Dobudovanie chodníkov v obci Boťany

  Zadávateľ:
Obec Boťany
  Predpokladaná hodnota:
355.417,39 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.01.2022 16:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.12.2021
  Dátum zverejnenia:
31.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Boťany
IČO: 00331350
Kvetná 243/1, 07643 Boťany
Slovensko
Kontaktná osoba: Tünde Bodnár Szabó
Telefón: +421 566350116
Email: obecbotany@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
RNDr. Ivan Kotora
IČO: 30258081
Kuzmányho 23 , 06001 Kežmarok
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Kotora
Telefón: +421 944371271
Email: ivan.kotora@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dobudovanie chodníkov v obci Boťany
Referenčné číslo: V1/21
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233161-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dobudovanie chodníkov v obci Boťany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
355 417,39 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112700-2
45112000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Intravilán obce Boťany
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dobudovanie chodníkov v obci Boťany v zmysle projektovej dokumentácie a zadania.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Celková cena
Relatívna váha: 80
Názov: Lehota realizácie prác v týždňoch
Relatívna váha: 20
II.2.6) Predpokladaná hodnota
355 417,39 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 312061Y189
II.2.14) Doplňujúce informácie
Pravidlá pre doručovanie: Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih
doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a to v súlade s funkcionalitou systému.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia:
V zmysle: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, čo preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: predložením čestného vyhlásenia.
V zmysle: § 32 ods. 2 písm. e) zákona doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) - oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy
nepredkladá.
Podmienky účasti možno preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. V prípade skupiny dodávateľov táto preukazuje podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Podmienky účasti je možné predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: Preukazovanie osobného postavenia uchádzača vyplýva zo zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.) Dokumenty podľa § 34 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené. Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou
osobou.
2.) Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o stavebné práce alebo
služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI:
K bodu 1: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s
plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky.
K bodu 2: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej
spôsobilosti uchádzača a preverenia potrebných skúseností pre zabezpečenie kvality obstarávaných stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného charakteru predmetu zákazky (napr. inžinierske stavby). Uchádzač preukáže potvrdeniami /referenciami realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, kde finančná výška kumulatívneho preukázania je minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky. Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutočnených stavebných prácach uviesť kontaktné údaje na osobu/osoby, ktorí vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutočnených stavebných prácach.
K bodu 2: Prílohou údajov o osobách musí byť Autorizačné osvedčenie stavbyvedúceho - inžinierske stavby, vydané
alebo notifikované podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom znení úradne osvedčenej kópii, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES a zároveň uchádzač preukáže v akom pomere je bude stavbyvedúci voči osobe uchádzača (pracovnoprávnom, zmluvnom, obdobnom, ap.). Stavbyvedúci predloží ním podpísané čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude uchádzač tejto zákazky úspešný. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. V zmysle § 34 ods.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní dočasne nahradiť doklady jednotným európskym
dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument. Uchádzač môže tiež predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO. V rámci podmienok účasti podľa § 34 ZVO v prípade skupiny dodávateľov táto preukazuje splnenie podmienok účasti spoločne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Požiadavky na vykonanie zákazky sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, výkaz výmer a v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 16:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.01.2022 17:00
Miesto: Každý uchádzač, ktorý predloží ponuku môže po prihlásení v systéme Elena na www.e-lena.sk v záložke
Otváranie ponúk, sledovať otváranie ponúk v reálnom čase bez nutnosti osobnej účasti.
Komisionálne otváranie ponúk sa uskutoční na adrese RNDr. Ivan Kotora, Kuzmányho 23, 060 01 Kežmarok
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote stanovenej na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie (v takom prípade záujemca predloží kópiu splnomocnenia na zastupovanie).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál www.e-lena.sk.
2. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na
portáli www.e-lena.sk.
3. Verejný obstarávateľ bude na portáli www.e-lena.sk zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.
4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
5. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.
6. V zmysle § 40 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti ods. 6 písm. g)Verejný obstarávateľ vylúči z verejného
obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž.
7. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ZVO vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je
stanovená vo výške 6.000,00 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v
Súťažných podkladoch.
8. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre
uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
9. Verejný obstarávateľ (objednávateľ) neposkytne na plnenie diela zálohu.
10. Verejný obstarávateľ zaplatí za vykonané práce po úspešnom ukončení a odovzdaní stavebného diela bez vád a
nedorobkov.
11. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
dôjde k schváleniu procesu VO. V prípade neschválenia procesu VO poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
12. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať
sa.do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie stavebných prác.
14. V rámci predmetného verejného obstarávania sa uplatňuje sociálny aspekt.
15. Lehota realizácie stavebných prác 12 mesiacov je maximálna lehota.
16. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok prostredníctvom globálneho údaja uvedeného v oddiele IV. Časti
jednotného európskeho dokumentu.
17. V zmysle § 112 ods. 6 druhá veta ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.12.2021