Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VšZP, Včelárska 1, Prievidza“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VšZP, Včelárska 1, Prievidza“
Kód zákazky: 1/2024/JH
Kód oznámenia: 11895 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 549 077,43 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 2.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Panónska cesta
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Panónska cesta Bratislava - mestská časť Petržalka 85104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obnova administratívnej budovy a rekonštrukcia spevnených plôch, komunikácií a parkovísk – budova VšZP, Včelárska 1, Prievidza, na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu zadávacieho listu. Rozsah stavebných prác: – Obnova administratívnej budovy VšZP, a. s., Prievidza – Spevnené plochy, komunikácie a parkoviská – Rekonštrukcia strechy

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289327
1. Základné údaje
 • Organizácia: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ID: 62597)
 • Zákazka: Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VšZP, Včelárska 1, Prievidza“ (ID: 504637)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: dad78bee-494d-4e39-8e61-30cd58766fd1
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • IČO: 35937874
 • DIČ: 2022027040
 • Adresa
 • Ulica: Panónska cesta
 • Číslo: 2
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
 • PSČ: 85104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jana.hosova@vszp.sk
 • Telefónne číslo: +421910864340
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9262
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1/2024/JH
 • Názov: Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VšZP, Včelárska 1, Prievidza“
 • Opis: Predmetom zákazky je obnova administratívnej budovy a rekonštrukcia spevnených plôch, komunikácií a parkovísk – budova VšZP, Včelárska 1, Prievidza, na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu zadávacieho listu. Rozsah stavebných prác: – Obnova administratívnej budovy VšZP, a. s., Prievidza – Spevnené plochy, komunikácie a parkoviská – Rekonštrukcia strechy
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 549 077.43
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45213150, 45233290, 45233251, 45112700
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Včelárska 1
 • Ulica: 97101
 • Mesto: Prievidza
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: e) je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu a/alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VšZP, Včelárska 1, Prievidza“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1/2024/JH
 • Názov : Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VšZP, Včelárska 1, Prievidza“
 • Opis: Predmetom zákazky je obnova administratívnej budovy a rekonštrukcia spevnených plôch, komunikácií a parkovísk – budova VšZP, Včelárska 1, Prievidza, na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu zadávacieho listu. Rozsah stavebných prác: – Obnova administratívnej budovy VšZP, a. s., Prievidza – Spevnené plochy, komunikácie a parkoviská – Rekonštrukcia strechy
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45213150, 45233290, 45233251, 45112700
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Včelárska 1
 • Mesto: Prievidza
 • PSČ: 971 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 7
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác
 • Opis podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej súhrnnej hodnote 500.000 EUR bez DPH alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy
 • Opis podmienky účasti: Oprávnenie na montáž elektrotechnických zariadení vydaný technickou inšpekciou, platné oprávnenie o odbornej spôsobilosti zamestnávateľa v zmysle § 14 ods. 1 písm a) a § 15 ods. 9. zákona č. 124/2006 .z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Druh činnosti: S- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických Rozsah činnosti: E2 – technické zariadenie, elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Úspešný uchádzač je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi poistnú zmluvu (fotokópiu - sken) na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností predmetu zákazky (napr. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa) uzatvorenej na poistnú sumu vo výške 500.000,- EUR. Úspešný uchádzač musí mať platnú poistnú zmluvu počas trvania zmluvného vzťahu.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 22.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: Uchádzačom bude sprístupnený počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, ostatné údaje sa nezverejňujú.
 • Miesto otvárania ponúk: Bratislava, Panónska cesta 2.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504637
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504637
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)