Realizácia stavby: „Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v Martine“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Realizácia stavby: „Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v Martine“
Kód zákazky: PZ/03/2024
Kód oznámenia: 12873 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 2 952 988,08 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Martin
Adresa: Nám. S. H. Vajanského
03649 Martin
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Nám. S. H. Vajanského Martin 03649 Slovensko Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Martin na pozemkoch parcely registra KNC číslo 273/1, 273/2, 273/3, 284/1, 285/4, 286/1, 286/2, 286/6, 297/3, 298/62, 4232/224, katastrálne územie Martin.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavby: „Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v Martine“. Cieľom je vytvorenie multifunkčného verejného priestoru pre rôzne aktivity od podujatí s početnejšou návštevnosťou až po jednoduchý oddychovo - relaxačný pobyt návštevníka. Centrálna časť bližšie ku komunikácií M. R. Štefánika bude slúžiť ako viacúčelová zhromažďovacia plocha, ktorá smerom bližšie k mestskému úradu prechádza do oddychovo - relaxačnej zóny v okolí fontán. Redukciou výškových rozdielov, úpravou nivelety a vymedzením viacúčelovej zhromažďovacej plochy s možnosťou rozkladacieho (mobilného) pódia sa vytvárajú široké možnosti využitia priestoru - organizované kultúrno - spoločenské podujatia (koncerty, divadelné predstavenia, filmová projekcia a pod.), verejné zhromaždenia, mestské športové aktivity. V kombinácií s oddychovo - relaxačnými priestormi v kontakte so zeleňou vznikne plnohodnotný priestor na stretávanie a pobyt obyvateľov a návštevníkov mesta. Priestor pred Mestským a Okresným úradom sa zveľadí, upraví, doplní o mestský mobiliár a zeleň. Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Martin na pozemkoch parcely registra KNC číslo 273/1, 273/2, 273/3, 284/1, 285/4, 286/1, 286/2, 286/6, 297/3, 298/62, 4232/224, katastrálne územie Martin. Riešený priestor je pomerne jednoznačne vymedzený budovami Mestského a Okresného úradu, kultúrnym domom Strojár, centrom obchodu a služieb FIX a dopravnou komunikáciou M. R. Štefánika. Základné údaje o stavbe: Celková plocha riešeného územia: 12 545,00 m2 Spevnené plochy: 7 720,34 m2 Plochy zelene: 4 723,61 m2 Vodné plochy: 115,62 m2 Počet parkovacích miest: 12 PM Členenie stavby na stavebné objekty: SO 01 DEMOLÁCIA A PRÍPRAVA ÚZEMIA SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 03 VODNÉ PRVKY SO 03.01 - FONTÁNA SO 03.02 - POCHÔDZNA FONTÁNA SO 03.03 - PITNÁ FONTÁNKA SO 03.04 - TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA I SO 04 PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD SO 05 TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA II A ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM SO 05.01 - TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA II SO ZARIADENÍM SO 05.02 - ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM SO 06 VONKAJŠIE NN ROZVODY A OSVETLENIE SO 06.01 - VONKAJŠIE NN ROZVODY SO 06.02 - VONKAJŠIE OSVETLENIE SO 07 MESTSKÝ MOBILIÁR A VÝTVARNÉ DOTVORENIE SO 07.01 - MESTSKÝ MOBILIÁR SO 07.03 - INTERAKTÍVNY UMELECKÝ OBJEKT SO 07.04 - INFORMAČNÉ NOSIČE A EXPOZIČNÉ PANELY SO 08 TERÉNNE A SADOVNÍCKE ÚPRAVY Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov a v Prílohe č. 3 – Výkaz výmer.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291139
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Martin (ID: 78087)
 • Zákazka: Realizácia stavby: „Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v Martine“ (ID: 505924)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 5ac80006-7e8b-4d7d-a24d-5b2f70d1b435
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Martin
 • IČO: 00316792
 • DIČ: 2020475424
 • Adresa
 • Ulica: Nám. S. H. Vajanského
 • Číslo: 1
 • Mesto: Martin
 • PSČ: 03649
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ranto@martin.sk
 • Telefónne číslo: 0915821032
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Martin)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5089
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: PZ/03/2024
 • Názov: Realizácia stavby: „Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v Martine“
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavby: „Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v Martine“. Cieľom je vytvorenie multifunkčného verejného priestoru pre rôzne aktivity od podujatí s početnejšou návštevnosťou až po jednoduchý oddychovo - relaxačný pobyt návštevníka. Centrálna časť bližšie ku komunikácií M. R. Štefánika bude slúžiť ako viacúčelová zhromažďovacia plocha, ktorá smerom bližšie k mestskému úradu prechádza do oddychovo - relaxačnej zóny v okolí fontán. Redukciou výškových rozdielov, úpravou nivelety a vymedzením viacúčelovej zhromažďovacej plochy s možnosťou rozkladacieho (mobilného) pódia sa vytvárajú široké možnosti využitia priestoru - organizované kultúrno - spoločenské podujatia (koncerty, divadelné predstavenia, filmová projekcia a pod.), verejné zhromaždenia, mestské športové aktivity. V kombinácií s oddychovo - relaxačnými priestormi v kontakte so zeleňou vznikne plnohodnotný priestor na stretávanie a pobyt obyvateľov a návštevníkov mesta. Priestor pred Mestským a Okresným úradom sa zveľadí, upraví, doplní o mestský mobiliár a zeleň. Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Martin na pozemkoch parcely registra KNC číslo 273/1, 273/2, 273/3, 284/1, 285/4, 286/1, 286/2, 286/6, 297/3, 298/62, 4232/224, katastrálne územie Martin. Riešený priestor je pomerne jednoznačne vymedzený budovami Mestského a Okresného úradu, kultúrnym domom Strojár, centrom obchodu a služieb FIX a dopravnou komunikáciou M. R. Štefánika. Základné údaje o stavbe: Celková plocha riešeného územia: 12 545,00 m2 Spevnené plochy: 7 720,34 m2 Plochy zelene: 4 723,61 m2 Vodné plochy: 115,62 m2 Počet parkovacích miest: 12 PM Členenie stavby na stavebné objekty: SO 01 DEMOLÁCIA A PRÍPRAVA ÚZEMIA SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 03 VODNÉ PRVKY SO 03.01 - FONTÁNA SO 03.02 - POCHÔDZNA FONTÁNA SO 03.03 - PITNÁ FONTÁNKA SO 03.04 - TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA I SO 04 PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD SO 05 TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA II A ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM SO 05.01 - TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA II SO ZARIADENÍM SO 05.02 - ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM SO 06 VONKAJŠIE NN ROZVODY A OSVETLENIE SO 06.01 - VONKAJŠIE NN ROZVODY SO 06.02 - VONKAJŠIE OSVETLENIE SO 07 MESTSKÝ MOBILIÁR A VÝTVARNÉ DOTVORENIE SO 07.01 - MESTSKÝ MOBILIÁR SO 07.03 - INTERAKTÍVNY UMELECKÝ OBJEKT SO 07.04 - INFORMAČNÉ NOSIČE A EXPOZIČNÉ PANELY SO 08 TERÉNNE A SADOVNÍCKE ÚPRAVY Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov a v Prílohe č. 3 – Výkaz výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 952 988.08
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112700, 77315000, 45111100, 45233160, 45236000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Martin na pozemkoch parcely registra KNC číslo 273/1, 273/2, 273/3, 284/1, 285/4, 286/1, 286/2, 286/6, 297/3, 298/62, 4232/224, katastrálne územie Martin.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní, a teda: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky uvedenej v bode: - a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, - b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, - c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, - d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, - e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, - f) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 112 ods. 5 písm. b) a § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Realizácia stavby: „Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v Martine“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: PZ/03/2024
 • Názov : Realizácia stavby: „Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v Martine“
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia stavby: „Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v Martine“. Cieľom je vytvorenie multifunkčného verejného priestoru pre rôzne aktivity od podujatí s početnejšou návštevnosťou až po jednoduchý oddychovo - relaxačný pobyt návštevníka. Centrálna časť bližšie ku komunikácií M. R. Štefánika bude slúžiť ako viacúčelová zhromažďovacia plocha, ktorá smerom bližšie k mestskému úradu prechádza do oddychovo - relaxačnej zóny v okolí fontán. Redukciou výškových rozdielov, úpravou nivelety a vymedzením viacúčelovej zhromažďovacej plochy s možnosťou rozkladacieho (mobilného) pódia sa vytvárajú široké možnosti využitia priestoru - organizované kultúrno - spoločenské podujatia (koncerty, divadelné predstavenia, filmová projekcia a pod.), verejné zhromaždenia, mestské športové aktivity. V kombinácií s oddychovo - relaxačnými priestormi v kontakte so zeleňou vznikne plnohodnotný priestor na stretávanie a pobyt obyvateľov a návštevníkov mesta. Priestor pred Mestským a Okresným úradom sa zveľadí, upraví, doplní o mestský mobiliár a zeleň. Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Martin na pozemkoch parcely registra KNC číslo 273/1, 273/2, 273/3, 284/1, 285/4, 286/1, 286/2, 286/6, 297/3, 298/62, 4232/224, katastrálne územie Martin. Riešený priestor je pomerne jednoznačne vymedzený budovami Mestského a Okresného úradu, kultúrnym domom Strojár, centrom obchodu a služieb FIX a dopravnou komunikáciou M. R. Štefánika. Základné údaje o stavbe: Celková plocha riešeného územia: 12 545,00 m2 Spevnené plochy: 7 720,34 m2 Plochy zelene: 4 723,61 m2 Vodné plochy: 115,62 m2 Počet parkovacích miest: 12 PM Členenie stavby na stavebné objekty: SO 01 DEMOLÁCIA A PRÍPRAVA ÚZEMIA SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 03 VODNÉ PRVKY SO 03.01 - FONTÁNA SO 03.02 - POCHÔDZNA FONTÁNA SO 03.03 - PITNÁ FONTÁNKA SO 03.04 - TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA I SO 04 PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD SO 05 TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA II A ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM SO 05.01 - TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA II SO ZARIADENÍM SO 05.02 - ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM SO 06 VONKAJŠIE NN ROZVODY A OSVETLENIE SO 06.01 - VONKAJŠIE NN ROZVODY SO 06.02 - VONKAJŠIE OSVETLENIE SO 07 MESTSKÝ MOBILIÁR A VÝTVARNÉ DOTVORENIE SO 07.01 - MESTSKÝ MOBILIÁR SO 07.03 - INTERAKTÍVNY UMELECKÝ OBJEKT SO 07.04 - INFORMAČNÉ NOSIČE A EXPOZIČNÉ PANELY SO 08 TERÉNNE A SADOVNÍCKE ÚPRAVY Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí Prílohu č. 2 súťažných podkladov a v Prílohe č. 3 – Výkaz výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45112700, 77315000, 45111100, 45233160, 45236000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: clim-mitig, clim-adapt
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: V predmetnom verejnom obstarávaní je uplatnený zelený aspekt zameraný na oblasť ochrany neobnoviteľných zdrojov a klímu v mestách. Zelený aspekt je uplatnený v samotnom opise predmetu zákazky (technickej špecifikácií) a v zmluvných podmienkach, z ktorých okrem iného vyplýva, že zhotoviteľ bude povinný odpady vzniknuté z vykonávania diela materiálovo zhodnocovať pri vykonávaní diela - v procese demolácie a prípravy územia budú jestvujúce betónové konštrukcie rozdrvené a použité do podkladových vrstiev spevnených plôch v zmysle príslušných technických noriem a schválenej projektovej dokumentácie na dielo, čím dôjde k využitiu použitých stavebných materiálov, a teda k zníženiu plytvania neobnoviteľných zdrojov. Zámerom stavby je vytvorenie esteticky atraktívneho a celoročne využiteľného funkčného priestoru, ktorý bude vhodne reprezentovať a vytvárať podnet na pobyt v meste. Pri tvorbe boli brané na zreteľ požiadavky na zlepšenie mikroklímy územia a hospodárenie s dažďovou vodou prostredníctvom realizácie vodozádržných opatrení, ktoré sa v riešení uplatňujú hlavne v podobe zatrávnených terénnych modelácií a dažďových záhrad s využitím vodopriepustných komunikácií s náklonom do zelene.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Martin na pozemkoch parcely registra KNC číslo 273/1, 273/2, 273/3, 284/1, 285/4, 286/1, 286/2, 286/6, 297/3, 298/62, 4232/224, katastrálne územie Martin.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Ak bola odberateľom iná osoba, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, z ktorého bude vyplývať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval minimálne 1 zmluvu/referenciu s predmetom plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v min. hodnote 1 500 000,00 EUR bez DPH. Zo zoznamu uskutočnených stavebných prác, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Požadované doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží ako dôkaz, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. Verejný obstarávateľ stanovením predmetnej podmienky účasti sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval zákazku aj pre iný subjekt, t. j. sleduje, preverenie schopnosti uchádzača realizovať predmet zákazky. Podmienka je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom vybrať zhotoviteľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky s prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu zákazky. Uchádzač v ponuke predloží dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na pozemné stavby vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v úradne overenej fotokópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci), alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť pre jedného stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác a plnenie zmluvy. Uchádzač ďalej predloží vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii počas celej doby realizácie stavby týkajúcej sa predmetu zákazky. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Zabezpečenie zodpovednosti a odbornej spôsobilosti pri realizácii stavebných prác predmetu zákazky, je potrebné vyžadovať od uchádzača preukázanie skutočnosti, že realizácia stavby bude vykonávaná pod odborným dohľadom stavbyvedúceho, ktorý má s rovnakým alebo porovnateľným typom stavieb dostatočné osobné a odborné skúsenosti. Verejný obstarávateľ primeranou požiadavkou k plneniu predmetu zákazky vytvára predpoklad, že uchádzač bude schopný realizovať stavebné práce v rozsahu a kvalite požadovanej verejným obstarávateľom. Zákazka bude financovaná z verejných zdrojov, pri vynakladaní ktorých je verejný obstarávateľ povinný postupovať hospodárne, efektívne, účinne a účelne, je o to potrebnejšie, aby boli stavebné práce realizované riadne, skúseným partnerom s odbornou praxou bez vážnejších technických a odborných problémov a práve skúsenosti uchádzača poskytujú záruku kvalitného plnenia. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 001. Verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalent a rovnocenný certifikát vydaný orgánmi z iných členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v oblasti vykonávania stavebných prác. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť uchádzača poskytnúť stavebné práce v súlade s environmentálnym riadením stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť environmentálne riadenie pri realizácii predmetu zákazky. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie manažérstva kvality. Dokladom je certifikát systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 v predmete zákazky, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal, že pri realizácii zákazky dokáže zabezpečiť kvalitu v oblasti vykonávania stavebných prác.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Martin)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Martin)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 12.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 12.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin, kanc. 429.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505924
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505924
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)