Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne

  Zadávateľ:
Obec Lozorno
  Predpokladaná hodnota:
3.739.710,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
10.01.2023
  Dátum zverejnenia:
12.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Lozorno
IČO: 00304905
Hlavná 1, 90055 Lozorno
Slovensko
Kontaktná osoba: Róbert Janík
Telefón: +421 254653904
Email: tender@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.lozorno.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie - modernizácia základnej školy v Lozorne
Referenčné číslo: PM/156/LOZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektov v areáli základnej školy z dôvodu momentálnej nedostatočnej kapacity. Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu 1. stupňa školy a nadväzujúce úpravy na objekte 2. stupňa školy, prepojenie medzi objektami 1. a 2. stupňa školy, chodník s krytou kolonádou, rekonštrukcia cestnej prístupovej komunikácie a parkoviska, spevnené plochy a chodníky na pozemku, súvisiace terénne a sadové úpravy.
Podrobné informácie sú obsahom priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 739 710,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233161-5
45223300-9
45112700-2
45262500-6
45410000-4
45112000-5
45262210-6
45310000-3
45311000-0
45331000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Areál Základnej školy, Staničná 631, 900 55 Lozorno
dotknuté pozemky: parc. reg. C č. 8852/7, 8852/16, 8852/17, 8852/18, 8852/19, 8852/20, 8852/21, 8852/22,
II.2.4) Opis obstarávania
Je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 739 710,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program (Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
1.5 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona.
1.6 Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
2.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
2.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2023 kurzom ECB ku dňu zverejnenia Výzvy vo Vestníku verejného obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bod 2.1:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorý bude obsahovať zákazky v minimálnom finančnom objeme 2 500 000,00 Eur bez DPH kumulatívne.
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru podľa bodu 2.1 sa považujú stavebné práce uskutočnené na stavbách spadajúce pod označenie oddielu 12 Nebytové budovy skupiny 122 - Budovy pre administratívu, 123 - Budovy pre obchod a služby a 126 - Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo v zmysle Vyhlášky štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb resp. podľa ekvivalentného predpisu.

Zoznam stavebných prác má obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa/objednávateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
c) zmluvnú cenu (pôvodnú cenu) za uskutočnenie celej zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu),
d) zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia zákazky (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom,
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

Bod 2.2:
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za dodanie zákazky.
Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže:
a) predložením profesijného životopisu,
b) predložením Osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje,
c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje.

Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčového odborníka:
Kľúčový odborník 1 - stavbyvedúci - 1 osoba,
Minimálne požiadavky:
- musí mať odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho minimálne 5 rokov (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu),
- musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalentného dokladu,
- musí preukázať účasť vo funkcii stavbyvedúceho (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) na realizácii stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky v minimálnom finančnom objeme min. 2 500 000,00 Eur bez DPH kumulatívne.
Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú stavby spadajúce pod označenie oddielu 12 Nebytové budovy skupiny 122 - Budovy pre administratívu, 123 - Budovy pre obchod a služby a 126 - Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo v zmysle Vyhlášky štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z. z 22. júna 2010, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb resp. podľa ekvivalentného predpisu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2023 10:01
Miesto: Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality IS EVO, t. j. automatickým
vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na technické špecifikácie predmetu zákazky predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné
obstarávanie.
2. Verejný obstarávateľ zadávanie zákazky realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) (link:
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html). Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre
záujemcu/uchádzača a vo videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky
(https://www.uvo.gov.sk/viaco-is-evo/prirucky-5f7.html) a Videonávody (https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/
Videonavody-5f9.html). Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi bude
uskutočňovať prostredníctvom systému IS EVO.
Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 20
000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
6. Zákazka bude zadaná bežným postupom pre podlimitné zákazky § 112 a nasl. zákona. Verejný obstarávateľ sa
rozhodol, že podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
7. Dĺžka trvania zákazky podľa bodu II.2.7 je: Termín konečného zhotovenia diela: do 15.4.2024, nie však skôr ako do 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2023