Čistenie hraničného pruhu na štátnych hraniciach SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
559.320,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2022 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.12.2021
  Dátum zverejnenia:
28.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Somorovská
Telefón: +421 2250944529
Fax: +421 250944008
Email: veronika.somorovska@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Čistenie hraničného pruhu na štátnych hraniciach SR
Referenčné číslo: V2021188
II.1.2) Hlavný kód CPV
77314000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je odstránenie ruderálneho porastu neudržiavaných pozemkoch náletovou vegetáciou, ojedinele aj odstránenie padnutých stromov do hraničného pruhu na vnútorných schengenských hraniciach SR (CZ, PL, HU, AT) a na vonkajšej schengenskej hranici s Ukrajinou, kde popri odstraňovaní ruderálneho porastu je potrebné čistenie širšieho pruhu pre potreby kontroly vzdušnými prostriedkami (drony, helikoptéry), čistenie vizúr pre viditeľnosť zhora.
Bližší opis predmetu zákazky je predovšetkým v prílohe č. 1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
559 320,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Čistenie slovensko-českej hranice
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77314100-5
45112700-2
45112710-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovensko-česká hranica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je odstránenie ruderálneho porastu neudržiavaných pozemkoch náletovou vegetáciou, ojedinele aj odstránenie padnutých stromov do hraničného pruhu na vnútorných schengenských hraniciach SR.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
70 005,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Predpokladaná opcia v rozsahu 12 mesiacov
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční nasledovne:

pre časť 1
Slovensko-česká štátna hranica miesto stretnutia:
cestný hraničný priechod Horné Srnie Brumov-Bylnice, termín: 19. 01. 2022 o 10:00

Účasť na obhliadke je záujemca povinný, oznámiť najneskôr do 17. 01. 2022 do 12:00 hod zástupcovi verejného obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte p. Ing. Petrovi Šlahorovi, emailom na adrese peter.slahor2@minv.sk alebo tel. 0911 876 234.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Slovensko-maďarská hranica
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77314100-5
45112700-2
45112710-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovensko-maďarská hranica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je odstránenie ruderálneho porastu neudržiavaných pozemkoch náletovou vegetáciou, ojedinele aj odstránenie padnutých stromov do hraničného pruhu na vnútorných schengenských hraniciach SR.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
105 705,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Predpokladaná opcia v rozsahu 12 mesiacov
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční nasledovne:

pre časť 2
Slovensko-maďarská štátna hranica miesto stretnutia:
bývalý cestný hraničný priechod Čunovo-Rajka, termín: 18. 01. 2022 o 10.00

Účasť na obhliadke je záujemca povinný, oznámiť najneskôr do 17. 01. 2022 do 12:00 hod zástupcovi verejného obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte p. Ing. Petrovi Šlahorovi, emailom na adrese peter.slahor2@minv.sk alebo tel. 0911 876 234.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Čistenie slovensko-poľskej hranice - východ
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77314100-5
45112700-2
45112710-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovensko-poľská hranica - východ
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je odstránenie ruderálneho porastu neudržiavaných pozemkoch náletovou vegetáciou, ojedinele aj odstránenie padnutých stromov do hraničného pruhu na vnútorných schengenských hraniciach SR.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
100 440,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Predpokladaná opcia v rozsahu 12 mesiacov
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční nasledovne:

pre časť 3
Slovensko-poľská štátna hranicavýchod - miesto stretnutia:
cestný hraničný priechod Lysá nad Dunajcom-Niedzica, termín: 20. 01. 2022 o 10:00

Účasť na obhliadke je záujemca povinný, oznámiť najneskôr do 17. 01. 2022 do 12:00 hod zástupcovi verejného obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte p. Ing. Petrovi Šlahorovi, emailom na adrese peter.slahor2@minv.sk alebo tel. 0911 876 234.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Čistenie slovensko-poľskej hranice - západ
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77314100-5
45112700-2
45112710-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovensko-poľská hranica - západ
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je odstránenie ruderálneho porastu neudržiavaných pozemkoch náletovou vegetáciou, ojedinele aj odstránenie padnutých stromov do hraničného pruhu na vnútorných schengenských hraniciach SR.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
59 040,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Predpokladaná opcia v rozsahu 12 mesiacov
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční nasledovne:

pre časť 4
Slovensko-poľská štátna hranicazápad - miesto stretnutia:
pred Obecným úradom obce Skalité (okr. Čadca), termín: 19. 01. 2022 o 14:00

Účasť na obhliadke je záujemca povinný, oznámiť najneskôr do 17. 01. 2022 do 12:00 hod zástupcovi verejného obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte p. Ing. Petrovi Šlahorovi, emailom na adrese peter.slahor2@minv.sk alebo tel. 0911 876 234.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Čistenie slovensko-rakúskej hranice
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77314100-5
45112700-2
45112710-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovensko-rakúska hranica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je odstránenie ruderálneho porastu neudržiavaných pozemkoch náletovou vegetáciou, ojedinele aj odstránenie padnutých stromov do hraničného pruhu na vnútorných schengenských hraniciach SR.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 230,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Predpokladaná opcia v rozsahu 12 mesiacov
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční nasledovne:

pre časť 5
Slovensko-rakúska štátna hranica miesto stretnutia:
Bratislava, Kopčianska ul. - štátna hranica (na konci ulice priamo na hranici), termín : 18. 01. 2022 o 11:30

Účasť na obhliadke je záujemca povinný, oznámiť najneskôr do 17. 01. 2022 do 12:00 hod zástupcovi verejného obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte p. Ing. Petrovi Šlahorovi, emailom na adrese peter.slahor2@minv.sk alebo tel. 0911 876 234.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Čistenie slovensko-ukrajinskej hranice
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77314100-5
45112700-2
45112710-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovensko-ukrajinská hranica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je odstránenie ruderálneho porastu neudržiavaných pozemkoch náletovou vegetáciou, ojedinele aj odstránenie padnutých stromov do hraničného pruhu na vonkajšej schengenskej hranici s Ukrajinou.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
213 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Predpokladaná opcia v rozsahu 12 mesiacov
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční nasledovne:

pre časť 6
Slovensko-ukrajinská štátna hranica - miesto stretnutia:
parkovisko pred OHK PZ Ubľa (okres Snina), termín: 25. 01. 2022 o 10:00

Účasť na obhliadke pre časť č. 6 je záujemca povinný, oznámiť najneskôr do 24. 01. 2022 do 12:00 hod zástupcovi verejného obstarávateľa emailom alebo telefonicky. Účasť oznámte p. Ing. Petrovi Šlahorovi, emailom na adrese peter.slahor2@minv.sk alebo tel. 0911 876 234.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené v predmetných súťažných podkladoch ako Príloha č.5.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uvedené v predmetných súťažných podkladoch ako Príloha č.5.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.02.2022 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2022 10:00
Miesto: Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na internetovej adrese (URL)
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2099
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods.7 druhej vety zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), teda ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

2. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný
obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejniť doplňujúce informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných podkladoch, ktoré sú voľne a bezbmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.

3.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky. a to prostredníctvom ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa, ktorého webova adresa je uvedená v bode I.1) tejto výzvy pod názvom: "Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):"

4.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE sa preto považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

5.Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v bode I.3) tohto oznámenia.
Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v profile verejného obstarávateľa.. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako
prostredníctvom systému JOSEPHINE.

6. Podľa ust, § 20 ods.4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby," Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.12.2021