Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce

  Zadávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
53.164.924,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.12.2022
  Dátum zverejnenia:
19.12.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Azud
Telefón: +421 911103944
Email: jan.azud@r-p.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.dpb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce
Referenčné číslo: NL12/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby Modernizácia údržbovej základne 3. etapa, vozovňa Krasňany stavebné práce, vrátane dodania technologických zariadení, ktoré sú súčasťou hore uvedenej stavby, tvoria s ňou jeden nedeliteľný funkčný celok, a sú nevyhnutné na splnenie predmetu zákazky.
Doplňujúce služby pozostávajú
vo vypracovaní projektu pre realizáciu stavby.
vo vytýčení dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí,
v zabezpečení plánu organizácie dopravy,
v zabezpečení rozkopávkových povolení,
v zabezpečení výrubu a náhradnej výsadby drevín,
v zabezpečení publicity projektu
v zabezpečení dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
53 164 924,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45100000-8
45111200-0
45111000-8
45112000-5
45112700-2
32344250-3
39173000-5
42995000-7
39330000-4
31170000-8
42120000-6
42996000-4
32210000-8
45343200-5
31625000-3
35125300-2
45213320-2
45234116-2
45231400-9
45233226-9
45252127-4
50220000-3
34946110-4
34946223-9
32421000-0
45231220-3
71351000-3
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislava III, MČ Bratislava Rača
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany stavebné práce, vrátane dodania technologických zariadení, ktoré sú súčasťou tejto stavby, tvoria s ňou jeden nedeliteľný funkčný celok a sú nevyhnutné na splnenie predmetu zákazky.

Podrobný popis stavby z hľadiska funkčných, technických a kvalitatívnych charakteristík obsahuje dokumentácia poskytnutá obstarávateľom vrátane sprievodnej správy, súhrnnej technickej správy a ďalších správ. Táto dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov a je zverejnená vo forme samostatných dokumentov.

Úspešný uchádzač bude povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutiach stavebných úradov a špeciálnych stavebných úradov, stanoviskách orgánov štátnej a verejnej správy a správcov inžinierskych sietí a akékoľvek odchýlky alebo zmeny ohlásenej stavby sú prípustné len v súlade so zmluvou o dielo.

Stavebné práce pozostávajú zo stavebných objektov a prevádzkových súborov.

Základné údaje o stavbe
Názov stavby: Modernizácia údržbovej základne 3. etapa, vozovňa Krasňany stavebné práce
Miesto stavby: Bratislava III, MČ Bratislava Rača
Charakter stavby: Modernizácia

Maximálna lehota výstavby: 12 mesiacov, ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Obstarávateľ uplatňuje podmienky účasti, a to podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 1, písm. a), b) a g) zákona o verejnom obstarávaní. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Opis kritérií a ich použitie sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000,- EUR.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 10:30
Miesto: Elektronicky.
Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Nejde o verejné obstarávanie so sociálnym a environmentálnym aspektom.
1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484). Obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.
5. Obstarávateľ je oprávnený doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
6. Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Obstarávateľ v zmysle § 56 ods. 12 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpiť k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní.
8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo a je oprávnený zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak mu nebude schválený finančný príspevok z EÚ fondov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.12.2022