Tonery, náplne do tlačiarní a pásky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery, náplne do tlačiarní a pásky
Kód zákazky: REK000387/2024
Kód oznámenia: 12575 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237310-5
Predpokladaná hodnota: 148 271,52 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Šrobárova Košice - mestská časť Staré Mesto 041 80 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom tejto zákazky je dodanie tonerov, náplní do tlačiarní a pások vrátane súvisiacich služieb, najmä dodávky, dopravy, vyloženia na základe písomných objednávok vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného obstarávateľa, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290636
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ID: 53914)
 • Zákazka: Tonery, náplne do tlačiarní a pásky (ID: 505578)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • IČO: 00397768
 • DIČ: 2021157050
 • Adresa
 • Ulica: Šrobárova
 • Číslo: 2
 • Mesto: Košice - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 041 80
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ivan.kusko@upjs.sk
 • Telefónne číslo: 0552341142
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1036
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: REK000387/2024
 • Názov: Tonery, náplne do tlačiarní a pásky
 • Opis: Predmetom tejto zákazky je dodanie tonerov, náplní do tlačiarní a pások vrátane súvisiacich služieb, najmä dodávky, dopravy, vyloženia na základe písomných objednávok vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného obstarávateľa, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Doplnkové náplne do tlačiarní
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f ) ZVO. Uchádzač preukáže splnenie týchto podmienok účasti spôsobom podľa 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO. Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) aplikuje § 32 ods. 3 ZVO t. j. verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, z uvedeného dôvodu uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike nie je povinný predkladať doklady § 32 ods. 2 písm. e ) ZVO. Uchádzač preukáže podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, podľa Prílohy č.2 výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Tonery, náplne do tlačiarní a pásky
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Tonery, náplne do tlačiarní a pásky
 • Opis: Predmetom tejto zákazky je dodanie tonerov, náplní do tlačiarní a pások vrátane súvisiacich služieb, najmä dodávky, dopravy, vyloženia na základe písomných objednávok vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného obstarávateľa, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 148 271.52
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Doplnkové náplne do tlačiarní
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:10
 • Miesto otvárania ponúk: UPJŠ, Šrobárova 2, 04001 Košice
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505578
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505578
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)