Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu

  Zadávateľ:
Mesto Sládkovičovo
  Predpokladaná hodnota:
916.590,13 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.12.2021 09:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.11.2021
  Dátum zverejnenia:
25.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Sládkovičovo
IČO: 00306177
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Szabó
Telefón: +421 317840961
Email: primator@sladkovicovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sladkovicovo.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4250
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu
Referenčné číslo: 20211123_02
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA34-8 - Rozšírenie
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce sú zamerané na výstavbu nového pavilónu budovy materskej školy v meste Sládkovičovo v zmysle výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2 a platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom: Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu, kód projektu: 312061AQK5.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane nenaceneného výkazu výmer sa nachádza v projektovej dokumentácii. Projektová dokumentácia tvorí: prílohu č.1 súťažných podkladov, výkaz výmer zadanie vo formáte xls je prílohou č.2B súťažných podkladov.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko výstavba nového pavilónu - budovy tvorí v zmysle projektovej
dokumentácie funkčný a logický celok. Rozdelenie predmetu zákazky na viaceré samostatné časti by znamenalo zásadné ohrozenie funkčnosti diela a rozdielne lehoty uskutočnenia, ktoré môže predlžovať celkovú lehotu stavby. Vzhľadom na zabezpečenie nadväznosti technologických postupov stavebných prác a jednoznačne definovateľnej zodpovednosti a záruky za dielo je nevyhnutné, aby bol predmet zákazky obstaraný a realizovaný ako jeden celok. Záujemca je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
V prípade ak v opise predmetu zákazky, týkajúcej sa projektovej dokumentácie alebo inej sprievodnej dokumentácie
súťažných podkladov nachádzajú konkrétne názvy výrobkov, výrobných postupov, obchodných označení, patentov,
typov, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, uchádzač/záujemca je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 zákona,
oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného výrobku, ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické
parametre, funkciu a účel v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Ekvivalentnosť v rámci parametrov, funkciu a účel jednotlivých položiek v rámci výkazu výmer, preukáže uchádzač výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi podľa bodu 16.10 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
916 590,13 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214100-1
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník
IA34-8 - Rozšírenie
45112000-5
45300000-0
45261000-4
45262500-6
45223100-7
45421100-5
45421141-4
45310000-3
45331000-6
45332000-3
45312311-0
45332400-7
45432000-4
45442100-8
45321000-3
45443000-4
45410000-4
45233222-1
45112700-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Sládkovičovo, stavebné práce budú realizované na parc. č.: 680, 677/1 a 622/1 , katastrálne územie
Sládkovičova, na adrese: Školská ul. 1087, 925 21 Sládkovičovo.
II.2.4) Opis obstarávania
ČLENENIE STAVBY PODĽA OBJEKTOV:
E.1.01 Architektonické
E.1.03Zdravotechnika
E.1.04 Elektroinštalácia
E.1.05 Slaboprúd
E.1.06 Vykurovanie
SO02 Vodovodná prípojka
SO03 Areálový vodovod
SO04 Areálová splašková kanalizácia
SO05 Areálová dažďová kanalizácia
SO06 Teplovod
SO07 Prípojka elektro NN
SO08 Spevnené plochy
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
916 590,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Projekt s názvom: Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu, kód projektu: 312061AQK5
II.2.14) Doplňujúce informácie
Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka v zmysle § 46 zákona. Zábezpeka je stanovená: vo výške 15 000,00 EUR slovom: ( pätnásťtisíc eur)
Podrobné vymedzenie ustanovení vzťahujúcich sa k zábezpeke sa nachádza v článku 15 súťažných podkladov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok
účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podľa § 32 ods. 3 zákona: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 2 nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e)
zákona, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nadväzujúc aj na všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019 Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré bolo zverejnené dňom
22.11.2019:https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke
usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2522, pričom nepredloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona nie je možné sankcionovať vylúčením uchádzača.
Podľa § 32 ods. 4 zákona: ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 5 zákona: ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Podľa § 32 ods. 6 zákona: konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
Podľa § 32 ods. 7 zákona: uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. V súlade s MU č.1-2020 k § 32ods_1-covid19:
Na hospodárske subjekty spĺňajúce predpoklady protikrízovej legislatívy v oblasti sociálneho poistenia, zdravotného
poistenia a úhrady daní sa bude hľadieť tak, že spĺňajú aj podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. b) a c) zákona o hospodárskych subjektov.
Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne. Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov vo formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.
a) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnení stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za predchádzajúcich 5 rokov kumulatívne vo výške 600 000,00 EUR bez DPH, ktoré musia byť podložené referenciami resp. dôkazmi o plnení príslušných odberateľov, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác, zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok a odberateľov, vrátane kontaktných údajov odberateľa /meno, tel.
číslo/.
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť, podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Vyžaduje sa predloženie dokladov v pdf formáte: sken originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, pokiaľ
príslušný doklad/dokument nie je vydávaný/vyhotovený výlučne v elektronickej forme, resp. nie je určené inak.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponúk, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti, v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť
uchádzač preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Doplňujúce informácie k preukazovaniu splnenia podmienok účasti:
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v oddieloch III.1.1) a III.1.3) výzvy na predkladanie ponúk, môže uchádzač predbežne nahradiť čestným vyhlásením alebo prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré predloží v rámci svojej ponuky, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorí sa umiestnil na prvom
mieste v poradí, podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase po vyhodnotení ponúk na základe písomnej
výzvy verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie viď bod 16.4 súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v prípade subdodávateľov, ktorých kapacity využíva na preukázanie
splnenia podmienok účasti, v častiach II. a III. formuláru jednotného európskeho dokumentu uviedol informácie o
takýchto subdodávateľoch.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jeden jednotný európsky dokument resp. čestné vyhlásenie.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jednotný európsky dokument resp. čestné vyhlásenie za svoju osobu spolu s vyplneným čestným vyhlásením alebo samostatným/i jednotným/i európskym/i dokumentom/i, ktorý/é obsahuje/ú príslušné informácie pre každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti.
V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží
čestné vyhlásenie alebo samostatný jednotný európsky dokument s požadovanými informáciami za každého člena
skupiny dodávateľov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň splnením
odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy z ex post kontroly predmetného verejného obstarávania príslušným
SORO pre OP ĽZ , t.j. schválením postupu verejného obstarávania.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje od Zmluvy o dielo odstúpiť v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy bez
akýchkoľvek sankcií, ak výsledky finančnej kontroly SORO pre OP ĽZ neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z predmetného verejného obstarávania alebo iných postupov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
3.Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu s a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánov
oprávnených vykonávať kontrolu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
4.Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie v súlade s podmienkou uplatnenia soc. aspektu pri dodržaní
platnej legislatívy EÚ a SR.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.12.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 19.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.12.2021 09:05
Miesto: Na adrese sídla verejného obstarávateľa uvedené v oddieli I.1) tejto výzvy.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejné otváranie ponúk na predmet zákazky v súlade s § 52 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, vykoná komisia na otváranie a vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom na adrese verejného obstarávateľa prostredníctvom sprístupnenia ponúk v systéme EVO vrátane uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie v súlade s podmienkou uplatnenia sociálneho aspektu pri
dodržaní platnej legislatívy EÚ a SR. Sociálny aspekt uplatňuje verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona tým, že pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviaže úspešného uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia, v nadväznosti Operačný programom Ľudské zdroje, ktoré zahŕňa sociálne hľadisko súvisiace so zamestnanosťou, aby sa prostredníctvom realizácie Projektu zvýšila aj zamestnanosť dlhodobo nezamestnaných, počas doby realizácie stavebných prác, a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR poskytuje. Podrobné informácie sú obsahom návrhu zmluvy o dielo.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami/uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona prostredníctvom rozhrania portálu EVO v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
3. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Metodika postupu na používanie systému EVO je uvedená na portáli UVO https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo5f6.html. Pre doplnenie alebo zmenu elektronickej ponuky sú záväzné a určujúce
aktuálne platné pokyny a príručky, voľne dostupné na portáli EVO (https://www.uvo.gov.sk)/viac-o-is-evo/prirucky-
517html).
4.Príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebným
minimálnym technickým vybavením je: pripojenie na internet; internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS
Internet Explorer ver. 7 bez zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť, najnovšie verzie prehliadačov;
inštalačná podpora jazyka Java min. ver. 1.6 integrovaná s integrovaným prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v
počítači mať nainštalovanú iba jednu podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť; - v internetovom prehliadači nastavený jazyk slovenčina; - Adobe Acrobat Reader DC.
5. JED v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla na nasledovnom odkaze:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotnyeuropskydokument%20pre%20verejne%20obstaravanie553.html.
6.Úspešný uchádzač ( aj subdodávatelia) je povinný mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.
7. Úspešný uchádzač je povinný uviesť v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia a podiel zákazky.
8. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok je prílohou č.4 súťažných podmienok.
9. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
10. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné
obstarávanie: c) zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.11.2021