujem zástupcovi verejného obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte p. Ing. Petrovi Šlahorovi, emailom na adrese peter.slahor2@minv.sk alebo tel. 0911 876 234.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v predmetných súťažných podkladoch ako Príloha č.5.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uvedené v predmetných súťažných podkladoch ako Príloha č.5.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.03.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.03.2023 10:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle zákona. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude elektronický prostriedok JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com

2. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené v elektronickom prostriedku JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37631/summary

3. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v
Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/-
/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/37631/summary

4.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský alebo český jazyk.

5.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný
obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že
žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou JOSEPHINE dostatočne vopred.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.

7. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ak ich konečným užívateľom je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.02.2023