ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
9.456.372,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.02.2022 08:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.12.2021
  Dátum zverejnenia:
21.12.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Ohrádková
Telefón: +421 220293156
Email: ohradkova.lubica@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby v železničnej doprave
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20
Referenčné číslo: 27800/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45234100-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20".
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
9 456 372,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45234116-2
45234115-5
45231400-9
45221220-0
45100000-8
45112700-2
45112000-5
45213320-2
45231113-0
45300000-0
45316100-6
45314310-7
45110000-1
45111200-0
71330000-0
45221100-3
45234100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: ŽST Barca, severné zhlavie
Traťový úsek 3201 Čierna nad Tisou št. hr.- Košice
Definičný úsek 33 ŽST Barca, Košický kraj, Okres: Košice IV
Kat. územie miest a obcí: Barca, Južné Mesto
II.2.4) Opis obstarávania
1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20".
2. Cieľom stavby je dosiahnutie normových, resp. technicko- prevádzkových parametrov dopravnej cesty vo všetkých jej ukazovateľoch, zaistenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky a dosiahnutie dohodnutého štandardu stanice na základe nasledovných požadovaných činností:
- výmena existujúcich technicky nevyhovujúcich výhybiek sústav žel. zvršku R65, S49 resp. T na Košickom zhlaví (výhybky č.1 až 20) za výhybky nové sústavy UIC- 60E2
- úpravy existujúceho staničného zabezpečovacieho zariadenia košického zhlavia v ŽST Barca
- demontáž existujúcej vonkajšej výstroje staničného zabezpečovacieho zariadenia na Košickom zhlaví po rekonštrukcii bude výstroj nahradená za novú zodpovedajúcu typu výhybiek
- nové výhybky zabezpečiť novými trojfázovými elektromotorickými prestavníkmi a na nových výhybkách namontovať snímače polohy jazykov
- zriaďovacie návestidlá a hlavné návestidlá dotknuté rekonštrukciou budú nahradené za nové návestidlá vrátane základov k týmto návestidlám
- existujúce koľajové skrinky od jednopásových staničných koľajových obvodov a dvojpásových koľajových obvodov na zhlaví budú nahradené za nové príslušného typu
- osadenie nových káblových rozvádzačov
- kabelizácia k novým vonkajším prvkom bude nová typu TCEKPFLEZE/Y 1,0, vedená od káblového stojana v RZZ, a na zhlaví budú osadené (plastové skrine typu ako SKP 66)
- výmena rozhlasových stožiarov (5ks) za nové sklápacie stožiare
- pre vonkajšie ozvučenie použiť zvukové projektory s výkonovými odbočkami 16/ 10/5 W
- výmena hovorových súprav tichého dorozumenia
- nová kompenzácia; samotná kompenzácia je navrhnutá ako regulovateľná
- obnova izolácie mostov v ev. km 94,626 a 94,857
3. Stavba má charakter rekonštrukcie dopravnej cesty. ŽST Barca je súčasťou železničného uzla Košice.
4. Požaduje sa zabezpečiť realizáciu diela (stavebných prác) podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby "ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20" spracovanej generálnym projektantom VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava (ďalej len DSPRS).
5. Obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom DSPRS - Príloha č. 6 súťažných podkladov.
6. Obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom aj nasledovné dokumenty potrebné pre realizáciu stavby - Príloha č. 7 súťažných podkladov:
- Rozhodnutie Okresného úradu Košice vydané odborom starostlivosti o životné prostredie povolenie na osobité užívanie vôd č.j.OU-KE-OSZP3-2018/021735, zo dňa 10.05.2018, nadobudlo právoplatnosť dňa:31.5.2018, platnosť rozhodnutia je do 31.5.2024
- Rozhodnutie Okresného úradu Košice vydané odborom starostlivosti o životné prostredie povolenie uskutočniť vodné stavby, č.j. OU-KE-OSZP3-2018/029359 zo dňa 23.07.2018, nadobudlo právoplatnosť dňa:15.8.2018, predĺženie bolo vydané: 16.12.2020 a nadobudlo právoplatnosť: 4.1.2021 č.j. OU-KE-OSZP3-2020/051569-003
- Stavebné povolenie vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky číslo 22052/2018/SŽDD/71839 zo dňa 20.09.2018, nadobudlo právoplatnosť dňa:19.10.2018, predĺženie bolo vydané: 14.10.2020 a nadobudlo právoplatnosť:14.10.2020 č.j. 26599/2020/SŽDD/79821
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 456 372,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Prioritná os 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov, Projekt: ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20.
II.2.14) Doplňujúce informácie
1) Obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 100 000 (jednostotisíc) EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa a/alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača a/alebo
- poskytnutím poistenia záruky.
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa § 46 ods. 9 ZVO, obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky
najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia na adresu obstarávateľa
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v
samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka" a označením názvu reverznej verejnej súťaže a
označením "Neotvárať".
Ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej záruky/poistenia záruky v elektronickom formáte dokumentu, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona o e-Governmente, tak obstarávateľ akceptuje takto vydanú bankovú záruku/poistenie záruky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. ZVO) a má v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 ods. 1 ZVO, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať. Obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Obstarávateľ umožňuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať obstarávateľovi:
- predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO v ponuke alebo
- doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
2. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

K bodu III 1.2) tohto oznámenia uvádzame, že ekonomické a finančné postavenie požaduje obstarávateľ preukázať v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.

K bodu III.1.3) tohto oznámenia uvádzame, že technickú a odbornú spôsobilosť požaduje obstarávateľ preukázať v zmysle § 34 ods. 1. písm. b), g) a j) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.02.2022 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.02.2022 09:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
Otváranie ponúk sa uskutoční on-line sprístupnením v súlade s § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO.
Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Obstarávateľ rozhodol, že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.
2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom Obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.
3. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").
4. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
5. Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z..
6. Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane listu, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.
7. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JEDu a nemôže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u.
Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie. Formulár JED-u tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.
8. Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia obstarávateľovi výsledky z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania boli zistené len také porušenia ZVO, ktoré nemajú vplyv na výsledok verejného obstarávania, že nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie, obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.
9. V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží dokument uvedený v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obstarávateľa.
10. V bode II.2.7.) je uvedená doba 9 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia Zmluvy, ale odo dňa odovzdania staveniska.
11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.12.2021