Zvyšovanie kapacít MŠ – Stavebné úpravy objektu bývalých DJ a rekonštrukcia jedálne

  Zadávateľ:
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
  Predpokladaná hodnota:
480.335,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.01.2023
  Dátum zverejnenia:
13.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO: 00641383
Trojičné nám. 11, 82561 Bratislava-Podunajské Biskupice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.biskupice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Enteris, s.r.o.
IČO: 47551321
Severovcov 24 , 85110 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zvyšovanie kapacít MŠ – Stavebné úpravy objektu bývalých DJ a rekonštrukcia jedálne
Referenčné číslo: 2023/MCPB/01
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obnova existujúcej budovy bývalých detských jaslí (materskej školy) a rekonštrukcia objektu kuchyne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
480 335,62 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, pozemok p. č. 5541,
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obnova existujúcej budovy bývalých detských jaslí (materskej školy) a rekonštrukcia objektu kuchyne. V objekte sa vytvoria 3 triedy, podľa pôvodného návrhu s výdajnou kuchyňou. Existujúca časť materskej školy nie je predmetom zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
480 335,62 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Táto zákazka bude financovaná z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, č. projektu IROP-Z-302021CFJ3-221-94 a spolufinancovaná bude z rozpočtu verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu colnému úradu v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
- k bodu a): výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace za právnickú osobu (alebo fyzickú osobu -podnikateľa), a súčasne výpisom z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača,
- bodu b): potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu c): potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu d): potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
- k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- k bodu f): čestným vyhlásením.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením alebo Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak má uchádzač sídlo v Slovenskej republike, v rámci preukázania splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, nemusí v ponuke potrebné predkladať nasledovné doklady: podľa § 32 ods. 2, písm. a), b), c, e) zákona o verejnom obstarávaní. K uvedeným dokladom má verejný obstarávateľ prístup v rámci databáz verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

B) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu A):
Zoznam sa musí týkať realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky a (výstavba a rekonštrukcia školských, administratívnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti). Uchádzač preukáže, že za uvedené obdobie 5 rokov spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania zrealizoval aspoň jednu takúto zákazku v objeme minimálne 400 tis. EUR bez DPH.

K bodu B):
Uchádzač preukáže, že osoba, určená na plnenie zmluvy, má potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: stavbyvedúci s odbornou spôsobilosťou pre výkon stavebných činností pre oblasť pozemných stavieb a súčasne preukáže minimálne 3 ročnú aktívnu prax stavbyvedúceho pri realizácii pozemných stavieb a súčasne minimálne jednu skúsenosť v pozícii stavbyvedúceho v rámci zákazky výstavba alebo rekonštrukcie školských, administratívnych budov, resp. budov občianskej vybavenosti) v objeme minimálne 400 tis. EUR bez DPH.

Uchádzač predloží nasledovné doklady:
- Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti: stavbyvedúci pre oblasť pozemných stavieb, vystavený Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent osvedčenia odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho vydaného príslušnými orgánmi iných štátov, s potvrdením o zápise uchádzača o hosťovanie do registra hosťujúcich odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúceho v Slovenskej republike regulačným orgánom na území Slovenskej republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), oprávnenou uznávať odborné kvalifikácie na výkon činnosti stavbyvedúceho a overovať splnenie všetkých potrebných podmienok na účely dočasného a príležitostného poskytovania týchto činností v Slovenskej republike.
- Životopis,
- Zoznam referenčných stavieb.
- Informáciu, či je uvedený stavbyvedúci zamestnancom uchádzača, a ak nie, v akom právnom vzťahu je uvedený stavbyvedúci voči uchádzačovi.

Zoznam stavebných prác a referencie musia preukázať, že realizácia predmetnej zákazky obsahovala vyššie uvedené požiadavky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov), musí byť z dokladu zrejmé, v akom rozsahu ju realizoval uchádzač.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v Evidencii referencií. V takom prípade požaduje verejný obstarávateľ za účelom jednoznačnej identifikácie danej referencie, aby uchádzač vo svojej ponuke uviedol link, resp. presne identifikoval konkrétnu zákazu/referenciu, ktorou preukazuje splnenie podmienky účasti.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením zmysle § 114 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti, určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok aj Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že realizácia zákazky bude prebiehať za plnej prevádzky materskej školy. Maximálna možná doba prerušenia prevádzky materskej školy je maximálne 2 týždne a to v čase letných prázdnin, o čom je potrebné informovať písomne a to minimálne 4 týždne vopred. Mimo doby prerušenia prevádzky materskej školy platí, že za každých okolností musí byť materská škola počas jej prevádzkových plne pripojená na elektrickú energiu, a vodu a musia jej byť zabezpečené vyhovujúce prevádzkové podmienky s ohľadom na charakter a spôsob prevádzkovania zariadenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.02.2023 10:30
Miesto: Otváranie ponúk prebehne v rámci systému EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 3434/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní".
2. Verejný obstarávateľ bude pri akejkoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania IS EVO. Záujemca alebo uchádzač má možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eiD).
3. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc EUR). Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
5. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstaraním inovácií, ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.01.2023