Vybavenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR nábytkom a spotrebičmi

  Zadávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
309.184,85 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
20.12.2022
  Dátum zverejnenia:
27.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00681156
Špitálska 4, 6, 8, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Angelika Csölley
Telefón: +421 462416
Email: angelika.csolley@employment.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630
Hlavná adresa(URL): http://www.employment.gov.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybavenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR nábytkom a spotrebičmi
Referenčné číslo: VOB/191/2022-M_ORVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
39313000-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybavenie vzdelávacieho strediska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj MPVSR SR) nábytkom a spotrebičmi dodaním tovaru, ktorého predpokladané množstvo, technická a funkčná špecifikácia ako aj minimálne požadovaný rozsah služieb spojených s dodaním tovaru vrátane ďalších požiadaviek na predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ pripúšťa rozmerovú toleranciu do 5 % pri niektorých položkách v zmysle Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov.

Umiestnenie a rozmiestnenie jednotlivých tovarov je určené projektovou dokumentáciou, ktorá je obsahom Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
309 184,85 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39100000-3
39110000-6
39313000-9
39141000-2
39143000-6
39143200-8
39150000-8
39153000-9
39156000-0
51100000-3
60000000-8
90510000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vzdelávacie stredisko MPSVR SR, Hotel Meander, Rekreačná 42/9, 059 41 Štrba, časť-Tatranská Štrba.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vybavenie vzdelávacieho strediska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj MPVSR SR) nábytkom a spotrebičmi dodaním tovaru, ktorého predpokladané množstvo, technická a funkčná špecifikácia ako aj minimálne požadovaný rozsah služieb spojených s dodaním tovaru vrátane ďalších požiadaviek na predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ pripúšťa rozmerovú toleranciu do 5 % pri niektorých položkách v zmysle Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov.

Umiestnenie a rozmiestnenie jednotlivých tovarov je určené projektovou dokumentáciou, ktorá je obsahom Prílohy č. 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
309 184,85 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
70
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 312000BFC1 Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Názov projektu: Zriadenie vzdelávacieho strediska MPSVR SR. Operačný program Ľudské zdroje. Kód projektu: ITMS2014+: 312000BFC1
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.

2.Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).

3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (dodávanie nábytku a spotrebičov s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru), podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov, za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 80 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v cudzej mene. Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predmetnú verejnú súťaž na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Podľa ZVO verejný obstarávateľ je pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti povinný zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky účasti rozhodne použiť referenciu vedenú v Informačnom systéme (IS) ÚVO - Evidencia referencií, v súlade s princípom efektívnosti a transparentnosti vo verejnom obstarávaní uvedie v predloženom zozname obchodný názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie, tiež súčet cien plnení v EUR bez DPH za požadované obdobie relevantných pre vyhodnotenie podľa zadanej podmienky. Zoznam sa predkladá ako sken originálneho listinného dokumentu podpísaného oprávnenou osobou za uchádzača. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, nemusí byť podpísaný.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení kúpnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar/poskytovať služby preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2023 10:00
Miesto: MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava, Odbor realizácie verejného obstarávania, Informačný systém ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 52 ZVO verejné a v súlade s § 20 ods. 11 ZVO sa vykonáva online v informačnom systéme ERANET, a to sprístupnením ponúk členom komisie na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ doručí zápisnicu z otvárania ponúk v zmysle § 52 ods. 3 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.MPSVR SR vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v informačnom systéme elektronického verejného obstarávania ERANET. Komunikácia vrátane doručovania správ sa realizuje cez komunikačný modul v informačnom systéme ERANET. Doručenie do tohto systému je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v systéme.

2.Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme ERANET, sa zaregistruje do systému na webovom sídle https://employment.eranet.sk/ alebo www.eranet.sk. Po zaregistrovaní mu budú na ním zadanú emailovú adresu zaslané údaje potrebné pre zriadenie prístupu do systému ERANET za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk.

3.Registrovaný uchádzač v systéme ERANET sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prihlasovacie meno a heslo, ktoré si nastavil pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému ERANET má uchádzač v záložke Zákazky neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať výlučne elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.

4.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch, časť A.5 Pokyny pre uchádzačov, bode 3.1.

5.Verejný obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania PDF. V elektronicky podanej ponuke musia byť jednotlivé dokumenty v ponuke podpísané oprávnenou osobou za uchádzača a môžu byť predložené ako kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.

6.Nadlimitná zákazka je realizovaná postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO - tzv. superreverzná verejná súťaž.

7.Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom podľa časti III.1) tohto oznámenia Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

8.Uchádzač, s ktorým bude podpísaná kúpna zmluva, a jeho prípadní subdodávatelia, ktorí sú povinní byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (RPVS), musia byť pred podpisom kúpnej zmluvy zapísaní v RPVS. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo jeho subdodávateľom, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS, a ktorých koneční užívatelia výhod zapísaní v RPVS sú osoby v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO.

9.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku.

10.Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk. Výška a podmienky zloženia zábezpeky je uvedená v bode 15. súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2022