Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, depo Jurajov Dvor - stavebné práce

  Zadávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
99.183.347,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
13.12.2022
  Dátum zverejnenia:
19.12.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Azud
Telefón: +421 911103944
Email: jan.azud@r-p.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.dpb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, depo Jurajov Dvor - stavebné práce
Referenčné číslo: NL23/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky/rámcovej dohody je dohoda medzi obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na strane druhej, ktorá určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej trvania vo vzťahu k uskutočneniu stavby Modernizácia údržbovej základne 3. etapa, depo Jurajov Dvor stavebné práce, vrátane dodania technologických zariadení, ktoré sú súčasťou hore uvedenej stavby, tvoria s ňou jeden nedeliteľný funkčný celok, a sú nevyhnutné na splnenie predmetu zákazky/rámcovej dohody.
Doplňujúce služby pozostávajú
vo vypracovaní projektu pre realizáciu stavby (DRS),
vo vytýčení dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí,
v zabezpečení POD (plánu organizácie dopravy),
v zabezpečení rozkopávkových povolení,
v zabezpečení výrubu a náhradnej výsadby drevín,
v zabezpečení publicity projektu
v zabezpečení dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky/rámcovej dohody je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky/rámcovej dohody súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
99 183 347,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45100000-8
45111200-0
45111000-8
45112000-5
45112700-2
32344250-3
39173000-5
42995000-7
39330000-4
31170000-8
42120000-6
42996000-4
32210000-8
45343200-5
31625000-3
35125300-2
45213320-2
45234116-2
45231400-9
45233226-9
45252127-4
50220000-3
34946110-4
34946223-9
32421000-0
45231220-3
71351000-3
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava III, MČ Bratislava Nové Mesto
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky/rámcovej dohody je dohoda medzi obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na strane druhej, ktorá určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej trvania vo vzťahu k uskutočneniu stavby Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, depo Jurajov Dvor stavebné práce, vrátane dodania technologických zariadení, ktoré sú súčasťou tejto stavby, tvoria s ňou jeden nedeliteľný funkčný celok a sú nevyhnutné na splnenie predmetu zákazky.

Realizácia stavby Modernizácia údržbovej základne 3. etapa, depo Jurajov Dvor stavebné práce bude zadávaná a objednávaná na základe samostatných zákaziek/objednávok po samostatných logických celkoch/etapách stavby (ďalej len "Etapa" alebo "Etapy"), a to v závislosti od prevádzkových možností a financií. Podmienky takéhoto zadávania a objednávania určuje Rámcová dohoda.

Podrobný popis stavby z hľadiska funkčných, technických a kvalitatívnych charakteristík obsahuje dokumentácia poskytnutá obstarávateľom vrátane sprievodnej správy, súhrnnej technickej správy a ďalších správ. Táto dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov a je zverejnená vo forme samostatných dokumentov.

Úspešný uchádzač bude povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutiach stavebných úradov a špeciálnych stavebných úradov, stanoviskách orgánov štátnej a verejnej správy a správcov inžinierskych sietí a akékoľvek odchýlky alebo zmeny ohlásenej stavby sú prípustné len v súlade so zmluvou o dielo / rámcovej dohody.

Stavebné práce pozostávajú zo stavebných objektov a prevádzkových súborov.
Základné údaje o stavbe
Názov stavby: Modernizácia údržbovej základne 3. etapa, depo Jurajov Dvor stavebné práce
Miesto stavby: Bratislava III, MČ Bratislava Nové Mesto
Charakter stavby: Modernizácia
Trvanie rámcovej dohody a maximálna lehota výstavby: Trvanie Rámcovej dohody stanovené na 4 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok. Lehota plnenia (vykonania diela) v rámci jednotlivých zákaziek je:
14 mesiacov pre Etapu 1
10 mesiacov pre Etapu 2
12 mesiacov pre Etapu 3,
pričom nie je vylúčené ani prekrývanie sa jednotlivých Etáp, prípadne zadanie objednávok na všetky Etapy naraz.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
99 183 347,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Možnosť predĺženia Rámcovej dohody o 1 rok.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Operačný program Slovensko 2021 - 2027
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Obstarávateľ uplatňuje podmienky účasti, a to podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 1 písm. a), b) a g) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšía špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Opis kritérií a ich použitie sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000 eur.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:30
Miesto: Elektronicky.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém VO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkých uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Nejde o verejné obstarávanie so sociálnym a environmentálnym aspektom.
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického
verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne
prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO.
Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania
týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne
mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií
výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484). Obstarávateľ
neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej
súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy
voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.
5. Obstarávateľ je oprávnený doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok
účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v
profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným
záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
6. Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Obstarávateľ v zmysle § 56 ods. 12 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpiť k uzavretiu zmluvy s úspešným
uchádzačom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní.
8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo a je oprávnený zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak mu nebude schválený
finančný príspevok z EÚ fondov.
9. Ostarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil trhové konzultácie. Obstarávateľ týmto oznamuje príslušné informácie ostatným záujemcom odkazom na adresu webového sídla, kde je možné tieto informácie nájsť:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442977.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.12.2022