Prístavba materskej školy pri Základnej škole sv. Augustína, Považská Bystrica.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístavba materskej školy pri Základnej škole sv. Augustína, Považská Bystrica.
Kód zákazky: PLZ-PMŠ-01/2024
Kód oznámenia: 15937 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 002 902,93 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 2.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jána Kalinčiaka
01001 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Jána Kalinčiaka Žilina 01001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na prístavbe objektu materskej školy pri základnej škole sv. Augustína v Považskej Bystrici.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1297600
1. Základné údaje
 • Organizácia: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza (ID: 3613)
 • Zákazka: Prístavba materskej školy pri Základnej škole sv. Augustína, Považská Bystrica. (ID: 510328)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 22ea5fb3-3c33-4088-8c65-17cbbe8e3589
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
 • IČO: 42063043
 • DIČ: 2022594398
 • Adresa
 • Ulica: Jána Kalinčiaka
 • Číslo: 1
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
 • E-mail: drahoslorinc@outlook.sk
 • Telefónne číslo: 0903804008
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Organizácia zadávajúca zákazku dotovanú verejným obstarávateľom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/11278
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: PLZ-PMŠ-01/2024
 • Názov: Prístavba materskej školy pri Základnej škole sv. Augustína, Považská Bystrica.
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na prístavbe objektu materskej školy pri základnej škole sv. Augustína v Považskej Bystrici.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 002 902.93
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45214100, 45310000, 45112700
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Moyzesova
 • Ulica: Moyzesova 1
 • Mesto: Považská Bystrica
 • PSČ: 017 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nie je orgán verejnej moci z uvedeného dôvodu nemá prístup k informáciám o dokladoch z uvedeného dôvodu uchádzač predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač nemusí predkladať doklady, ak je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov na ÚVO. UPOZORNENIE: V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na stránke www.isepvo.sk. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. 2. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované ktoré sú zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (https://www.isepvo.sk/dokumentacia/). 3. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO (www.isepvo.sk). Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO, ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom zákazky. 4. V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EVO možno komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne uchádzačmi podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, stanovených vo výzve na predkladanie ponúk v súťažných podkladoch. 5. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk. 6. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 7. V rámci tejto súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 7 písm. b) zákona o VO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk podľa § 53 a § 54 zákona (super reverz). 8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty. 9. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky 30 000,00 EUR. Ďalšie informácie ohľadne zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prístavba materskej školy pri Základnej škole sv. Augustína, Považská Bystrica.
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: PLZ-PMŠ-01/2024
 • Názov : Prístavba materskej školy pri Základnej škole sv. Augustína, Považská Bystrica.
 • Opis: Navrhnutý je objekt s tromi nadzemnými podlažiami na nepravidelnom obdĺžnikovom pôdoryse zastrešený plochou vegetačnou strechou. Na každom podlaží je umiestnená jedna trieda materskej školy s maximálnym počtom 25 detí, spolu v celom objekte cca 75 detí. Celková podlahová plocha podlaží je 515,7 m2 Konštrukcia objektu materskej školy je murovaná z tehál v kombinácii so železobetónovými stĺpmi a prekladmi, z vonkajšej strany opatrená certifikovaným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny hr. 160mm. Hrúbka nosného muriva 300 mm. Stropy sú prefabrikované – predpäté panely typu SPIROLL na rozpon 11m. vnútorné schodisko a dobetonávky monolitické železobetónové. Zakladanie na základovej železobetónovej doske. Okná a dvere v obvodovom plášti hliníkové s izolačným trojsklom. Strecha jednoplášťová s vnútornými dažďovými zvodmi a s extenzívnou zeleňou. Prístavba materskej školy je navrhnutá v mierne svahovitom teréne, čo si vyžiada realizáciu terénnych úprav a podchytenie svahu železobetónovými opornými múrmi do maximálnej výšky 1,6 m. V súvislosti s napojením prístavby materskej školy na pôvodný objekt Katolíckeho domu je potrebné asanovať jestvujúcu garáž vrátane spoločného múru medzi garážou a skladom v zákulisí. Búracie práce sa dotknú aj malej časti samotného zákulisia ( presný rozsah sa stanoví pri vymeriavaní priestorovej polohy prístavby oprávneným geodetom ). Ostatné steny spoločné s Katolíckym domom ostávajú. V prípade garáže sa jedná sa o prízemnú stavbu s jednoduchou pultovou strechou s dreveným krovom. Steny garáže sú murované z tehál. Vonkajšie rozmery garáže cca 4,6 m x 5,35 m. Búranie garáže sa budú realizovať postupným rozoberaním jednotlivých stavebných konštrukcií počnúc strechou. Vybúraná stavebná suť sa vyvezie na skládku. Pri búracích prácach je zvlášť potrebné venovať pozornosť dodržiavaniu platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45214100, 45310000, 45112700
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Moyzesova
 • Ulica: Moyzesova 1
 • Mesto: Považská Bystrica
 • PSČ: 01701
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 15
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument predloží aj za túto osobu. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie minimálnej jednej zákazky rovnakého alebo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 1 000 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača jeho referencie uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo Vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk (ďalej aj "výzvy") ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument predloží aj za túto osobu. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií: Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby. Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: I) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou a z ktorého je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie a praktické skúsenosti, II)dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len vtedy, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková najnižšia zmluvná cena v EUR s DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, že skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude požadovať od tohto uchádzača pred uzavretím zmluvy, aby členovia skupiny vytvorili zákonnú formu spolupráce fyzických alebo právnických osôb za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Uvedené v návrhu zmluvných podmienok.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 23.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich ponuka nebola zo súťaže vylúčená. Ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510328
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/510328
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)