Potraviny 2024/02 - Čerstvé ovocie a zelenina

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potraviny 2024/02 - Čerstvé ovocie a zelenina
Kód zákazky: REK000819/2024-UVO
Kód oznámenia: 16380 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 334 562,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.8.2024 11:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Šrobárova Košice - mestská časť Staré Mesto 041 80 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup a dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1297458
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ID: 53914)
 • Zákazka: Potraviny 2024/02 - Čerstvé ovocie a zelenina (ID: 510171)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 80d29657-0c36-4523-845a-1dc2edd8c096
 • Identifikátor verzie oznámenia: 1d441d03-f9d9-445b-9040-adbd7ef1475f
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • IČO: 00397768
 • DIČ: 2021157050
 • Adresa
 • Ulica: Šrobárova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 041 80
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jana.slovenska@upjs.sk
 • Telefónne číslo: +421552341157
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1036
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: REK000819/2024-UVO
 • Názov: Potraviny 2024/02 - Čerstvé ovocie a zelenina
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup a dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 334 562.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: 1.Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 zákona o verejnom obstarávaní alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovne: -písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, -písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, -písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, -písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, -písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, -písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 3. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 4. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 5. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). 6.Záujemca/uchádzač musí pri oceňovaní uviesť pre každú požadovanú položku jednotkovú cenu. Celková cena každej položky predmetu zákazky bude súčinom jednotkovej ceny a požadovaného množstva každej položky predmetu zákazky. Cena celkom za predmet zákazky je daná súčtom celkových cien všetkých položiek predmetu zákazky. Neocenenie niektorej z položiek bude dôvodom na vylúčenie ponuky záujemcu/uchádzača. 7. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v súlade s ustanoveniami § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ môže vylúčiť uchádzača kedykoľvek počas verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Do procesu hodnotenia ponúk nebude zaradená a bude vylúčená ponuka uchádzača: - Ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu vzniknutú zrejmou matematickou chybou. - Ak uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronickým spôsobom prostredníctvom IS ePVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. V súlade s ustanovením § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS ePVO, ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanovení § 20 ZVO. 2. Súťažné podklady (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady a iná sprievodná dokumentácia) vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom/uchádzačom neobmedzené, bezodplatné, úplne a priamo prístupné na profile v rámci systému IS ePVO a predmetného verejného obstarávania od uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa ZVO na URL adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/510171 3. Ponuka musí obsahovať všetky doklady, dokumenty a informácie požadované verejným obstarávateľom v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, tiež v súlade s požiadavkami na predmet zákazky a s náležitosťami ponuky uvedené v týchto súťažných podkladoch, vzťahujúce sa k tomuto postupu zadávania zákazky. 4. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. 5. Požiadavky na úspešného uchádzača pred podpisom rámcovej dohody: - uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v prípade, že Dodávateľ zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi), - mať zápis v registri partnerov verejného sektora, ak má úspešný uchádzač povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 18 ZRPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa ZRPVS, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa ZRPVS a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 18 ZRPVS. 6. Uchádzač sa zaväzuje dodávať predmet zákazky v štandardnej akosti a najvyššej kvalite v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu a ďalších záväzných predpisov. Dodávaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce Potravinovému kódexu. Vozidlo musí byť izotermické a strojovo chladené/mrazené a hygienicky spôsobilé na prepravu potravín a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu. 7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Čerstvé ovocie a zelenina
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: REK000819/2024-UVO
 • Názov : Čerstvé ovocie a zelenina
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup a dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 334 562.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 03222000, 03222110, 03221000, 03221110, 15331461, 15872300, 60000000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková cena za dodanie predmetu zákazky v EUR s DPH, uvedená v ponuke uchádzača a vypočítaná podľa Prílohy č. 1 - Špecifikácia a cena k návrhu rámcovej dohody pre predmet zákazky. Všetky ceny uvedené ponuke uchádzača podľa Prílohy č. 1 k návrhu rámcovej dohody musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: 1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 2. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do IS ePVO. 3. Používaním pojmu „uchádzač“ v týchto súťažných podkladov sa myslí/zahŕňa aj pojem skupina uchádzačov. 4. Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. Doklad o nominovaní vedúceho člena skupiny musí byť podpísaný: - osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo - zástupcom /zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávnenými konať v mene člena skupiny. V tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny dodávateľov podpísané podľa bodu 20.2.6 týchto súťažných podkladov. 5. V prípade, že táto skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím rámcovej dohody od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia rámcovej dohody, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva, prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine uchádzača. 6. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania rámcovej dohody.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.08.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.08.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:15
 • Miesto otvárania ponúk: Verejné otváranie ponúk, resp. ich odšifrovanie a sprístupnenie elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou IS ePVO, sa uskutoční v súlade so zákonom v rámci IS ePVO dňa 08.08.2024 o 11:15 hod. on-line prostredníctvom portálu https://www.isepvo.sk/ UPJŠ Šrobárova 2, Košice
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/510171
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510171
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS ePVO https://www.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)