Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov

  Zadávateľ:
Obec Beckov
  Predpokladaná hodnota:
502.452,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.12.2021
  Dátum zverejnenia:
27.12.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Beckov
IČO: 00311413
Beckov 180, 91310 Beckov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Pastier, Tel.: 0948 216 735, e-mail: riaditel@hrad-beckov.sk, JUDr. Katarína Mrázová, tel.: 0905/834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com – za VO
Telefón: +421 327742721
Fax: +421 327742726
Email: beckov@obec-beckov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4640
Hlavná adresa(URL): https://www.obec-beckov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy (vrátane plnenia úloh pri prenesenom výkone štátnej správy).
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov
Referenčné číslo: VO 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212354-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov a to v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: A STUDIO, s.r.o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, z 8/2021.
Cieľom stavby je celková stavebná obnova západného paláca, za účelom záchrany stavebnej podstaty objektu pri zachovaní ruinálneho charakteru stavieb. Nenásilnými prostriedkami vnášaním nových funkcií sa vytvárajú priaznivejšie podmienky pre jeho zatraktívnenie a tým pádom aktívnejšie využitie širokou verejnosťou. Hlavná funkčná náplň sa predpokladá v rámci Západného paláca: vybudovaním prestrešenia, vytvorením nových podláh spolu s reštaurátorskými prácami priestorov sa opätovne vytvárajú využiteľné interiéry s novými funkciami: audiotórium, expozičná miestnosť, terasa, rytierská sála, doplnková miestnosť, expozičná miestnosť, expozícia zbraní a lapidárium. Ide o konzervovanie a čiastočnú rekonštrukciu jestvujúcich, doteraz neobnovovaných murív a omietok, v niektorých častiach sa navrhuje aj premodelovanie novodobej koruny muriva. V areáli sa navrhuje aj nová elektroinštalácia spolu s osvetlením. Pre návštevníkov budú vytvorené aj samostatné pohotovostné WC, ktoré budú prevádzkované iba počas sezóny.
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
502 452,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45453100-8
45454000-4
45454100-5
45310000-3
45111100-9
45112700-2
45432112-2
45311000-0
45421100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Národná kultúrna pamiatka HRAD BECKOV, Obec Beckov, Trenčianský kraj, Okres: Nové Mesto nad Váhom, Katastrálne územie: Beckov, parc. č. 384.

Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii k tejto zákazke.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov a to v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: A STUDIO, s.r.o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, z 8/2021.
Cieľom stavby je celková stavebná obnova západného paláca, za účelom záchrany stavebnej podstaty objektu pri zachovaní ruinálneho charakteru stavieb. Nenásilnými prostriedkami vnášaním nových funkcií sa vytvárajú priaznivejšie podmienky pre jeho zatraktívnenie a tým pádom aktívnejšie využitie širokou verejnosťou. Hlavná funkčná náplň sa predpokladá v rámci Západného paláca: vybudovaním prestrešenia, vytvorením nových podláh spolu s reštaurátorskými prácami priestorov sa opätovne vytvárajú využiteľné interiéry s novými funkciami: audiotórium, expozičná miestnosť, terasa, rytierská sála, doplnková miestnosť, expozičná miestnosť, expozícia zbraní a lapidárium. Ide o konzervovanie a čiastočnú rekonštrukciu jestvujúcich, doteraz neobnovovaných murív a omietok, v niektorých častiach sa navrhuje aj premodelovanie novodobej koruny muriva. V areáli sa navrhuje aj nová elektroinštalácia spolu s osvetlením. Pre návštevníkov budú vytvorené aj samostatné pohotovostné WC, ktoré budú prevádzkované iba počas sezóny.
Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa horeuvedenej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom. Ďalšie podrobnosti sú uvedené aj v PD.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
502 452,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 300
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Názov projektu: Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho (akronym DRAGON)
II.2.14) Doplňujúce informácie
Program: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca finacovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 2021, štátneho rozpočtu a z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Skratka programu: CLT
Číslo Projektu: CLT01014
Číslo Zmluvy: 942/2020
Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4640 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436151) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14993/summary.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4640 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436151) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14993/summary.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti a Minimálna požadovaná úroveň štandardov sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4640 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436151) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14993/summary.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4640 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436151) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14993/summary.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti a Minimálna požadovaná úroveň štandardov sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - konkrétne v súťažných podkladoch, ktoré budú uverejnené v súlade s § 43 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4640 (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436151) a na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14993/summary.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržiavať Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. a to najmä, nie však výlučne § 44 ods. 1 Stavebného zákona.
Zhotoviteľ musí počas celého trvania tejto zmluvy postupovať pri plnení príslušnej časti zmluvy pod dohľadom odborného reštaurátora a s využitím tesára tak, ako je uvedené v návrhu zmluvy, ktorej návrh je uvedený v súťažných podkladoch.
V zmysle § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní si Objednávateľ vyhradil túto osobitnú zmluvnú podmienku na podporu zamestnanosti a prístup na trh práce a sociálneho aspektu: Zhotoviteľ sa na základe predloženej ponuky zaväzuje zapojiť do vykonávania diela min. 5 remeselníkov, ktorí spĺňajú kumulatívne predpoklady tak, ako je uvedené v návrhu zmluvy, ktorej návrh je uvedený v súťažných podkladoch.
Ďalšie podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch - najmä v návrhu zmluvy
(napr. o záruke, fakturácii atď.).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 15:00
Miesto: Názov:Obec Beckov
Sídlo: Beckov č. 180, 916 38 Beckov,
Poschodie: 2. NP
Miestnosť: zasadacia miestnosť
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri otváraní ponúk bude umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač sa otvárania môže zúčastniť osobne, prostredníctvom osoby oprávnenej konať za uchádzača v zmysle právne relevantného dokladu napríklad výpisu z obchodného registra alebo prostredníctvom osoby, ktorú štatutárny zástupca uchádzača písomne splnomocnil na tento úkon.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 13.000,- €. Podrobnosti o spôsobe jej zloženia a preukázania sú uvedené v
súťažných podkladoch. 2. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia medzi verejným
obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku . Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi (ak nie v súťažných podkladoch uvedené inak). 3. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte .pdf v profile verejného obstarávateľa tu: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436151 a súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, výkazy výmer, súťažné podklady) sa budú nachádzať aj v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe (verejný obstarávateľ zverejní vo svojom profile link na tieto dokumenty).4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/,
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14993/summary. Pokiaľ sa hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov, pokiaľ nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. 5. Verejný obstarávateľ na základe § 112 ods. 6 zákona o VO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 6 Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti). 7. V bode II.2.7) (Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody) je uvedená lehota v dňoch. Tento údaj je však potrebné objasniť na tomto mieste, keďže sa to nedá, vzhľadom k prednastaveniu tohto formulára urobiť v bode II.2.7 nasledovne:
Odovzdanie/prevzatie staveniska: Najneskôr do 10 pracovných dní po dni, v ktorom bude zhotoviteľovi doručená výzva na prevzatie staveniska. Verejný obstarávateľ zašle výzvu uchádzačovi do 30 dní po tom, ako nadobudne účinnosť zmluva, ktorá bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky. Zmluva nadobudne účinnosť až deň nasledujúci po kumulatívnom splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
1.zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka
2.doručenie kladného výsledku kontroly verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva, a to od príslušného oprávneného orgánu (t.z. dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, bližšie zdôvodnenom v doručenej Správe z kontroly).
V prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť do 1 roka odo dňa jej uzavretia, tak zmluva zaniká. Táto skutočnosť nezakladá žiadne právo na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.
Začatie prác:V deň odovzdania staveniska. Kompletné ukončenie prác
a odovzdanie diela (lehota výstavby):Najneskôr v lehote do 300 kalendárnych dní po dni odovzdania staveniska
8. Verejný obstarávateľ uvádza, že si vyhradzuje právo v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO vylúčiť uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9. Ďalšie skutočnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.12.2021