Kultúrno oddychová zóna - STÁRNISKO - I. Etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kultúrno oddychová zóna - STÁRNISKO - I. Etapa
Kód zákazky: 505909
Kód oznámenia: 13098 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 273 041,88 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Gbely
Adresa: Námestie Slobody
90845 Gbely
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Námestie Slobody Gbely 90845 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predložená projektová dokumentácia rieši rekultiváciu priestorov priľahlých budove mestského úradu Gbely, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané. V rámci tohto územia sa zrealizujú dva pozemné stavebné objekty. Stavebný objekt SO 101 bude slúžiť ako prestrešenie a stánky pre predaj sezónnych tovarov počas rôznych udalostí, a priestor pre sedenie návštevníkov. V objekte SO 102 bude skladový priestor pre odkladanie exteriérového mobiliáru a južný múr objektu bude slúžiť aj ako plocha na premietanie. V rámci plochy medzi týmito dvomi objektami bude vytvorené flexibilné pódium, plocha, ktorá bude plniť funkciu hľadiska, a plocha so vzrastlou zeleňou a exteriérovým pevne kotveným mobiliárom, ktorá bude tvoriť mäkkú doplnkovú funkciu ku objektu SO 101. Areál bude oplotený a rozdelený tak, aby mohla fungovať samostatne časť existujúcej tržnice a areál Stárniska. Súčasťou riešenia je tak isto aj predpriestor, respektíve hlavný vstup, ktorý sa dotkne existujúceho chodníka pre peších. Navrhované objekty sú situované v centre mesta Gbely. Dotknuté územie je v priamom kontakte s objektom Mestského úradu Gbely ( ďalej len MsÚ ), ktoré čiastočne ohraničuje riešené územie z východnej strany. Z južnej strany areál ohraničuje park, cez ktorý je riešený hlavný vstup do územia. Z východnej a severnej strany areál ohraničujú pozemky súkromných vlastníkov s rodinnými domami. Západnú hranicu okrem objektu MsÚ tvorí ešte areál Slovenskej pošty. V bezprostrednej blízkosti budovy MsÚ sa nachádza existujúce prestrešenie sezónneho trhoviska. Medzi objektami je takto vytvorený prirodzený koridor, ktorý slúži ako vstup do trhoviska a zároveň bude slúžiť ako hlavný vjazd do areálu Stárniska. V rámci tohto areálu sa budú nachádzať dve novostavby. Hlavný objekt bude osadený pri severovýchodnej fasáde objektu MsÚ. Objekt je obdĺžnikovej formy, s átriom. V smere od vstupu do vnútra areálu sa za hlavným objektom bude nachádzať oddychové predpolie, za ktorým bude následne multifunkčná voľná plocha a na severnej hranici pozemku bude objekt skladu, ktorý bude zároveň fungovať ako zadná stena javiska, respektíve plocha na premietanie. Hlavný objekt tvorí oceľová skeletová konštrukcia, ktorá slúži na prestrešenie priestoru v ktorom budú umiestnené jednotlivé stánky. Strecha objektu má plochý charakter, bude plechová. V rámci tohto objektu bude v strede vytvorené átrium so stromami a exteriérovým sedením pre návštevníkov. Objekt skladu, ktorý je situovaný na severnej hranici pozemku má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný bez podpivničenia. Má pultovú strechu so spádom smerom ku hranici pozemku. Objekt bude plniť funkciu skladového priestoru. Najvyššia stena objektu, južná fasáda, bude zároveň plniť funkciu zadnej steny javiska, ktoré bude umiestnené na betónovej ploche pred týmto objektom, respektíve bude využívaná ako plocha na premietanie. Objekt bude murovaný, strecha bude z dreveného tesárskeho krovu. Exteriérové plochy sa prirodzenie delia na 4 samostatné celky. Prvá je vstupná plocha pred objektom. Je to predpriestor hlavného vstupu do areálu. Vytvorený je medzi existujúcim chodníkom a oplotením, ktoré je na hrane objektu SO 101. Plocha bude prístupná verejnosti nepretržite. Povrch tvorí štrkový mlat v kombinácii s trávou. V átriu objektu SO 101 sa nachádza rozptylová plocha pre návštevníkov trhoviska. Nachádzajú sa tu 3 stromy pod ktorými je rozmiestnený mobilný mobiliár. Plocha bude slúžiť primárne zákazníkom stánkových predajcov. Povrch tvorí štrkový mlat. Za objektom SO 101 v bezprostrednom kontakte je chilloutová plocha. Nachádzajú sa tu dreviny a pevný mobiliár. Navyše sú tu oceľové stožiare, ktoré kopírujú raster stĺpov v objekte SO 101 a vytvárajú tu potenciál na dodatočné prestrešenie v prípade potreby. Povrch tvorí štrkový mlat v kombinácii s trávou. Posledná plocha pred objektom SO 102 je funkčne nastavená ako hľadisko a javisko. V rámci „hľadiska“ ide o povrch zo štrkového mlatu, ktorý je mierne svahovaný smerom k objektu SO 102. Svah využíva prirodzený spád existujúceho terénu. Plocha „javiska“ bude tvorená z betónovej platne pred objektom SO 102. Takáto plocha zabezpečí dostatočnú únosnosť a mechanickú odolnosť pre prípady montáže a demontáže pódia. V súvislosti s výstavbou sa bude realizovať prekládka elektrickej prípojky NN a areálový vodovod objektu MsÚ. V procese obstarávania I. etapy sa nerealizuje: Z objektu „SO 101“ sa nebudú realizovať konštrukcie pre predajné stánky (spolu 10 ks). V rámci realizácie sa urobia všetky základové konštrukcie a zámočnícke výrobky - predpríprava pre nohy stánkov a podlahové poklopy elektroboxov. Objekt „SO 701 Sadové úpravy“ sa nebude realizovať komplet Z objektu „SO 801 Drobná architektúra a oplotenie“ sa nebude realizovať mobiliár • Stolička M-ST1 420x500x800 48 ks • Stôl M-ST2 d 800, v 740 12 ks • Stromová obruč M-SO d 800 3 ks • Lavička kocka M-01 450x450 26 ks • Lavička dlhá M-02 6000x450 1 ks • Lavička kruh malý M-03 d 2200x450 4 ks • Lavička kruh veľký M-04 d 3600x450 1 ks • Lavička v tvare kríža M-05 3000x3000x450 1 ks • Lavička krátka M-06 3000x450 1 ks • Vyvýšené pódium – Stage 1 ks V rámci realizácie sa urobia všetky základové konštrukcie a predpríprava na osadenie prvkov mobiliáru. Podrobné požiadavky na stavbu sú uvedené v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a návrhu zmluvy o dielo a v celkových súťažných podkladoch, ktoré sú prístupné bez obmedzení.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Gbely

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291445
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Gbely (ID: 64593)
 • Zákazka: Kultúrno oddychová zóna - STÁRNISKO - I. Etapa (ID: 505909)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Gbely
 • IČO: 00309524
 • DIČ: 2021086705
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Slobody
 • Číslo: 1
 • Mesto: Gbely
 • PSČ: 90845
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vystavba@gbely.sk
 • Telefónne číslo: +421917309961
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Gbely)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4504
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 505909
 • Názov: Kultúrno oddychová zóna - STÁRNISKO - I. Etapa
 • Opis: Predložená projektová dokumentácia rieši rekultiváciu priestorov priľahlých budove mestského úradu Gbely, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané. V rámci tohto územia sa zrealizujú dva pozemné stavebné objekty. Stavebný objekt SO 101 bude slúžiť ako prestrešenie a stánky pre predaj sezónnych tovarov počas rôznych udalostí, a priestor pre sedenie návštevníkov. V objekte SO 102 bude skladový priestor pre odkladanie exteriérového mobiliáru a južný múr objektu bude slúžiť aj ako plocha na premietanie. V rámci plochy medzi týmito dvomi objektami bude vytvorené flexibilné pódium, plocha, ktorá bude plniť funkciu hľadiska, a plocha so vzrastlou zeleňou a exteriérovým pevne kotveným mobiliárom, ktorá bude tvoriť mäkkú doplnkovú funkciu ku objektu SO 101. Areál bude oplotený a rozdelený tak, aby mohla fungovať samostatne časť existujúcej tržnice a areál Stárniska. Súčasťou riešenia je tak isto aj predpriestor, respektíve hlavný vstup, ktorý sa dotkne existujúceho chodníka pre peších. Navrhované objekty sú situované v centre mesta Gbely. Dotknuté územie je v priamom kontakte s objektom Mestského úradu Gbely ( ďalej len MsÚ ), ktoré čiastočne ohraničuje riešené územie z východnej strany. Z južnej strany areál ohraničuje park, cez ktorý je riešený hlavný vstup do územia. Z východnej a severnej strany areál ohraničujú pozemky súkromných vlastníkov s rodinnými domami. Západnú hranicu okrem objektu MsÚ tvorí ešte areál Slovenskej pošty. V bezprostrednej blízkosti budovy MsÚ sa nachádza existujúce prestrešenie sezónneho trhoviska. Medzi objektami je takto vytvorený prirodzený koridor, ktorý slúži ako vstup do trhoviska a zároveň bude slúžiť ako hlavný vjazd do areálu Stárniska. V rámci tohto areálu sa budú nachádzať dve novostavby. Hlavný objekt bude osadený pri severovýchodnej fasáde objektu MsÚ. Objekt je obdĺžnikovej formy, s átriom. V smere od vstupu do vnútra areálu sa za hlavným objektom bude nachádzať oddychové predpolie, za ktorým bude následne multifunkčná voľná plocha a na severnej hranici pozemku bude objekt skladu, ktorý bude zároveň fungovať ako zadná stena javiska, respektíve plocha na premietanie. Hlavný objekt tvorí oceľová skeletová konštrukcia, ktorá slúži na prestrešenie priestoru v ktorom budú umiestnené jednotlivé stánky. Strecha objektu má plochý charakter, bude plechová. V rámci tohto objektu bude v strede vytvorené átrium so stromami a exteriérovým sedením pre návštevníkov. Objekt skladu, ktorý je situovaný na severnej hranici pozemku má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný bez podpivničenia. Má pultovú strechu so spádom smerom ku hranici pozemku. Objekt bude plniť funkciu skladového priestoru. Najvyššia stena objektu, južná fasáda, bude zároveň plniť funkciu zadnej steny javiska, ktoré bude umiestnené na betónovej ploche pred týmto objektom, respektíve bude využívaná ako plocha na premietanie. Objekt bude murovaný, strecha bude z dreveného tesárskeho krovu. Exteriérové plochy sa prirodzenie delia na 4 samostatné celky. Prvá je vstupná plocha pred objektom. Je to predpriestor hlavného vstupu do areálu. Vytvorený je medzi existujúcim chodníkom a oplotením, ktoré je na hrane objektu SO 101. Plocha bude prístupná verejnosti nepretržite. Povrch tvorí štrkový mlat v kombinácii s trávou. V átriu objektu SO 101 sa nachádza rozptylová plocha pre návštevníkov trhoviska. Nachádzajú sa tu 3 stromy pod ktorými je rozmiestnený mobilný mobiliár. Plocha bude slúžiť primárne zákazníkom stánkových predajcov. Povrch tvorí štrkový mlat. Za objektom SO 101 v bezprostrednom kontakte je chilloutová plocha. Nachádzajú sa tu dreviny a pevný mobiliár. Navyše sú tu oceľové stožiare, ktoré kopírujú raster stĺpov v objekte SO 101 a vytvárajú tu potenciál na dodatočné prestrešenie v prípade potreby. Povrch tvorí štrkový mlat v kombinácii s trávou. Posledná plocha pred objektom SO 102 je funkčne nastavená ako hľadisko a javisko. V rámci „hľadiska“ ide o povrch zo štrkového mlatu, ktorý je mierne svahovaný smerom k objektu SO 102. Svah využíva prirodzený spád existujúceho terénu. Plocha „javiska“ bude tvorená z betónovej platne pred objektom SO 102. Takáto plocha zabezpečí dostatočnú únosnosť a mechanickú odolnosť pre prípady montáže a demontáže pódia. V súvislosti s výstavbou sa bude realizovať prekládka elektrickej prípojky NN a areálový vodovod objektu MsÚ. V procese obstarávania I. etapy sa nerealizuje: Z objektu „SO 101“ sa nebudú realizovať konštrukcie pre predajné stánky (spolu 10 ks). V rámci realizácie sa urobia všetky základové konštrukcie a zámočnícke výrobky - predpríprava pre nohy stánkov a podlahové poklopy elektroboxov. Objekt „SO 701 Sadové úpravy“ sa nebude realizovať komplet Z objektu „SO 801 Drobná architektúra a oplotenie“ sa nebude realizovať mobiliár • Stolička M-ST1 420x500x800 48 ks • Stôl M-ST2 d 800, v 740 12 ks • Stromová obruč M-SO d 800 3 ks • Lavička kocka M-01 450x450 26 ks • Lavička dlhá M-02 6000x450 1 ks • Lavička kruh malý M-03 d 2200x450 4 ks • Lavička kruh veľký M-04 d 3600x450 1 ks • Lavička v tvare kríža M-05 3000x3000x450 1 ks • Lavička krátka M-06 3000x450 1 ks • Vyvýšené pódium – Stage 1 ks V rámci realizácie sa urobia všetky základové konštrukcie a predpríprava na osadenie prvkov mobiliáru. Podrobné požiadavky na stavbu sú uvedené v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a návrhu zmluvy o dielo a v celkových súťažných podkladoch, ktoré sú prístupné bez obmedzení.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 273 041.88
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45232130, 45432112, 45112700, 45112000, 45233160, 45223100, 45310000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Námestie slobody 1261
 • Mesto: Gbely
 • PSČ: 90845
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: parc. č. 1/1, 2/3
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Kultúrno oddychová zóna - STÁRNISKO - I. etapa
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 505909
 • Názov : Kultúrno oddychová zóna - STÁRNISKO - I. etapa
 • Opis: Predložená projektová dokumentácia rieši rekultiváciu priestorov priľahlých budove mestského úradu Gbely, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané. V rámci tohto územia sa zrealizujú dva pozemné stavebné objekty. Stavebný objekt SO 101 bude slúžiť ako prestrešenie a stánky pre predaj sezónnych tovarov počas rôznych udalostí, a priestor pre sedenie návštevníkov. V objekte SO 102 bude skladový priestor pre odkladanie exteriérového mobiliáru a južný múr objektu bude slúžiť aj ako plocha na premietanie. V rámci plochy medzi týmito dvomi objektami bude vytvorené flexibilné pódium, plocha, ktorá bude plniť funkciu hľadiska, a plocha so vzrastlou zeleňou a exteriérovým pevne kotveným mobiliárom, ktorá bude tvoriť mäkkú doplnkovú funkciu ku objektu SO 101. Areál bude oplotený a rozdelený tak, aby mohla fungovať samostatne časť existujúcej tržnice a areál Stárniska. Súčasťou riešenia je tak isto aj predpriestor, respektíve hlavný vstup, ktorý sa dotkne existujúceho chodníka pre peších. Navrhované objekty sú situované v centre mesta Gbely. Dotknuté územie je v priamom kontakte s objektom Mestského úradu Gbely ( ďalej len MsÚ ), ktoré čiastočne ohraničuje riešené územie z východnej strany. Z južnej strany areál ohraničuje park, cez ktorý je riešený hlavný vstup do územia. Z východnej a severnej strany areál ohraničujú pozemky súkromných vlastníkov s rodinnými domami. Západnú hranicu okrem objektu MsÚ tvorí ešte areál Slovenskej pošty. V bezprostrednej blízkosti budovy MsÚ sa nachádza existujúce prestrešenie sezónneho trhoviska. Medzi objektami je takto vytvorený prirodzený koridor, ktorý slúži ako vstup do trhoviska a zároveň bude slúžiť ako hlavný vjazd do areálu Stárniska. V rámci tohto areálu sa budú nachádzať dve novostavby. Hlavný objekt bude osadený pri severovýchodnej fasáde objektu MsÚ. Objekt je obdĺžnikovej formy, s átriom. V smere od vstupu do vnútra areálu sa za hlavným objektom bude nachádzať oddychové predpolie, za ktorým bude následne multifunkčná voľná plocha a na severnej hranici pozemku bude objekt skladu, ktorý bude zároveň fungovať ako zadná stena javiska, respektíve plocha na premietanie. Hlavný objekt tvorí oceľová skeletová konštrukcia, ktorá slúži na prestrešenie priestoru v ktorom budú umiestnené jednotlivé stánky. Strecha objektu má plochý charakter, bude plechová. V rámci tohto objektu bude v strede vytvorené átrium so stromami a exteriérovým sedením pre návštevníkov. Objekt skladu, ktorý je situovaný na severnej hranici pozemku má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný bez podpivničenia. Má pultovú strechu so spádom smerom ku hranici pozemku. Objekt bude plniť funkciu skladového priestoru. Najvyššia stena objektu, južná fasáda, bude zároveň plniť funkciu zadnej steny javiska, ktoré bude umiestnené na betónovej ploche pred týmto objektom, respektíve bude využívaná ako plocha na premietanie. Objekt bude murovaný, strecha bude z dreveného tesárskeho krovu. Exteriérové plochy sa prirodzenie delia na 4 samostatné celky. Prvá je vstupná plocha pred objektom. Je to predpriestor hlavného vstupu do areálu. Vytvorený je medzi existujúcim chodníkom a oplotením, ktoré je na hrane objektu SO 101. Plocha bude prístupná verejnosti nepretržite. Povrch tvorí štrkový mlat v kombinácii s trávou. V átriu objektu SO 101 sa nachádza rozptylová plocha pre návštevníkov trhoviska. Nachádzajú sa tu 3 stromy pod ktorými je rozmiestnený mobilný mobiliár. Plocha bude slúžiť primárne zákazníkom stánkových predajcov. Povrch tvorí štrkový mlat. Za objektom SO 101 v bezprostrednom kontakte je chilloutová plocha. Nachádzajú sa tu dreviny a pevný mobiliár. Navyše sú tu oceľové stožiare, ktoré kopírujú raster stĺpov v objekte SO 101 a vytvárajú tu potenciál na dodatočné prestrešenie v prípade potreby. Povrch tvorí štrkový mlat v kombinácii s trávou. Posledná plocha pred objektom SO 102 je funkčne nastavená ako hľadisko a javisko. V rámci „hľadiska“ ide o povrch zo štrkového mlatu, ktorý je mierne svahovaný smerom k objektu SO 102. Svah využíva prirodzený spád existujúceho terénu. Plocha „javiska“ bude tvorená z betónovej platne pred objektom SO 102. Takáto plocha zabezpečí dostatočnú únosnosť a mechanickú odolnosť pre prípady montáže a demontáže pódia. V súvislosti s výstavbou sa bude realizovať prekládka elektrickej prípojky NN a areálový vodovod objektu MsÚ. V procese obstarávania I. etapy sa nerealizuje: Z objektu „SO 101“ sa nebudú realizovať konštrukcie pre predajné stánky (spolu 10 ks). V rámci realizácie sa urobia všetky základové konštrukcie a zámočnícke výrobky - predpríprava pre nohy stánkov a podlahové poklopy elektroboxov. Objekt „SO 701 Sadové úpravy“ sa nebude realizovať komplet Z objektu „SO 801 Drobná architektúra a oplotenie“ sa nebude realizovať mobiliár • Stolička M-ST1 420x500x800 48 ks • Stôl M-ST2 d 800, v 740 12 ks • Stromová obruč M-SO d 800 3 ks • Lavička kocka M-01 450x450 26 ks • Lavička dlhá M-02 6000x450 1 ks • Lavička kruh malý M-03 d 2200x450 4 ks • Lavička kruh veľký M-04 d 3600x450 1 ks • Lavička v tvare kríža M-05 3000x3000x450 1 ks • Lavička krátka M-06 3000x450 1 ks • Vyvýšené pódium – Stage 1 ks V rámci realizácie sa urobia všetky základové konštrukcie a predpríprava na osadenie prvkov mobiliáru. Podrobné požiadavky na stavbu sú uvedené v projektovej dokumentácii, výkaze výmer a návrhu zmluvy o dielo a v celkových súťažných podkladoch, ktoré sú prístupné bez obmedzení.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 273 041.88
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45232130, 45432112, 45112700, 45112000, 45233160, 45223100, 45310000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum ukončenia: 18.10.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti môže uchádzač preukázať doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač sa môže preukázať aj platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ. Uchádzač vyplní prílohu č. 1 súťažných podkladov, kde uchádzač uvedie svoje identifikačné údaje vrátane informácie o splnení tejto podmienky. Verejný obstarávateľ si vybrané údaje overí z dostupných zdrojov v zmysle ZVO
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže doloženým čestným vyhlásením pričom súčasťou tohto vyhlásenia je i vyhlásenie ku konfliktu záujmov § 23 ZVO (príloha č. 2)
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom • bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcich ich uskutočnenie, • bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením • názvu alebo obchodného mena odberateľa, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania, • názvu a stručného opisu predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, • zmluvnej ceny v eurách s DPH a bez DPH alebo inej mene za uskutočnenie predmetu plnenia, • zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia zákazky (v prípade rozdielu uviesť dôvod) • potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom, • mena, funkcie, tel. č., e-mailu kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje. Ak existujú referencie na podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určené podľa tohto bodu a sú uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní), verejný obstarávateľ ich zohľadní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti; ak ich uchádzač identifikoval. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnených stavebných prác, ktoré bola realizovaná/dodaná v požadovanom období. V prípade, ak uskutočnenie stavebných prác realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal realizáciu min. 3 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pričom aspoň jedna zákazka musí byť v hodnote min. 50.000,00 EUR bez DPH. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo predlozˇeni´m cˇestne´ho vyhla´senia, v ktorom uchádzač uvedie, zˇe spl´nˇa vsˇetky podmienky urcˇene´ verejny´m obstara´vatelˇom na preuka´zanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Verejny´ obstara´vatelˇ mo^zˇe kedykolˇvek pocˇas priebehu verejne´ho obstara´vania pozˇiadatˇ ucha´dzacˇa o predlozˇenie origina´lu pri´slusˇne´ho dokumentu, u´radne osvedcˇenej ko´pie origina´lu pri´slusˇne´ho dokumentu alebo zarucˇenej konverzie, ak ma´ pochybnosti o pravosti predlozˇene´ho dokumentu alebo ak je to potrebne´ na zabezpecˇenie riadneho priebehu verejne´ho obstara´vania.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vyjadrená v mene EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Gbely)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Gbely)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: Elektronický systém EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505909
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk/
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Gbely)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Gbely)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)