STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ ČOV KOŠICE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ ČOV KOŠICE
Kód zákazky: VO-NZ006/2024
Kód oznámenia: 13545 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45252127-4
Predpokladaná hodnota: 37 234 603,43 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
Adresa: Trnavská cesta
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Trnavská cesta Bratislava - mestská časť Ružinov 82101 Slovensko Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je podrobne uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ ČOV KOŠICE. Celkový opis projektu je uvedený v Sprievodnej správe a v Súhrnných technických správach v Dokumentácii pre realizáciu stavby. Objekty splaškovej kanalizácie budú zabezpečovať odvedenie odpadových vôd z územia strategického parku do ČOV Košice. Z tohto dôvodu je potreba intenzifikácie existujúcej ČOV Košice a jej navýšenie kapacity o uvažované množstvo odpadových vôd zo Strategického územia, ktoré zahŕňa priemyselný park a okolité obce. Samotné riešenie intenzifikácie je navrhované s výhľadovým rozšírením ČOV pre rozvoj mesta a priľahlých obcí. Výstavba splaškovej kanalizácie je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa zabezpečuje odvádzanie splaškových odpadových vôd z parku do jestvujúcej ČOV. Druhá etapa predstavuje intenzifikáciu samotnej ČOV Košice, ktorou sa zabezpečí navýšenie množstva spracovateľných odpadových vôd a je predmetom tejto súťaže. Súčasťou stavieb je aj vybavenie a technická infraštruktúra ako príjazdové cesty, NN prípojky, osvetlenie, oplotenia a pod. Podrobnejší opis je obsiahnutý v technických správach jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby („DRS“). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1292585
1. Základné údaje
 • Organizácia: Valaliky Industrial Park, s. r. o. (ID: 92061)
 • Zákazka: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ ČOV KOŠICE (ID: 506887)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: f653c3c2-17bd-47f1-88a6-1beb60f0a957
 • Identifikátor verzie oznámenia: 7155be3c-5b81-43fc-a9f7-44cf3ac9299b
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
 • IČO: 54485053
 • DIČ: 2121681639
 • Adresa
 • Ulica: Trnavská cesta
 • Číslo: 100
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • E-mail: ivan.safranko@r-p.sk
 • Telefónne číslo: +4210232333432
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Valaliky Industrial Park, s. r. o.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21251
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: VO-NZ006/2024
 • Názov: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ ČOV KOŠICE
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ ČOV KOŠICE. Celkový opis projektu je uvedený v Sprievodnej správe a v Súhrnných technických správach v Dokumentácii pre realizáciu stavby. Objekty splaškovej kanalizácie budú zabezpečovať odvedenie odpadových vôd z územia strategického parku do ČOV Košice. Z tohto dôvodu je potreba intenzifikácie existujúcej ČOV Košice a jej navýšenie kapacity o uvažované množstvo odpadových vôd zo Strategického územia, ktoré zahŕňa priemyselný park a okolité obce. Samotné riešenie intenzifikácie je navrhované s výhľadovým rozšírením ČOV pre rozvoj mesta a priľahlých obcí. Výstavba splaškovej kanalizácie je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa zabezpečuje odvádzanie splaškových odpadových vôd z parku do jestvujúcej ČOV. Druhá etapa predstavuje intenzifikáciu samotnej ČOV Košice, ktorou sa zabezpečí navýšenie množstva spracovateľných odpadových vôd a je predmetom tejto súťaže. Súčasťou stavieb je aj vybavenie a technická infraštruktúra ako príjazdové cesty, NN prípojky, osvetlenie, oplotenia a pod. Podrobnejší opis je obsiahnutý v technických správach jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby („DRS“). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 37 234 603.43
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45000000, 44000000, 45252130, 45252140, 45351000, 45310000, 51514110, 45231300, 45255400, 71330000, 71332000, 45100000, 45111200, 45111000, 45112000, 45112700
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je podrobne uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ ČOV KOŠICE
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO-NZ006/2024
 • Názov : STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ ČOV KOŠICE
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt: STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ ČOV KOŠICE. Celkový opis projektu je uvedený v Sprievodnej správe a v Súhrnných technických správach v Dokumentácii pre realizáciu stavby. Objekty splaškovej kanalizácie budú zabezpečovať odvedenie odpadových vôd z územia strategického parku do ČOV Košice. Z tohto dôvodu je potreba intenzifikácie existujúcej ČOV Košice a jej navýšenie kapacity o uvažované množstvo odpadových vôd zo Strategického územia, ktoré zahŕňa priemyselný park a okolité obce. Samotné riešenie intenzifikácie je navrhované s výhľadovým rozšírením ČOV pre rozvoj mesta a priľahlých obcí. Výstavba splaškovej kanalizácie je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa zabezpečuje odvádzanie splaškových odpadových vôd z parku do jestvujúcej ČOV. Druhá etapa predstavuje intenzifikáciu samotnej ČOV Košice, ktorou sa zabezpečí navýšenie množstva spracovateľných odpadových vôd a je predmetom tejto súťaže. Súčasťou stavieb je aj vybavenie a technická infraštruktúra ako príjazdové cesty, NN prípojky, osvetlenie, oplotenia a pod. Podrobnejší opis je obsiahnutý v technických správach jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby („DRS“). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 37 234 603.43
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45000000, 44000000, 45252130, 45252140, 45351000, 45310000, 51514110, 45231300, 45255400, 71330000, 71332000, 45100000, 45111200, 45111000, 45112000, 45112700
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Náležitá starostlivosť o ľudské práva v globálnych dodávateľských reťazcoch
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ vyžaduje v podmienkach účasti predloženie ESG certifikátu na preukázanie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Odôvodnenie nepoužitia požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je podrobne uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 23
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Nie
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Celkový obrat
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v celkovej výške (kumulatívne) minimálne 70 000 000 EUR (slovom sedemdesiat miliónov euro). Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na eur podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2024 sa použije kurz ECB platný v deň uverejnenia odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Skúsenosti s realizáciou stavebných prác - Zoznam stavebných prác
 • Opis podmienky účasti: Zoznamom stavebných prác podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúcich desať rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“): 3.1.1 realizoval minimálne jednu stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru za minimálny finančný objem zákazky vo výške 15.000.000,- Eur bez DPH a 3.1.2 realizoval minimálne dve stavby rovnakého alebo obdobného charakteru pričom pri každej bol minimálny finančný objem zákazky vo výške 7.500.000,- Eur bez DPH. Pre vylúčenie pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že požaduje minimálne tri referenčné zákazky. Minimálne jednu na preukázanie podmienky podľa bodu 3.1.1 a minimálne dve na preukázanie podmienky podľa bodu 3.1.2. Uchádzač je v rámci uvedeného povinný preukázať realizáciu min. 1 stavby súvisiacej s vybudovaním alebo intenzifikáciou komunálnej čistiarne odpadových vôd s kapacitou min. 78 620 EO, ktorej predmetom bolo mechanické predčistenie, biologický stupeň a kalové hospodárstvo. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje rozhodné obdobie, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred viac ako desiatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná a fakturovaná v požadovanom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Zoznam uskutočnených stavebných prác podľa Prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov musí obsahovať minimálne: a) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa), b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, c) zmluvnú cenu zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v eur bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu), resp. cenu za časť stavby/dodávky týkajúcu sa niektorej z požiadaviek na splnenie podmienok účasti uvedených v bode 3.1, d) zmluvný a skutočný termín uskutočnenia predmetu (v prípade rozdielu uviesť dôvod), e) potvrdenie o kvalite uskutočnenia stavebných prác odberateľom, f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov („kľúčové osoby“). Uchádzač je povinný preukázať, že kľúčové osoby zodpovedné za vykonanie stavebných prác majú za rozhodné obdobie posledných 10 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, odbornú prax s vykonávaním stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto verejnej súťaže alebo obdobných prác. Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže: a) predložením profesijného životopisu, b) predložením osvedčenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje, c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje, d) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ak sa vyžaduje. Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčových odborníkov. Kľúčový odborník 1 – Riaditeľ stavby – zástupca Zhotoviteľa (1 osoba), Kľúčový odborník 2 – Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby (1 osoba), Kľúčový odborník 3 - Stavbyvedúci so zameraním na výrobné technologické zariadenia (1 osoba), Kľúčový odborník 4 - Stavbyvedúci so zameraním na elektrotechnické vybavenie stavieb (1 osoba) Kľúčový odborník 5 – Autorizovaní geodeti (2 osoby), Kľúčový odborník 6 – Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality (1 osoba), Kľúčový odborník 7 – BOZP špecialista (1 osoba). Minimálne požiadavky na jednotlivých kľúčových odborníkov: 3.2.1 Riaditeľ stavby - zástupca Zhotoviteľa (1 osoba) - Musí preukázať minimálne nasledovné praktické skúsenosti: • účasť na minimálne dvoch projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru, železníc, alebo vodných stavieb za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 10.000.000,- Eur bez DPH , • účasť na minimálne jednom z týchto projektov musela byť na pozícii riaditeľa stavby/zástupcu zhotoviteľa stavby, tzn. na najvyššej pozícii v organizačnej štruktúre zhotoviteľa, • účasť na minimálne jednom z týchto projektov, kde bola daná osoba na pozícii podľa predchádzajúceho bodu, musela byť na danej pozícii v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác po vydanie preberacieho protokolu). 3.2.2 Hlavný stavbyvedúci a zároveň zástupca riaditeľa stavby Hlavný stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - inžinierske stavby, kategória 23 vodohospodárske stavby, pričom musí spĺňať nasledovné min. požiadavky: • min. 10 rokov praxe stavbyvedúceho so zameraním na inžinierske stavby predmetnej kategórie • min. 1 pracovnú skúsenosť z riadenia stavieb na pozícii stavbyvedúceho predmetnej kategórie v dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác po vydanie preberacieho protokolu). • účasť na minimálne na jednom projekte výstavby, rekonštrukcie alebo rozšírenia čistiarne odpadových vôd za minimálny finančný objem zákazky vo výške 5.000.000,- Eur bez DPH, v dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác po vydanie preberacieho protokolu). V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.3 Stavbyvedúci so zameraním na výrobné technologické zariadenia Minimálne 1 osoba zodpovedná za riadne zhotovenie predmetu zákazky - stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 36 výrobné technologické zariadenia , pričom musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: • min. 10 rokov praxe stavbyvedúceho so zameraním na inžinierske stavby predmetnej kategórie, • min. 1 pracovnú skúsenosť z riadenia stavieb na pozícii stavbyvedúceho predmetnej kategórie v dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác po vydanie preberacieho protokolu). V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.4 Stavbyvedúci so zameraním na elektrotechnické vybavenie stavieb Minimálne 1 osoba zodpovedná za riadne zhotovenie predmetu zákazky - stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, kategória 33 elektrotechnické zariadenia, pričom musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: • min. 10 rokov praxe stavbyvedúceho so zameraním na inžinierske stavby predmetnej kategórie, • min. 1 pracovná skúsenosť z riadenia stavieb na pozícii stavbyvedúceho predmetnej kategórie v dobe trvania zodpovedajúcej 100 % lehoty výstavby projektu (za lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa začatia prác po vydanie preberacieho protokolu). V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - pokračovanie
 • Opis podmienky účasti: 3.2.5 Autorizovaní geodeti 3.2.5.1 Hlavný geodet zhotoviteľa (autorizovaný geodet) - Musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. - Musí mať minimálne desať (10) rokov praxe, po získaní osvedčenia, vo výkone činnosti autorizovaného geodeta. - Musí preukázať skúsenosti s poskytnutím služieb na minimálne dvoch (2) projektoch v pozícii hlavný geodet stavby (zhotoviteľa) pri inžinierskych stavbách, pričom minimálne jeden z projektov musel mať minimálny finančný objem zákazky v hodnote 5 000 000 Eur bez DPH a týkať sa výstavby cestnej, železničnej alebo energetickej infraštruktúry alebo vodných stavieb. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.5.2 Zástupca hlavného geodeta zhotoviteľa (autorizovaný geodet) - Musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta podľa zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. - Musí mať minimálne desať (10) rokov praxe, po získaní osvedčenia, vo výkone činnosti autorizovaného geodeta. - Musí preukázať skúsenosti s poskytnutím služieb na minimálne dvoch (2) projektoch v pozícii autorizovaný geodet stavby (zhotoviteľa) pri inžinierskych stavbách, pričom minimálne jeden z projektov musel mať minimálny finančný objem zákazky v hodnote 2 500 000 Eur bez DPH a týkať sa výstavby cestnej, železničnej alebo energetickej infraštruktúry alebo vodných stavieb. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. 3.2.6 Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality - Musí preukázať minimálne: • účasť na dvoch (2) projektoch výstavby alebo rekonštrukcie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest 1. triedy alebo ciest obdobného charakteru, energetických alebo vodných stavieb na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 3.2.7 BOZP špecialista - Musí preukázať minimálne: • účasť na minimálne dvoch (2) projektoch výstavby cestnej infraštruktúry alebo vodných stavieb za minimálny finančný objem zákazky každej z nich vo výške 5.000.000,- Eur bez DPH na pozícií pracovníka zodpovedného za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci („BOZP“), pričom pod pojmom pracovník zodpovedný za BOZP sa rozumie odborný zamestnanec s príslušným profesijným zameraním, ktorý na projekte vykonával činnosť odborníka zodpovedného za BOZP, • Musí mať osvedčenie na činnosť bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ. Zoznam uskutočnených projektov kľúčových odborníkov musí obsahovať minimálne: - meno a priezvisko kľúčového odborníka, - názov stavby/projektu, na ktorom sa príslušný kľúčový odborník podieľal, - identifikačné údaje objednávateľa/odberateľa, - lehotu plnenia predmetu plnenia zmluvy/stavby/projektu, t. j. od - do (mesiac, rok), (dátum vydania oznámenia o začatí prác a dátum vydania preberacieho protokolu), - stručný opis predmetu plnenia zmluvy/stavby/projektu tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie profesionálnej praktickej skúsenosti kľúčového odborníka, - stručný popis činností, ktoré kľúčový expert zabezpečoval a jeho pracovnú pozíciu, ktorú zastával, - doba vykonávania na predpísanej uvedenej pozícií na danej/danom stavbe/projekte v tvare od – do (mesiac, rok) - identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje t. j. konečného odberateľa plnenia/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého kľúčový odborník činnosť v konkrétnej pozícií vykonával. Životopis kľúčového odborníka musí obsahovať minimálne: - meno a priezvisko príslušnej osoby, - najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušnej osoby, - súčasná pracovná pozícia, - opis/zoznam odbornej praxe v príslušnej pozícii za obdobie minimálne zodpovedajúce požadovanej odbornej spôsobilosti: • pracovná pozícia, • opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, • miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávate • dosiahnutá/získaná odborná kvalifikácia príslušnej osoby zodpovednej za výkon, • prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi osoby. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike alebo ak kľúčová osoba získala oprávnenie v inom členskom štáte EÚ, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu EÚ.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy
 • Opis podmienky účasti: 3.3 Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) a k) zákona o verejnom obstarávaní predložením ESG certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach predložené uchádzačom alebo záujemcom. Verejný obstarávateľ si uvedomuje potrebu environmentálnych, sociálnych, riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (Ú. v. EÚ L 322, 16. 12. 2022) . Zároveň bol verejný obstarávateľ požiadaný významným investorom, ktorý bude využívať časť vybudovaných kapacít, ktoré sú predmetom zákazky, aby bol predmet zákazky realizovaný uchádzačom, ktorý bude postupne aplikovať vyššie uvedené právne predpisy. Verejný obstarávateľ má preto za cieľ rozšíriť povedomie o potrebe environmentálnych, sociálnych, riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie. Príslušná podmienka účasti v súlade s tým reflektuje potrebu zohľadnenia environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie. Na základe týchto skutočností sa verejný obstarávateľ rozhodol aplikovať daný legislatívny rámec ako podmienku účasti v zmysle mantinelov umožnených zákonom o verejnom obstarávaní, a to bez požiadavky konkrétneho stupňa (A - F) certifikácie.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: 1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená v eurách bez DPH. 2 Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 10 týchto súťažných podkladov. 3 Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude postupovať tak, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Hodnotenie ponúk bude v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 4 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu cenu a splní podmienky účasti. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne (od najnižšej po najvyššiu ponukovú cenu) od 2 po x, kde x je počet uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Uvedené v súťažných podkladoch.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Valaliky Industrial Park, s. r. o.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Valaliky Industrial Park, s. r. o.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky predložené prostredníctvom systému EVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. V zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronicky
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000,00 eur (slovom: stotisíc eur). Spôsoby zloženia zábezpeky: • zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo • poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo • poistením záruky. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506887
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Valaliky Industrial Park, s. r. o.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Valaliky Industrial Park, s. r. o.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)