CPV: 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45214100-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
1008-WYP Zvyšovanie kapacít MŠ – Stavebné úpravy objektu bývalých DJ a rekonštrukcia jedálne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2023
10:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice