Hala veľkorozmerných múzejných predmetov (militárií) vo vojenskom objekte VHM

  Zadávateľ:
Vojenský historický ústav
  Predpokladaná hodnota:
3.256.241,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.08.2022 09:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.07.2022
  Dátum zverejnenia:
14.07.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Vojenský historický ústav
IČO: 00802751
Krajná 27, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Juraj Tkáč
Telefón: +421 949096444
Fax: +421 248207719
Email: info@creatioeu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1902
Hlavná adresa(URL): http://www.vhu.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
historické vedy a výskum
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Hala veľkorozmerných múzejných predmetov (militárií) vo vojenskom objekte VHM
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212310-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom riešenia je novostavba objektu hala veľkorozmerných múzejných predmetov ( militárií ) vo vojenskom objekte VHM / Vojenského historického múzea / v Piešťanoch na Žilinskej ceste. Existujúce vystavenie a uloženie militárií je na voľnej nezastrešenej ploche s nevyhovujúcimi priestorovými a technickými podmienkami. Navrhované riešenie v novom objekte bude slúžiť pre činnosti súvisiace so stálou výstavou veľkorozmerných muzeálnych predmetov s príslušnými kanceláriami, reštaurátorskou dielňou s ukážkou reštaurátorských prác, technickým a hygienickým zázemím. Podrobný opis zákazky viď. v zmysle Časti B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 256 241,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
45112700-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec: Piešťany
Číslo parcely: 12202/87,12202/95, poz. registra C
Katastrálne územie: Piešťany
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Miesto stavby: Piešťany , Žilinská cesta
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom riešenia je novostavba objektu hala veľkorozmerných múzejných predmetov ( militárií ) vo vojenskom objekte VHM / Vojenského historického múzea / v Piešťanoch na Žilinskej ceste. Existujúce vystavenie a uloženie militárií je na voľnej nezastrešenej ploche s nevyhovujúcimi priestorovými a technickými podmienkami. Navrhované riešenie v novom objekte bude slúžiť pre činnosti súvisiace so stálou výstavou veľkorozmerných muzeálnych predmetov s príslušnými kanceláriami, reštaurátorskou dielňou s ukážkou reštaurátorských prác, technickým a hygienickým zázemím. Podrobný opis zákazky viď. v zmysle Časti B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 256 241,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27.04.2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie k celému rozsahu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu., t.j. nebude predmetnú časť ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO uplatňovať.

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov časť "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Bod 2.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Bod 3.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Bod 4
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojení s § 35 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov časť "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV".
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1:
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil min. 1 zákazku/stavebné práce na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote rovnakej, alebo vyššej ako 2 000 000,00 EUR bez DPH. Zoznam musí byť doplnený referenciami alebo potvrdeniami o uspokojivom vykonaní prác v zmysle taxatívneho znenia podmienky účasti v ZVO, a to za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname.

K Bodu 2:
Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky:

2.1Expert č. 1: Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Stavbyvedúceho, pričom preukáže nasledovné požiadavky a predloží doklady:
2.1.1Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad.
2.1.2Profesijný životopis zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:
-identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
-kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa);
-súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
súhrnné praktické skúsenosti v pozícii stavbyvedúci v celkovom súhrnnom rozsahu min. 5 rokov, s riadením realizovaných stavieb, na ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúceho, ktorých predmetom boli stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú stavebné práce na zákazkách novostavbách, rekonštrukciách, opravách, obnovách a stavebných úpravách stavieb:
podľa vyhlášky 323/2010 z.z. Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb:
oSkupina 125: Priemyselné budovy a sklady
oSkupina 126: Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelanie a zdravotníctvo
alebo
stavebné práce na zákazkách obstarávaných s označeným kódu 45212310-2: Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely.

K Bodu 3:
Uchádzač musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy.
Ako dôkaz zhody s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže uchádzač platným dokladom:
Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz.

K Bodu 4:
Certifikát OHSAS 18001 alebo ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti výstavby/rekonštrukcie pozemných stavieb, alebo rovnocenné osvedčenia vydávané na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov časť "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV".
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.08.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.08.2022 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 2 ZVO štvrtá veta, t.j. umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. Uchádzači v rámci IS EVO môžu využiť funkcionalitu on-line sprístupnenie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobný opis vid. v súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborne ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

4.Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty (preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO) a aj na environmentálne aspekty (preukázanie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva).

5.V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov.

6. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapisaní v RPVS.

8. Elektronická aukcia nebude použitá.

9. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Viď. časť A.1, Článok 15 súťažných podkladov.

10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Predmet zákazky vzhľadom na komplexnosť jedného diela nie je možné rozdeliť.

11. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 1112 ods. 7 pism. b) ZVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.07.2022