CPV: 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45214100-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30147-WNP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MŠ HOKOVCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
08:30
Obec Hokovce