Pranie a chemické čistenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pranie a chemické čistenie
Kód zákazky: 489/2024
Kód oznámenia: 16560 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 98310000-9
Predpokladaná hodnota: 26 793,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Vazovova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81243 Slovensko Študentský domov Nikosa Belojanisa
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pranie a chemické čistenie pre študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle bodu 11 súťažných podkladov vrátane dopravy na miesto poskytnutia služby na obdobie 24 mesiacov.

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1298803
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská technická univerzita v Bratislave (ID: 39402)
 • Zákazka: Pranie a chemické čistenie (ID: 510765)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • IČO: 00397687
 • DIČ: 2020845255
 • Adresa
 • Ulica: Vazovova
 • Číslo: 5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81243
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jakub.kalicsak@stuba.sk
 • Telefónne číslo: +421918664015
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1030
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 489/2024
 • Názov: Pranie a chemické čistenie
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pranie a chemické čistenie pre študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle bodu 11 súťažných podkladov vrátane dopravy na miesto poskytnutia služby na obdobie 24 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 26 793
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Pranie a chemické čistenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Služby cestnej dopravy
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Račianska 103
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83102
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov a študentská jedáleň Mladá Garda
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Wilsonova 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81107
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov Nikosa Belojanisa
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bernolákova 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81107
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov a študentská jedáleň Jura Hronca
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Staré Grunty 53
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84247
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov Mladosť
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Vazovova 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81107
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov Akademik
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Dobrovičova 14
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81108
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov Dobrovičova
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Radlinského 11
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentská jedáleň SvF
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Vazovova 5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81243
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Výdajňa stravy R-STU
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie slobody 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81231
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentská jedáleň SjF
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e), f) ZoVO a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZoVO. Ustanovenie §11 ZoVO týmto nie je dotknuté. Podmienky účasti podľa §32 ods.1 pism. e), f) ZoVO preukazuje uchádzač podľa § 32 ods. 2 ZoVO nasledovnými dokumentami : a) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, b) písm. f) doloženým čestným vyhlásením o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať v súlade s § 152 ZoVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie . Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa §32 odseku 2 ZoVO, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač vrámci svojej ponuky nepredkladá: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZoVO, za každého člena skupiny osobitne. Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, nemusí mať určitú právnu formu. Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO vyžaduje, aby každý navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až g) , ods.7 a ods.8 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa §41 ods. 1 písm. b) ZoVO, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §40 ZoVO, v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a posudzuje dôvody na vylúčenie, pričom postupuje podľa §40 ods.4 až 15 ZoVO. Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoVO, ak nastane niektorá z podmienok uvedených v § 40 ZoVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ hodnotí ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk . Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov , vyhodnotí sa splnenie požiadaviek na predmet zákazky a následne sa vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorého ponuka sa umiestnila ako prvá v poradí. V prípade vylúčenia uchádzača , ak uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, tento spôsob vyhodnocovania možno postupne aplikovať na všetky ponuky vzostupne podľa poradia. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ktorý nesplnil požiadavky na predmet zákazky alebo podmienky účasti. Na vyhodnotenie ponúk sa primerane použije § 53 ZoVO a na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa primerane použije § 40 ZoVO. Žiadosti o vysvetlenie k dokumentom a informáciám uvedené v súťažných podkladoch vrátane jej príloh, ktoré slúžia na vypracovanie ponuky, odporúča verejný obstarávateľ doručiť najneskôr do 10.07.2024. Neskoré využitie tohto práva však môže znamenať, že verejný obstarávateľ nebude schopný odpovedať na žiadosť o vysvetlenie dostatočne včas na to, aby odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bola pre dopytujúceho záujemcu/uchádzača použiteľná pri príprave ponuky. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZoVO v lehote viazanosti ponúk , prípadne jej predĺženia. Podľa § 11 ods. 1 ZoVO verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len “RPVS”) a nie je zapísaný v RPVS; alebo ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je zapísaný v RPVS; alebo uchádzačom , ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným do RPVS je osoba v zmysle §11ods.1 , písm.c) ZoVO . Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2024. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak: ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto Výzve na predkladanie ponúk ; zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené; ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky; nebude predložená ani jedna ponuka. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ bude v relevantných prípadoch postupovať podľa §115 ods.3 a 4 ZoVO. Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Pranie a chemické čistenie
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 489/2024
 • Názov : Pranie a chemické čistenie
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pranie a chemické čistenie pre študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle bodu 11 súťažných podkladov vrátane dopravy na miesto poskytnutia služby na obdobie 24 mesiacov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 26 793
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Pranie a chemické čistenie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Služby cestnej dopravy
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Račianska 103
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83102
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov a študentská jedáleň Mladá Garda
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Wilsonova 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81107
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov Nikosa Belojanisa
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Bernolákova 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81107
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov a študentská jedáleň Jura Hronca
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Staré Grunty 53
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84247
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov Mladosť
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Vazovova 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81107
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov Akademik
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Dobrovičova 14
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81108
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov Dobrovičova
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Radlinského 11
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 810 05
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentská jedáleň SvF
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Vazovova 5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81243
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Výdajňa stravy R-STU
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie slobody 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81231
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentská jedáleň SjF
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e), f) ZoVO a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZoVO. Ustanovenie §11 ZoVO týmto nie je dotknuté. Podmienky účasti podľa §32 ods.1 pism. e), f) ZoVO preukazuje uchádzač podľa § 32 ods. 2 ZoVO nasledovnými dokumentami : a) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, b) písm. f) doloženým čestným vyhlásením o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať v súlade s § 152 ZoVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie . Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa §32 odseku 2 ZoVO, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač vrámci svojej ponuky nepredkladá: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZoVO, za každého člena skupiny osobitne. Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, nemusí mať určitú právnu formu. Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO vyžaduje, aby každý navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až g) , ods.7 a ods.8 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa §41 ods. 1 písm. b) ZoVO, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §40 ZoVO, v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a posudzuje dôvody na vylúčenie, pričom postupuje podľa §40 ods.4 až 15 ZoVO. Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoVO, ak nastane niektorá z podmienok uvedených v § 40 ZoVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podrobnejšie sú uvedené v Prílohe č.4 súťažných podkladov-Návrh obchodných podmienok.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU v Bratislave, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510765
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)