Zabezpečenie nákupu a dodávky interiérového vybavenia

  Zadávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
345.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.06.2022 10:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.05.2022
  Dátum zverejnenia:
30.05.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00164381
Stromová 1, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Chaban
Telefón: +421 259374494
Email: milan.chaban@minedu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.minedu.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie nákupu a dodávky interiérového vybavenia
Referenčné číslo: 440306
II.1.2) Hlavný kód CPV
39000000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Zabezpečenie nákupu a a dodávky interiérového vybavenia pre potreby Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
345 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39113100-8
39113200-9
39100000-3
39144000-3
39150000-8
39156000-0
39153000-9
39141000-2
39131000-9
39131100-0
39110000-6
39111100-4
39132100-7
39141300-5
39112100-1
39112000-0
39143310-2
39120000-9
39121000-6
39121200-8
39143210-1
39134100-1
30195800-0
39136000-4
39221000-7
39200000-4
39160000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stromová 1, 813 30 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
množstvá a druh nábytku, alebo ďalšieho interiérového vybavenia bude vo Výzve na predkladanie ponúk po zriadení DNS. Predpokladané požadované druhy tovaru :
kreslá
lavice s operadlom
nábytok kancelársky
nábytok
nábytok do kúpeľne
nábytok rôzny
nábytok do vstupných hál
nábytok konferenčný
nábytok kuchynský
police kancelárske
police archívne
sedadlá
sedadlá otočné
skrine archivačné
skrine
stoličky kancelárske
stoličky jedálenské
stoličky ergonomické
stolíky konferenčné
stoly písacie
stoly
stoly jedálenské
stoly počítačové
vešiaky
vešiaky na kabáty
vybavenie kuchynské
zariadenie interiéru
školský nábytok.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
345 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: Podrobnosti sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené v čiastkových výzvach na predkladanie ponúk, ktoré budú zasielané súčasne všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému. Prípadné konkrétne zmluvné podmienky budú predmetom každej zákazky osobitne. Verejný obstarávateľ bude vyžadovať záruku 24 mesiacov na tovar.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ si pri jednotlivých zákazkách v rámci zriadeného DNS vyhradzuje právo rozhodnúť sa, či sa v konkrétnej zákazke použije elektronická aukcia alebo sa nepoužije elektronická aukcia.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.06.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
a) Zriadením dynamického nákupného systému (DNS) nedôjde k zadaniu zákazky a uzatvoreniu zmluvy. Zadávanie jednotlivých zákaziek sa bude realizovať zaslaním výziev na predkladanie ponúk všetkým záujemcom zaradeným do DNS. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní.
b) Ak záujemca predloží žiadosť o účasť po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, splnenie podmienok účasti bude vyhodnotené do 10 pracovných dní (v odôvodnených prípadoch do 15 pracovných dní) od doručenia žiadosti o účasť.
c) Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.
d) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
e) Verejný obstarávateľ plánuje zadávať zákazky bezodkladne po zriadení DNS.
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
f) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a video návodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO.
Súťažné podklady sa nezasielajú.
g) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
h) Verejný obstarávateľ bude pri čiastkových zákazkách vyžadovať zábezpeku ponuky.
i) Od predávajúceho sa bude vyžadovať predloženie výkonnostnej záruky, podrobnosti sú uvedené vo vzore zmluvy a budú uvedené v zmluve ku každej čiastkovej zákazke.
j) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu každej kúpnej zmluvy na plnenie každej čiastkovej
zákazky.
k) Pri zadávaní zákaziek v zriadenom DNS budú uplatnené aspekty zeleného verejného obstarávania, verejné obstarávanie nie je obstarávaním inovácií a ani nie je zamerané na sociálne aspekty.
l) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom príslušných zákaziek v rámci DNS, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
m)Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení a v SP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
n) Plynutie lehôt v prípade elektronickej komunikácie je počítané odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi cez IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.05.2022