Komplexná revitalizácia budov FEI STU v Bratislave

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Komplexná revitalizácia budov FEI STU v Bratislave
Kód zákazky: FEI_STU_FIDIC_2024
Kód oznámenia: 14049 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214410-7
Predpokladaná hodnota: 67 610 313,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Vazovova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81243 Slovensko Miesto uskutočnenia predmetu zákazky je: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na diele s názvom „Komplexná revitalizácia budov FEI STU v Bratislave“ (ďalej ako „Stavba“), podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha (ďalej len „Žltý fidic“). Predmetom zákazky bude dokončenie komplexnej revitalizácie budov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (ďalej len „FEI STU“) v zmysle realizácie doposiaľ nerevitalizovaných častí budov v rámci komplexu budov FEI STU. Stavba sa bude realizovať v rámci komplexu budov FEI STU, ktorá sa nachádza na Ilkovičovej ulici č. 3 v Bratislave, miestna časť Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves. Areál fakulty je ohraničený ulicami Ilkovičova a Litovská. Komplex budov pozostáva z blokov A, B, C, D, E a T, vzájomne prepojených v prízemí medziblokmi s komunikačnými koridormi, sociálnym zázemím a posluchárňami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1293017
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská technická univerzita v Bratislave (ID: 39402)
 • Zákazka: Komplexná revitalizácia budov FEI STU v Bratislave (ID: 507193)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 052cb0f0-e654-4a82-a589-1245af001304
 • Identifikátor verzie oznámenia: 93eb8962-59a8-4648-8334-2dcbe3ed59ac
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • IČO: 00397687
 • DIČ: 2020845255
 • Adresa
 • Ulica: Vazovova
 • Číslo: 5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81243
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Barbora Pék, PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
 • E-mail: tender@p-m.sk
 • Telefónne číslo: +421907167261
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1030
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: FEI_STU_FIDIC_2024
 • Názov: Komplexná revitalizácia budov FEI STU v Bratislave
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na diele s názvom „Komplexná revitalizácia budov FEI STU v Bratislave“ (ďalej ako „Stavba“), podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha (ďalej len „Žltý fidic“). Predmetom zákazky bude dokončenie komplexnej revitalizácie budov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (ďalej len „FEI STU“) v zmysle realizácie doposiaľ nerevitalizovaných častí budov v rámci komplexu budov FEI STU. Stavba sa bude realizovať v rámci komplexu budov FEI STU, ktorá sa nachádza na Ilkovičovej ulici č. 3 v Bratislave, miestna časť Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves. Areál fakulty je ohraničený ulicami Ilkovičova a Litovská. Komplex budov pozostáva z blokov A, B, C, D, E a T, vzájomne prepojených v prízemí medziblokmi s komunikačnými koridormi, sociálnym zázemím a posluchárňami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 67 610 313
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch technických univerzít
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45311000, 45314310, 45314300, 45314320, 45315000, 45331000, 45212222, 45310000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81219
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto uskutočnenia predmetu zákazky je: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením. ĎALŠIE PODMIENKY: 1. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 2. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 3. Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania ver. 18.0. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky. (ďalej len IS EVO) (link: https://eplatforma.vlada.gov.sk/osysteme/?csrt=12979577618217886858). Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača a vo videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky (https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/?csrt=12979577618217886858) a Videonávody (https://eplatforma.vlada.gov.sk/videonavody/?csrt=12979577618217886858). 2. V súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. 3. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže. 4. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. 5. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 250 000,00 Eur. Podmienky zloženia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch (Časť 1.1. Pokyny pre uchádzačov, bod 20 Zábezpeka k ponuke). 6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 7. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v časti Rozsah obstarávania je vrátane opcie. Výška opcie je 48 633 868,00 Eur bez DPH. 8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti využitia opcie na realizáciu diela uvedeného v podčlánku 13.9 (Opcia) Zmluvy o dielo v súťažných podkladoch. 9. Verejný obstarávateľ má schválený projekt a finančné prostriedky z Operačného programu Plán obnovy a odolnosti SR vo výške 26 407 120,00 Eur. Po podpise Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom budú uplatnené časti opcií (etapy) tak, aby verejný obstarávateľ vyčerpal schválené finančné prostriedky. Verejný obstarávateľ má v pláne zvyšnú časť opcií spolufinancovať z OP Slovensko. 10. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie certifikátov pri Kľúčovom odborníkovi 4 – Technik v oblasti dátových centier v časti 1.4 Podmienky účasti súťažných podkladov v jazyku anglickom bez úradného prekladu do slovenského jazyka, aby bolo vylúčené nesprávne pochopenie technickej stránky textu. Toto ustanovenie sa týka iba certifikátu Kľúčového odborníka 4 a netýka sa ostatných dokumentov predkladaných v ponuke. 11. Ďalšie podmienky verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Komplexná revitalizácia budov FEI STU v Bratislave
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: FEI_STU_FIDIC_2024
 • Názov : Komplexná revitalizácia budov FEI STU v Bratislave
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na diele s názvom „Komplexná revitalizácia budov FEI STU v Bratislave“ (ďalej ako „Stavba“), podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha (ďalej len „Žltý fidic“). Predmetom zákazky bude dokončenie komplexnej revitalizácie budov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (ďalej len „FEI STU“) v zmysle realizácie doposiaľ nerevitalizovaných častí budov v rámci komplexu budov FEI STU. Stavba sa bude realizovať v rámci komplexu budov FEI STU, ktorá sa nachádza na Ilkovičovej ulici č. 3 v Bratislave, miestna časť Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves. Areál fakulty je ohraničený ulicami Ilkovičova a Litovská. Komplex budov pozostáva z blokov A, B, C, D, E a T, vzájomne prepojených v prízemí medziblokmi s komunikačnými koridormi, sociálnym zázemím a posluchárňami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 67 610 313
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na objektoch technických univerzít
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45214000, 45310000, 45311000, 45314300, 45314310, 45314320, 45315000, 45331000, 45212222
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 81219
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto uskutočnenia predmetu zákazky je: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 48
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Možnosti a podmienky využitia opcie na realizáciu diela sú uvedeného v súťažných podkladoch.
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - referencie
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom • bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, • bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať: • minimálne 1 zákazku rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky v minimálnom finančnom objeme 10 000 000,00 Eur bez DPH pri ktorej rekonštrukcia alebo výstavba prebiehala za plnej prevádzky (t.j. minimálne 95% doby rekonštrukcie alebo výstavby prebiehalo za plnej prevádzky); • minimálne 1 zákazku, ktorá sa týka výstavby fotovoltickej elektrárne s minimálnym výkonom 500 kWp; • minimálne 1 zákazku, ktorá sa týka rekonštrukcie alebo výstavby dátového centra, s minimálnym príkonom IT 60 kW a ktorej predmetom realizácie boli minimálne stavebné riešenie, elektroinštalácia, UPS, motor generátor, vzduchotechnika a chladenie; • minimálne 1 zákazku, ktorá obsahuje centrálne riadenie vykurovania prostredníctvom bezdrôtového komunikačného systému zónovej regulácie s minimálne 200 bezdrôtovo ovládanými regulačnými priestorovými jednotkami. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje rozhodné obdobie, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred viac ako piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem resp. iný požadovaný parameter, realizovaný ním samotným. Zoznam stavebných prác má obsahovať: a) identifikáciu odberateľa/objednávateľa (obchodné meno a adresa), b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, c) zmluvnú cenu (pôvodnú cenu) za uskutočnenie celej zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu), d) zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia zákazky (v prípade rozdielu uviesť dôvod), e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom, f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: 3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní – kľúčoví odborníci
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za dodanie zákazky. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže: a) predložením profesijného životopisu alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje, v ktorom bude uvedené: o základné identifikačné údaje, o mesiac a rok (od-do) zamestnania, zamestnávateľ, o prehľad profesijnej praxe, z ktorej bude explicitne vyplývať splnenie minimálnych požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka. b) predložením Osvedčenia/oprávnenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje, c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje. Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčového odborníka: Kľúčový odborník 1 - stavbyvedúci - 1 osoba, Minimálne požiadavky: - musí mať minimálne 5 rokov odbornej praxe s výkonom činnosti stavbyvedúceho (po vydaní Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov alebo ekvivalentného dokladu), - musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalentného dokladu, - musí preukázať účasť počas celej doby realizácie stavby vo funkcii stavbyvedúceho (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) na minimálne 1 stavbe rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky v minimálnom finančnom objeme 10 000 000,00 Eur bez DPH pri ktorej rekonštrukcia a / alebo výstavba prebiehala za plnej prevádzky. Kľúčový odborník 2 - zástupca stavbyvedúceho (1 osoba), Minimálne požiadavky: - musí mať minimálne 5 rokov odbornej praxe s výkonom činnosti stavbyvedúceho (po vydaní Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov alebo ekvivalentného dokladu), - musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby alebo ekvivalentného dokladu, - musí preukázať účasť počas celej doby realizácie stavby vo funkcii stavbyvedúceho alebo zástupcu stavbyvedúceho (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) na minimálne 1 stavbe rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky v minimálnom finančnom objeme 5 000 000,00 Eur bez DPH pri ktorej rekonštrukcia a / alebo výstavba prebiehala za plnej prevádzky. Kľúčový odborník 3 - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (1 osoba), Minimálne požiadavky: - musí mať odbornú spôsobilosť elektrotechnika v zmysle § 23 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v rozsahu pre technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov pre triedy objektov A objekty bez nebezpečenstva výbuchu alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu. Kľúčový odborník 4 – Technik v oblasti dátových centier (1 osoba), Minimálne požiadavky: - musí mať minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti rekonštrukcie alebo výstavby dátových centier; túto požiadavku uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, alebo ekvivalentného dokladu, - musí mať minimálne 1 profesionálnu praktickú skúsenosť v pozícii technik v oblasti dátových centier s minimálnym príkonom IT 60 kW, túto požiadavku uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, alebo ekvivalentného dokladu, alebo predložením zoznamu praktických skúseností, - platný certifikát technika v oblasti dátových centier napr. Accredited Tier Designer (ATD) od organizácie The Uptime Institute, alebo Certified Data Centre Professional (CDCP), Certified Data Centre Specialist (CDCS) alebo Certified Data Centre Expert (CDCE) od organizácie EPI, alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority zaoberajúcej sa metodológiou návrhu technických zariadení budov dátových centier. Osoby, prostredníctvom ktorých uchádzač preukáže splnenie požiadaviek uvedených v rámci podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, musia v prípade plnenia zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, poskytovať služby, ktoré sa týkajú ich odbornej praxe a spôsobilosti. V prípade nahradenia týchto osôb, musí uchádzač za nové osoby preukázať splnenie požiadaviek uvedených v rámci podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, má možnosť overiť si platnosť zahraničných certifikátov na území SR na web stránke http://www.sksi.sk (stránka je aj v anglickej mutácii).
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2024 kurzom ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia v Úradnom vestníku EU.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v Eur bez DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:02
 • Miesto otvárania ponúk: Online – verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality IS EVO, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka je stanovená vo výške 250 000,00 Eur (slovom: dvestopäťdesiattisíc Eur). Informácie o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/507193
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EPVO
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)