Rekonštrukcia izieb bloku B5 na ŠD Mladosť

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia izieb bloku B5 na ŠD Mladosť
Kód zákazky: 630/2024
Kód oznámenia: 10021 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214700-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Vazovova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81243 Slovensko Študentský domov Mladosť, Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia izieb na bloku B5, ŠD Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava v zmysle súťažných podkladov , súpisu prác a materiálu a projektovej dokumentácie, ktorá je Prílohou č.4 súťažných podkladov. Predpokladaná hodnota zákazky je 1 661 641,08 € bez DPH. Dĺžka trvania zákazky: 10 mesiacov od zadania zákazky t.j. od odovzdania staveniska v zmysle Obchodných podmienok plnenia predmetu zmluvy bližšie uvedené v bode D súťažných podkladov. Rozsah prác je určený v Prílohe č.5 súťažných podkladov „Rozpočet“. Predpokladané zahájenie prác je august/september 2024.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1285712
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská technická univerzita v Bratislave (ID: 39402)
 • Zákazka: Rekonštrukcia izieb bloku B5 na ŠD Mladosť (ID: 502832)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: bc3ad4d3-caea-46ae-8d54-ef7af067b1a4
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • IČO: 00397687
 • DIČ: 2020845255
 • Adresa
 • Ulica: Vazovova
 • Číslo: 5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81243
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne Bernolákova 1, 811 07 Bratislava
 • E-mail: peter.havelka@stuba.sk
 • Telefónne číslo: 0918664063
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1030
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 630/2024
 • Názov: Rekonštrukcia izieb bloku B5 na ŠD Mladosť
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia izieb na bloku B5, ŠD Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava v zmysle súťažných podkladov , súpisu prác a materiálu a projektovej dokumentácie, ktorá je Prílohou č.4 súťažných podkladov. Predpokladaná hodnota zákazky je 1 661 641,08 € bez DPH. Dĺžka trvania zákazky: 10 mesiacov od zadania zákazky t.j. od odovzdania staveniska v zmysle Obchodných podmienok plnenia predmetu zmluvy bližšie uvedené v bode D súťažných podkladov. Rozsah prác je určený v Prílohe č.5 súťažných podkladov „Rozpočet“. Predpokladané zahájenie prác je august/september 2024.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov internátov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Staré grunty 53
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 84247
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm.e) a písm.f) ZoVO doloženými dokladmi podľa §32 ods.2 písm.e) ZoVO o oprávnení dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,ktorý zodpovedá predmetu zákazky a podľa písm.f) ZoVO čestným vyhlásením o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie podmienok účasti osobného postavenia môže uchádzač preukázať v súlade s §152 ZoVO aj doložením informácie o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov,vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie . Verejný obstarávateľ nevyžaduje predkladať od uchádzačov z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy doklad podľa §32 ods.2 písm.e) ZoVO o oprávnení dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.Oprávnenie dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,ktorú má zabezpečiť. 2. Uchádzač vo svojej ponuke preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa §33 ods.1 písm.a) a písm.b) ZoVO predložením: - vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej banky,v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet,o jeho solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky; -prehľadu o celkovom dosiahnutom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky,za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky,za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 1.500.000 Eur bez DPH.Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky,za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatiaprevádzkovania činnosti podľa Prílohy č.12 SP. 3.Uchádzač vo svojej ponuke preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa §34 ods.1 písm.b), písm. d), písm.g) ZoVO v nadväznosti na §35 a §36 ZoVO nasledovnými dokladmi a dokumentami: a) Zoznamom stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok,ak odberateľom: a1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto ZoVO,dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa §12 ZoVO, dokladom môže byť aj vyhlásenieuchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,doplnené dokladom,preukazujúcim ich uskutočnenie, a2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,doplneným dokladom,preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah,na základe ktorého boli uskutočnené. Verejný obstarávateľ požaduje,aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv o uskutočnení stavebných prác bol za stanovené obdobie 5 rokov spolu v hodnote minimálne 1 300 000 EUR bez DPH. b)aktuálny certifikát o zavedení systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO9001 alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. c)aktuálny certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001, alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. d)aktuálny doklad potvrdzujúci odbornú prax alebo odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa/právnickú osobu stavebných prác pri zabudovaní mechanického pripevnenia vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov do stavby v zmysle technickej normy STN 73 2902 (STN EN 1990, STN EN 1991-1-1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-1-5) resp.ekvivalent,alebo iným rovnocenným dokladom potvrdzujúcim splnenie požiadaviek na udelenie predmetnej licencie. e)aktuálny certifikát o zavedení systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Uchádzač môže v zmysle §114 ods.2 ZoVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, ktorá musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm.a) až g) a ods.7 ZoVO;oprávnenie dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce,alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti,na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov zúčastnená na VO preukazuje splnenie podmienok účasti podľa §34 ZoVO za všetkých členov skupiny spoločne. Skutočnosť využitia kapacity inej osoby preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou,ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické alebo technické alebo odborné postavenie. 4.Splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť doloženým : a) jednotným európskym dokumentom /JED/ v súlade s §39ZoVO alebo b) čestným vyhlásením o tom, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. Vzhľadom na obmedzený počet znakov v tejto časti oznámenia sú bližšie informácie k jednotlivým podmienkam účasti uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ v súlade s §41ods.1písm.b)ZoVO vyžaduje,aby každý navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa §40ods.6 písm.a) až g) ,ods.7a ods.8 ZoVO;oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade , ak uchádzačovi v čase predkladania ponuky nie sú známi subdodávatelia, uvedie túto skutočnosť do Prílohy č.3 k Zmluve o Dielo . V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny,podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.JED je uverejnený na web stránke úradu pre verejné obstarávanie:http://www.uvo.gov.sk/legislat ivametodikadohlad/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. Verejný obstarávateľ určuje v tomto postupe zadávania zákazky povinnosť zabezpečiť viazanosť ponuky uchádzača zábezpekou podľa § 112 ods. 14 ZoVO v hodnote 30 000 EUR . Všetky náklady súvisiace so spôsobom zloženia a vrátenia zábezpeky znáša uchádzač. Zloženie zábezpeky ponuky uchádzačom vyžaduje verejný obstarávateľ najneskôr v deň, ktorý je určený ako lehota na predkladanie ponúk , určená v bode 11.2 súťažných podkladov.Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky ponuky sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZoVO v slovenskom a českom jazyku , ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy s využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO). Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie je do 22.04.2024 do 9:00 hod. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 od. 7 písm. b) ZoVO. Verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy o Dielo bude postupovať v súlade s § 11 a s § 56 ZoVO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v zmysle §57ZoVO. Toto verejné obstarávanie môže byť obnovené v prípade, ak bude verejné obstarávanie zrušené z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného v §57 v ods.1 alebo ods.2 ZoVO, pričom verejný obstarávateľ bude v takomto prípade postupovať podľa §57 ods.3 a 4 ZoVO. V relevantnom prípade sa bude postupovať podľa §115 ZoVO. Toto verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Predmet Zmluvy o Dielo bude financovaný z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR (Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl). Zmluva o Dielo uzavretá s úspešným uchádzačom bude účinná najneskôr nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR(ďalej len Zmluva o poskytnutí PM). V prípade, že Zmluva o poskytnutí PM medzi verejným obstarávateľom / Objednávateľom a Ministerstvom školstva nebude uzatvorená, predmet zákazky / Dielo môže byť financované aj z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa / Objednávateľa. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu podľa § 14 alebo zmlúv podľa § 19 a 20 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude uzavretá až po ukončení predmetného verejného obstarávania a uzavretí Zmluvy o Dielo s úspešným uchádzačom, ktoré zverejní verejný obstarávateľ v centrálnom registri zmlúv ako aj vo svojom profile vedenom na ÚVO SR v dokumentoch k predmetnej zákazke. Žiadosť o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR doručí verejný obstarávateľ vykonávateľovi Ministerstvu školstva až po ukončení predmetného verejného obstarávania a uzavretí Zmluvy o Dielo s úspešným uchádzačom. Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR s uvedením informácie o dátume podania žiadosti a štádiu jej vybavenia zverejní verejný obstarávateľ vo svojom profile vedenom na ÚVO SR v dokumentoch k predmetnej zákazke. Lehota viazanosti ponúk končí dňom 31.03.2025. Do tejto lehoty sú uchádzači viazaní svojou ponukou. Vzhľadom na obmedzený počet znakov v tejto časti oznámenia sú bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Rekonštrukcia izieb bloku B5 na ŠD Mladosť “, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 630/2024
 • Názov : „Rekonštrukcia izieb bloku B5 na ŠD Mladosť “, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava
 • Opis: Realizovať sa budú práce na bloku B5 v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je Prílohou č.4 týchto súťažných podkladov alebo ekvivalent. Ak chce uchádzač použiť iné materiály, zriaďovacie predmety a zariadenia, musia byť kvalitatívne a rozmerovo ekvivalentné a túto skutočnosť uchádzač uvedie vo svojej ponuke do Prílohy č.6 „Návrh ekvivalentov“. Uchádzač uvedie v zmysle Prílohy č.6 „Návrh ekvivalentov“ obchodné názvy materiálov, zriaďovacích predmetov a zariadení, ktoré sa nebudú zhodovať s materiálmi, zriaďovacími predmetmi a zariadeniami uvedenými v položkách v Prílohe č.5 „Rozpočet“. Verejný obstarávateľ odporúča oceňovať materiály uvedené v Prílohe č.5 „Rozpočet. Miesto dodania predmetu zákazky: Študentský domov Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava. Dĺžka trvania zákazky 10 mesiacov od zadania zákazky t.j. od odovzdania staveniska v zmysle Obchodných podmienok plnenia predmetu zmluvy uvedené v bode D týchto súťažných podkladov. Predpokladané zahájenie prác: august / september 2024.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov internátov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Bližšie informácie sú vzhľadom na rozsiahle požiadavky uvedené v súťažných podkladoch.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Staré grunty 53
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 • PSČ: 84247
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Študentský domov Mladosť, Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu podľa § 14 alebo zmlúv podľa § 19 a 20 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude uzavretá až po ukončení predmetného verejného obstarávania a uzavretí Zmluvy o Dielo s úspešným uchádzačom, ktoré zverejní verejný obstarávateľ v centrálnom registri zmlúv ako aj vo svojom profile vedenom na ÚVO SR v dokumentoch k predmetnej zákazke. Žiadosť o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR doručí verejný obstarávateľ vykonávateľovi Ministerstvu školstva až po ukončení predmetného verejného obstarávania a uzavretí Zmluvy o Dielo s úspešným uchádzačom. Informáciu o podaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR s uvedením informácie o dátume podania žiadosti a štádiu jej vybavenia zverejní verejný obstarávateľ vo svojom profile vedenom na ÚVO SR v dokumentoch k predmetnej zákazke.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm.e) a písm.f) ZoVO doloženými dokladmi podľa §32 ods.2 písm.e) ZoVO o oprávnení dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,ktorý zodpovedá predmetu zákazky a podľa písm.f) ZoVO čestným vyhlásením o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie podmienok účasti osobného postavenia môže uchádzač preukázať v súlade s §152 ZoVO aj doložením informácie o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov,vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie . Verejný obstarávateľ nevyžaduje predkladať od uchádzačov z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy doklad podľa §32 ods.2 písm.e) ZoVO o oprávnení dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.Oprávnenie dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,ktorú má zabezpečiť. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť doloženým : a) jednotným európskym dokumentom /JED/ v súlade s §39ZoVO alebo b) čestným vyhlásením o tom, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. Vzhľadom na obmedzený počet znakov v tejto časti oznámenia sú bližšie informácie k jednotlivým podmienkam účasti uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač vo svojej ponuke preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa §33 ods. 1 písm.a) a písm.b) ZoVO predložením: - vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej banky,v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet,o jeho solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky; -prehľadu o celkovom dosiahnutom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky,za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky,za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 1.500.000 Eur bez DPH.Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky,za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatiaprevádzkovania činnosti podľa Prílohy č.12 SP. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť doloženým : a) jednotným európskym dokumentom /JED/ v súlade s §39ZoVO alebo b) čestným vyhlásením o tom, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. Vzhľadom na obmedzený počet znakov v tejto časti oznámenia sú bližšie informácie k jednotlivým podmienkam účasti uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač vo svojej ponuke preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm.b), písm. d), písm.g) ZoVO v nadväznosti na §35 a §36 ZoVO nasledovnými dokladmi a dokumentami: a) Zoznamom stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok,ak odberateľom: a1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto ZoVO,dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa §12 ZoVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,doplnené dokladom,preukazujúcim ich uskutočnenie, a2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,doplneným dokladom,preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah,na základe ktorého boli uskutočnené. Verejný obstarávateľ požaduje,aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv o uskutočnení stavebných prác bol za stanovené obdobie 5 rokov spolu v hodnote minimálne 1 300 000 EUR bez DPH. b)aktuálny certifikát o zavedení systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO9001 alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. c)aktuálny certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001, alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. d)aktuálny doklad potvrdzujúci odbornú prax alebo odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa/právnickú osobu stavebných prác pri zabudovaní mechanického pripevnenia vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov do stavby v zmysle technickej normy STN 73 2902 (STN EN 1990, STN EN 1991-1-1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-1-5) resp.ekvivalent,alebo iným rovnocenným dokladom potvrdzujúcim splnenie požiadaviek na udelenie predmetnej licencie. e)aktuálny certifikát o zavedení systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 alebo iný dôkaz rovnocenný s opatreniami na zabezpečenie environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Uchádzač môže v zmysle §114 ods.2 ZoVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, ktorá musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm.a) až g) a ods.7 ZoVO;oprávnenie dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce,alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti,na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov zúčastnená na VO preukazuje splnenie podmienok účasti podľa §34 ZoVO za všetkých členov skupiny spoločne. Skutočnosť využitia kapacity inej osoby preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou,ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické alebo technické alebo odborné postavenie. 4.Splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť doloženým : a) jednotným európskym dokumentom /JED/ v súlade s §39ZoVO alebo b) čestným vyhlásením o tom, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. Vzhľadom na obmedzený počet znakov v tejto časti oznámenia sú bližšie informácie k jednotlivým podmienkam účasti uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za dodanie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v mene euro (EUR) podľa bodu 17 súťažných podkladov. Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou a nebude z tohto postupu zadávania zákazky vylúčený.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH za dodanie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v mene euro (EUR)
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V súlade so súťažnými podkladmi a ZoVO.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Informácie o opakovaní
 • Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
 • Opis opakovania: V prípade, ak bude verejné obstarávanie zrušené z ktoréhokol'vek dôvodu uvedeného v § 57 v ods,1 alebo 2 ZoVO, pričom verejný obstarávatel' bude v takomto prípade postupovať podl'a §57ods. 3 a 4 ZoVO. V relevantnom prípade sa bude postupovať podľa §115 ZoVO.
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Bližšie uvedené v súťažných podkladoch, v prílohe č.3 SP "Návrh obchodných podmienok - Zmluva o Dielo".
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 02.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 02.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ umožní a sprístupni účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom IS EVO. Uchádzač môže byť pri otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ZoVO. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU v Bratislave, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava, blok D, 2. poschodie, zasadačka č.1.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502832
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/502832
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Verejný obstarávateľ vykonáva predmetné verejné obstarávanie prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy s využitím informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO).
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)