Laboratórny nábytok- Skrine na kyseliny a lúhy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórny nábytok- Skrine na kyseliny a lúhy
Kód zákazky: REK002061/2024-UVO
Kód oznámenia: 13101 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39180000-7
Predpokladaná hodnota: 1 570,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Šrobárova Košice - mestská časť Staré Mesto 041 80 Slovensko Ústav anatómie, UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho nábytku – 2 ks bezpečnostných skríň na kyseliny a lúhy pre Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2 v Košiciach. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 - Skladba ceny a špecifikácia výzvy na predkladanie ponúk. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby: doprava na miesto určenia, vynesenie a vyloženie tovaru na určené miesto, montáž, odvoz a likvidácia obalov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291644
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ID: 53914)
 • Zákazka: Laboratórny nábytok- Skrine na kyseliny a lúhy (ID: 506111)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • IČO: 00397768
 • DIČ: 2021157050
 • Adresa
 • Ulica: Šrobárova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 041 80
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: silvia.vranayova@upjs.sk
 • Telefónne číslo: +421552341143
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1036
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: REK002061/2024-UVO
 • Názov: Laboratórny nábytok- Skrine na kyseliny a lúhy
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho nábytku – 2 ks bezpečnostných skríň na kyseliny a lúhy pre Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2 v Košiciach. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 - Skladba ceny a špecifikácia výzvy na predkladanie ponúk. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby: doprava na miesto určenia, vynesenie a vyloženie tovaru na určené miesto, montáž, odvoz a likvidácia obalov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 570
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Laboratórny nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Šrobárova 2
 • Mesto: Košice
 • PSČ: 04001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f ) ZVO. Uchádzač preukáže splnenie týchto podmienok účasti spôsobom podľa 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO. Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) aplikuje § 32 ods. 3 ZVO t. j. verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, z uvedeného dôvodu uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike nie je povinný predkladať doklady § 32 ods. 2 písm. e ) ZVO. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal možnosť prístupu do informačného systému OverSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzača originál príslušného dokladu resp. jeho osvedčenú kópiu. Uchádzač preukáže podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, podľa Prílohy č.3 - ČV o neuložení zákazu výzvy.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Laboratórny nábytok- Skrine na kyseliny a lúhy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: REK002061/2024-UVO
 • Názov : Laboratórny nábytok- Skrine na kyseliny a lúhy
 • Opis: Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho nábytku – 2 ks bezpečnostných skríň na kyseliny a lúhy pre Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2 v Košiciach. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 - Skladba ceny a špecifikácia výzvy na predkladanie ponúk. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby: doprava na miesto určenia, vynesenie a vyloženie tovaru na určené miesto, montáž, odvoz a likvidácia obalov.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Laboratórny nábytok
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Šrobárova 2
 • Mesto: Košice
 • PSČ: 04001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Ústav anatómie, UPJŠ LF, Šrobárova 2, 040 01 Košice.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia Celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ požaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu najneskôr pred podpísaním zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: "on line" sprístupnením ponúk v IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506111
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506111
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)